Renditje sipas Vlerës 100 Tenderët Kryesor 2022

Në këtë artikull po publikohet renditje e 100 tenderëve me vlera të larta të ofertës fituese të finalizuar me kontatë në vitin 2022. Të dhënat po Organizata AIS monitoron çdo ditë tenderime të sektorëve kryesor në vend si Infrastrukturë Rrugore; Infrastrukturë Zhvillim; Shëndetësi; Kontraktime të Qeverisjes Vendore; Kontraktime të Shoqërive Publike. Databaza jonë e monitorimit është Open Procurement Albania. Tetë nga Dhjetë Kontratat me vlerë…

Pushteti Vendor 2022 Renditje 100 tendera me vlera më të larta dhe bizneset kontraktore

Open Procurement Albania ka krijuar një pasaportë për çdo tenderim të mbajtur nga 61 Njësi të Qeverisjes Vendore Bashkitë në harkun kohorë 2015 e vijim. Në këtë artikull po listojmë 100 tenderat më të mëdhenj të finalizuar me fitues për 2022 mbajtur nga Bashkitë dhe njësitë e tyre të vartësisë. Fondi Limit i njoftuar për këto 100 Procedura rezulton 25 295 383 779 Lekë (njëzet…

Biznese dhe Tendera, Renditja sipas Vlerës së Kontratave të Fituara 2022

Në këtë artikull po prezantojmë Kompanitë që kanë  vlerë të lartë të Kontraktimeve përmes Prokurimit Publik, procedura 2022. Listimin e plotë të Kontraktimeve e kemi përftuar duke përdorur të dhëna të Open Procurement Albania. Artikulli ynë liston dhe rendit sipas vlerës duke analizuar edhe peshën që ka secili kontraktor në totalin e vlerës së Prokuruar gjatë vitit. Vlera e prezantuar është Vlerë Ofertë fituese dhe…

Pagesa për Grante Individuale Rindërtimi pas Tërmetit, përqendrimi në Fushata Zgjedhore, krahasim 2020 – maj 2023

Open Data Albania po evidenton shpërndarjen e granteve individuale për Programin e Rindërtimit pas Tërmetit, në muaj të zakonshëm 2020-2023 dhe në muaj pjesë e Fushatave Zgjedhore (30 data përpara votimit). Grant ndërtimi ose rikonstruksioni, kanë përfituar familjet e dëmtuara nga fatkeqësia natyrore, shtëpitë e banimit të të cilëve janë klasifikuar si objekt i dëmtuar ose i pabanueshëm. Dhënia e granteve individuale në mënyrë të…

Turistë të Huaj në Shqipëri 2022. Sipas origjinës dhe frekuentimi në struktura akomoduese

Vizitorët e Huaj – Mbi 7.5 milionë turistë të huaj kanë vizituar Shqipërinë në 2022, me një rritje 18 % krahasuar me 2019, periudha para pandemisë, duke e renditur Shqipërinë në vendin e 23-të në renditjen glabale për numër turistësh të huaj (Burimi: UNWTO, United Nations Tourism Worganizations). Trendi rritës vazhdon edhe në 2023. Për tremujorin e parë u regjistruan mbi 1 milion shtetas të…

Konsumi Vjetor i Energjisë Elektrike dhe TVSH e paguar nga Konsumatorë Familjarë, 2022

Open Data Albania po analizon të dhëna mbi konsumin vjetor të Energjisë Elektrike nga konsumatorët familjarë dhe konsumatorët biznese për periudhën 2017-2022. Gjithashtu në këtë artikull është evidentuar edhe TVSH e paguar nga konsumatorët familjarë për energjinë elektrike të konsumuar gjatë vitit 2022. Viti 2022 karakterizohet nga një rënie në nivelin e konsumit të energjisë elektrike duke shënuar vlerën 7 956 986 MWh me rreth 5.8%…

Prodhimi Vendas i Energjisë Elektrike sipas Prodhuesit, Viti 2022 dhe 4 mujori 2023

Open Data po analizon të dhënat e prodhimit neto vendas të Energjisë Elektrike, nga Prodhues Publik, Privatë dhe Koncesionarë për vitin 2022 dhe periudhën Janar- Prill 2023. Të dhënat janë marrë nga Raportet e Tregut të Energjisë Elektrike të Entit Rregullator i Energjisë (ERE) dhe Instituti i Statistikave. Viti 2022 u karakterizua nga një situatë jo e favorshme hidrike, me thatësira në 8 mujorin e…

Struktura e Shpenzimeve në Buxhetin e Shtetit, 2005-2022 Korrente dhe Kapitale (jo korrente, situatat me emergjencë).

