Diploma të Universiteteve të Huaja të njohura nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës:
Burimi:Ministria e Arsimit dhe Shkences
Komentet dhe analiza:ODA

Diploma të Universiteteve të Huaja të njohura nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës sipas shtetit ku jane leshuar diplomat:
Burimi:Ministria e Arsimit dhe Shkences
Komentet dhe analiza:ODA

Diploma të Universiteteve të Huaja të njohura nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës sipas profilit:Burimi:Ministria e Arsimit dhe Shkences
Komentet dhe analiza:ODA