Investimet Publike të Realizuara 2004-2020

Open Data Albania po analizon të dhënat mbi nivelin e investimeve publike ne Republikën e Shqipërisë për 2004-2020. Analiza bazohet në të dhënat faktike të nivelit të shpenzimeve kapitale nga Buxheti i Shtetit të cilat shkojnë për investime publike. Burimi i të dhënave është Ministria e Financave dhe Ekonomisë, bazuar në Raportin e Zbatimit të Buxhetit ndër vite që shoqëron Paketën e Ligjit të Buxhetit…

Tatimi mbi të ardhurat personale vlera në Buxhetin e Shtetit, TAP 2005 – 2020

Open Data Albania ka hulumtuar në lidhje me ecurinë e të ardhurave të mbledhura nga Tatimi mbi të Ardhurat Personale (TAP) për vitet 2005-2020. Të dhënat janë marrë nga Tabelat Buxhetore të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Konkretisht të dhënat për të ardhurat e planifikuara janë marrë nga Ligji i Buxhetit vjetor duke ju referuar planit origjinal të Qeverisë, ndërsa të dhënat mbi të ardhurat…

Fondi i Rindërtimit 2020, planifikim, vendimmarrje qeveritare dhe realizim buxheti

Open Data Albania po hulumton mbi realizimin e shpenzimeve të Fondit i Rindërtimit viti 2020 dhe mënyrën e ekzekutimit të këtij fondi. Fondi i Rindërtimit është një fond i krijuar në Buxhetin e Shtetit 2020, për përballimin e efekteve financiare të shkaktuara nga tërmeti i 26 nëntorit 2019. Me Ligj Nr. 88/2019 ‘Për Buxhetin e Vitit 2020’, Fondi i Rindërtimit u planifikua 20 miliardë Lekë.…

Bilanci Tregtar i Shqipërisë, Deficiti 1993 – 2020

Open Data Albania po përditëson të dhënat mbi Bilancin Tregtar të Shqipërisë deri në vitin 2020. Bilanci Tregtar mat diferencën midis vlerës së Eksporteve dhe Importeve për një Ekonomi. Kjo diferencë lidhet drejtpërdrejt me prodhimin, konsumin, dhe cilësinë e një ekonomie kombëtare. Sa më i lartë Deficiti Tregtar aq më shumë mund të flasim për ekonomi kombëtare jo performuese. Në vitin e fundit 2020 Bilanci…

Borxhi i fshehur i Qeverisë, dinamika 2013-2020

Open Data Albania po hulumton mbi detyrimet e prapambetura të shtetit shqiptar gjatë 2017 – 2020. Këto detyrime nuk vijnë nga një veprim i mirëfilltë për kreditim borxhi, por janë pasojë e mos shlyerjes në afat të detyrimeve dhe dëmeve kontraktore të njohura. Kjo formë detyrimi krijon problematika për ekonominë, palët borxhmbajtëse mund të përballen me probleme financiare dhe mungesë likuiditeti duke shkaktuar efekt negativ…

Sipas Ministrive Borxhi i Prapambetur i Qeverisë Qendrore, Analizë 2013-2020

Open Data Albania po hulumton mbi Institucione të Qeverisjes Qendrore me vlera më të larta detyrimesh të prapambetura të akumuluara 2013 – 2020. Detyrimet e prapambetura u parashtruan si problem pas ndryshimit të mazhorancës në zgjedhjet elektorale të vitit 2013. Qeveria e mandatuar në këtë vit filloi zbardhjen, vlerësimin dhe shlyerjen e tyre. Në dhjetor 2013 detyrimet e prapambetura shënonin 72.75 miliardë lek konvertuar në…

Periudha Fushatë Zgjedhore dhe Fondi i Rindërtimit, Shtesa Buxhetore në Transfertë e Pakushtëzuar për 11 Bashki

Open Data Albania po hulumton mbi shtesa për Transfertën e Pakushtëzuar për njëmbëdhjetë bashki përfituese nga Fondi i Rindërtimit, duke u fokusuar tek Transfertat e Pakushtëzuara të miratuara me Vendim të Këshillit të Ministrave në Periudhën Fushatë Zgjedhore 25 Mars deri 25 Prill 2021. Në analizë janë parë edhe data parazgjedhore nga 1 janari deri 25 Prill. Shtesa Buxhetore Transfertë e Pakushtëzuar për njëmbëdhjetë bashki…

