Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi kursin e këmbimit të Lekut kundrejt Euros. Raporti bazohet në të dhënat e kursit të këmbimit të Bankës së Shqipërisë.

Euro është monedha e përbashkët evropiane, e cila u konceptua në traktatin e Mastricht-it në 1992. Edhe pse monedha filloi të përdorej në formë jofizike nga 1 janari 1999 (çeqe, llogari bankare), kartmonedhat dhe monedhat e para u futën në qarkullim në 1 janar 2002.

Duke filluar nga viti 2001, vlera e monedhës Euro kundrejt Lekut ka ndryshuar sipas grafikut të mëposhtëm:

Burimi: Banka e Shqipërisë
Komentet dhe Analiza: ODA

Gjatë gjysmës së parë të muajit qershor 2011, kursi mesatar i këmbimit ishte 142.54 Lek/Eur, krahasuar me 138.65 Lek/Eur gjatë muajit janar, duke treguar një vlerësim të monedhës evropiane me 2.8% nga fillimi i vitit.

Vlerësimi i Euros në fund të gjysmës së parë të vitit është një fenomen thuajse i ri për Shqipërinë. Në 10 vitet e fundit, kjo gjë ka ndodhur vetem 2 herë, gjatë vitit 2002 (kur Euro është vlerësuar me 10.2% nga janari në qershor) dhe 2009 (kur Euro është vlerësuar me 4.2%). Duke qënë se viti 2002 është edhe viti i futjes në qarkullim të monedhave të para të Euros dhe këmbimi përfundimtar i monedhave të vendeve anëtare të Eurozonës, ky vit nuk është i përshtatshëm të krahasohet me vitet e tjera për shkak të veçantisë të tij. Për këtë arsye mund të thuhet se fenomeni i vlerësimit të Euros gjatë kësaj periudhe të vitit nuk është normal, dhe duhet të vazhdohet me analizën e arsyeve të këtij vlerësimi.

Kursi i këmbimit është çmimi i monedhës së huaj kundrejt monedhë vendase, e për pasojë si gjithë çmimet e tjera përcaktohet nga përputhja e kërkesës me ofertën në treg. Faktorët që kanë ndikuar ofertën dhe kërkesën në treg të Euros janë të shumtë dhe si më të rëndësishëm mund të përmenden:

  • Ekzistenca e shumë filialeve të shoqërive të huaja (kryesisht evropiane) rrit nevojën e tyre për të kthyer fitimet në Euro për t’ja transferuar shoqërive mëmë;

  • Huamarrja në Euro për blerjen e pasurive të paluajtshme nga individët;

  • Rreth 64% e importeve kryhen nga vendet e Bashkimit Evropian , e për pasojë kërkesa për monedhën Euro është e lartë në sektorin tregtar;

  • Liberalizimi i vizave ka shtuar kërkesën e individëve për të kryer pushime ose blerje produktesh jashtë shtetit, kryesisht në vendet e Evropës;

  • Liberalizimi i vizave ka shtuar numrin e individëve që vizitojnë të afërmit emigrantë, duke ulur edhe numrin e emigrantëve që kthehen në Shqipëri gjatë të njëjtës periudhë, gjë që ul ofertën e Euros në treg gjatë muajve të verës krahasuar me vitet e mëparshme;

  • Situata politike në Shqipëri dhe ngjarjet e ndryshme që kanë ndodhur gjatë kësaj periudhe kanë larguar investitorët e huaj, që ul kërkesën për monedhën vendase;

  • Perspektiva, edhe pse e largët e adoptimit të Euros për Shqipërinë;

  • Monedha Euro është forcuar edhe ndaj monedhave të tjera gjatë kësaj periudhe. Gjatë vitit 2011, Euro është vlerësuar me 5.6% kundrejt monedhës amerikane Usd.

Të gjithë faktorë e sipërpërmendur, tregojnë për një trend të qartë rritës të Euros kundrejt Lekut, trend që në mungesë të verifikimit të ndonjë situate të brendshme (zgjidhja e situatës politike, rritja e prodhimit vendas dhe eksportit, rritja e numrit të turistëve), ose të jashtme (si thellimi i krizës së borxhit evropian ose rënia përsëri në recesion të Eurozonës) nuk ka arsye të ndryshojë.