Open Data Albania po analizon Strukturën e Shpenzimeve të Buxhetit të Shtetit për periudhën 2005-2022. Shpenzimet totale të Buxhetit të Shtetit janë pagesa të pakthyeshme që bën qeveria për realizimin e funksioneve të saj (shëndetësi, mbrojtje, arsim, ruajtja e rendit, etj.). Struktura e Shpenzimeve përbëhet nga disa kategori, siç janë Shpenzimet Kapitale që janë investime dhe vepra publike me efekte dhe qëndrueshmëri afatgjatë Shpenzimet Korrente…

Renditje Biznese Programi i Rindërtimit sipas vlerave të Përfituara kontraktime nga 2020 deri Prill 2023

Open Data Albania po rendit operatorët ekonomikë të njoftuar si ofertues të suksesshëm në Procedura Kontraktimi për Programin e Rindërtimit pas tërmetit të 26 Nëntorit 2019. Periudha në shqyrtim është janar 2020 deri më  prill 2023. Të dhënat janë pjesë e monitorimit të Kontraktimeve përmes dy databazave, Kontraktime Programi i Rindërtimit në Bashki dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit FSHZH. Procedura për kontraktim për Programin e Rindërtimit, është bërë…

Vlera për Transaksione Thesari 2019-2022, ndryshimet vjetore dhe struktura mujore

Institucionet Buxhetore kanë ekzekutuar transaksione nga thesari i shtetit për vitin 2022 në vlerën 555.8 miliard lekë. Krahasuar me vitin 2021, viti 2022 shënon rritje në vlerë të transaksioneve publike me 30 miliard lekë ose 5.7%. Rritja më e lartë vjetore është shënuar në vitin 2020, kur u realizuan shpenzime në thesar 15% më shumë sesa në vitin 2019. Burimi: Open Spending Albania Komente dhe…

Zotërues në Media, Pushteti Ekonomik përmes Bizneseve dhe Kapitalit, Media Audiovizive Qershor 2023

Open Data Albania po prezanton evidencë mbi Fuqinë Ekonomike të njëzet e shtatë individëve aksioner kryesor në Media Televizive, konkretisht në Shoqëri Biznesi përmes të cilave funksionojnë ekranet dhe televizionet kryesore. Si Televizione kryesore në vend po renditen 14 shoqëri të cilat kanë licencim nga Autoriteti i Medias Audiovizive dhe njëkohësisht kanë kapital dhe fitime të deklaruara. Për 27 individët, aksioner do të përshkruajmë fuqinë…

Vlera Tatimi mbi Pagat, totali dhe krahasime Sektori Publik vs Privat në Punësim 2015-2022

Open Data Albania po analizon të dhëna të Tatimit mbi Të ardhurat Personale, duke u ndalur tek tatimi mbi Pagën. Të dhënat kanë si burim Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve (DPT), dhe janë ndarë në të ardhura nga tatimi për pagat e punonjësve në Administratën Shtetërore dhe punonjësit në Sektorin Privat. Në vitin 2022 janë mbledhur 28.3 miliard lekë nga tatimi mbi pagat, ose 11.6%…

Tatimi mbi të Ardhurat Personale. Struktura dhe të ardhurat buxhetore 2015-2022

Shteti arkëton çdo vit 7 deri 10% të të Ardhurave Buxhetore përmes tatimit drejtpërdrejt mbi individin. Ky tatim njohur si TAP apo Tatim mbi të Ardhurën Personale mbahet mbi pagën e individëve të punësuar në institucione shtetërore dhe private; mbi të ardhurat që individët kanë nga arkëtimi i qirave; mbi të ardhurat e kujtdo që aplikon dhe fiton në lojërat e fatit; nga shpërndarja e…

Të Ardhura në Buxhetin e Shtetit, Janar – Prill 2023, Niveli i Realizimit

Buxheti i Shtetit ka mbledhur 206.5 miliard lekë në katër-mujorin e parë të vitit 2023, që përkon me 9.7% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Katër-mujori janar-prill 2023 shënoi të ardhura tatimore në vlerën 136 miliard lekë, 7.4% më shumë se e njëjta periudhë e një viti më parë, dhe 0.8% më shumë krahasuar me planin e katër-mujorit. Të…

Pagat e Funksionarëve te Larte te Shtetit pas Prill 2023, Raporti Paga e Kryeministrit me Kategori te tjera Buxhetore

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë ka miratuar me datë 25.05.2023, ligjin që përcakton pagat e funksionarëve të lartë të shtetit, përkatësisht “Për disa ndryshime në ligjin nr.9584, datë 17.07.2006, “Për Pagat, Shpërblimet dhe Strukturat e Institucioneve të Pavarura Kushtetuese dhe të Institucioneve të tjera të pavarura, të krijuara me ligj”, të ndryshuar. Ky ligj është depozituar në kuvend me datë 7 prill 2023, por në…