Detyrime Shtetërore të Prapambetura Dhjetor 2020

Open Data Albania po hulumton mbi detyrimet e prapambetura Shtetërore që rezultojnë deri në fund të vitit 2020. Këto detyrime konsiderohen si borxh i fshehur pasi nuk përfshihen në shifrat e borxhit publik total që raportohen nga Ministria e Financave.  Të dhënat për këtë artikull janë marrë nga raportet periodike zyrtare të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, mbi detyrimet e prapambetura në nivel qendror dhe…

Të Punësuar në Institucione Buxhetore 2021, Rritja kundrejt 2020

Open Data Albania po përditëson të dhënat në lidhje me numrin e të punësuarve në institucionet buxhetore dhe po analizon ndryshimet gjatë pesë vjecarit 2017-2021. Të dhënat janë marrë nga tabelat shoqëruese të ligjit të Buxhetit të Shtetit. Në vitin 2021 rezultojnë 66 institucione buxhetore, të cilat janë ministri, institucione varësie, agjenci apo institucione të tjera të pavarura dhe kushtetuese. Pagat e këtyre institucioneve mbulohen…

Financimi i projektit “Ndërtimi i rrugës Rrëshen-Kalimash” dhe buxheti

Projekti “Ndërtimi i rrugës Rrëshen-Kalimash” ngelet padyshim një ndër projektet më ambicioze të financuara në 20 vitet e fundit nga Buxheti i Shtetit. I nisur në vitin 2006, ai i përfundoi punimet në vitin 2010 duke dhënë një ndikim jo të vogël në shpenzimet totale për investime. Financimi i tij ndër vite ishte si më poshtë: Në vitin 2006 u kryen Studim-Projektimet përkatëse për tre…

Struktura e Borxhit Publik 2015

Open Data Albania po përditëson të dhëna lidhur me Strukturën e Borxhit Publik me vitin 2015. Stoku i borxhit të një vendi është totali i borxhit publik të emetuar brenda dhe jashtë vendit dhe që ende nuk është shlyer. Ai mund të emetohet brenda vendit dhe mbahet nga rezidentët borxhi i brendshëm, ose mbahet nga  jo rezidentët borxh i jashtëm. Niveli i Stokut total të…

Borxhi i Jashtëm Bruto i Ekonomisë Shqiptare publik dhe sipas Sektorëve 2015

Open Data Albania po përditëson të dhëna lidhur me ecurinë e borxhit të jashtëm bruto për vitin 2015, trendit që ka ndjekur, tërheqjet e bëra dhe sektorët që ka prekur më shumë. Borxhi i jashtëm bruto nënkupton gjithë borxhin e jashtëm që ka një ekonomi jo vetëm borxhin publik por edhe sipas sektorëve. Të dhënat për këtë indikator publikohen nga Ministria e Financave. Në vitin…

Prokurime Publike sipas Bashkive, shpallur korrik 2015 – Prill 2016

Open Data Albania po hulumton mbi numrin e procedurave dhe fondin limit për Prokurime Publike të shpallua ranga 61 njësi të qeverisjes vendore bashki, pas ndarjes së re administrative territoriale. Artikulli hulumtues bazohet në të dhëna të databazës së portalit për Prokurime Transparente. Ky portal ka informacion për çdo procedurë prokurime publik për 61 njësitë e reja që qeverisjes vendore nga korriku 2015 e në…

Kosto e Punës në Shoqëri Aksionare me kapital të një Institucion Publik 2014

Open Data Albania po hulumton lidhur me koston e punës në shoqëri me aksionar institucione shtetërore. Kostot e punës përfshijnë vlera për pagesat për punonjësit, pagat bruto, kontributet për sigurimet shoqërore që paguan punëdhënësi, kostot e trajnimit profesional, shpenzime e rekrutimit dhe ato për veshje, strehim apo taksa të tjera të punësimit. Nga njëqind e njëzetë shoqëri tregtare marrë në hulumtim të reklamuar në databazën…

Të punësuar në sektorin buxhetor 2016

Open Data Albania ka përditësuar të dhënat në lidhje me numrin e të punësuarve në institucionet buxhetore për vitin 2016. Të dhënat janë marrë nga tabelat shoqëruese të ligjit për buxhetin e shtetit 2016. Insitucionet Buxhetore janë ministritë, drejtoritë në vartësi të drejtpërdrejtë apo institucionet e pavarura dhe ato kushtetuese. Pagat e tyre mbulohen nga Buxheti i Shtetit. Gjatë viteve 2011-2014 numri i punonjësve buxhetore…