Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi numrin e lejeve të ndërtimit të dhëna në Shqipëri sipas qarqeve gjatë viteve të fundit, bazuar në të dhënat e INSTAT.
Leje ndërtimi është një autorizim për të filluar punë mbi një projekt ndërtimi. Leja është faza përfundimtare për planifikimin dhe autorizimin e ndërtimit, para fillimit të punës.

Duke filluar nga viti 2005, numri i lejeve të ndërtimit sipas qarqeve ka ndryshuar sipas grafikut të mëposhtëm:


Burimi: INSTAT
Komentet dhe Analiza: ODA

Sikurse mund të shikohet edhe nga grafiku, në Shqipëri gjatë 2010 janë dhënë 1,845 leje ndërtimi, ose 21% më shumë se në vitin paraardhës. Qyteti me numrin më të madh të lejeve të dhëna gjatë këtij viti është Durrësi, ku janë dhënë 312 leje ndërtimi. Numri i lejeve të ndërtimit më i ulët në rrang vendi është viti 2007, ku janë dhënë vetëm 995 leje ndërtimi (57% më pak se në vitin 2006).
Gjatë kësaj periudhe, qarku në të cilin janë dhënë më shumë leje ndërtimi është Gjirokastra (1,626), e ndjekur nga Tirana (1,328) dhe Fieri (1,300).

Tabela e plotë paraqitet më poshtë:

Burimi: INSTAT
Komentet dhe Analiza: ODA

Numri i lejeve të ndërtimit të miratuara gjatë tremujorit të katërt 2010 ishte 1,011 nga të cilat 738 leje u miratuan për ndërtesa banimi, dhe 273 për ndërtesa të tjera si hotele, ndërtesa tregtare, etj. Krahasuar me tremujorin e katërt 2009 ky tregues është rritur me 98.2%.