Open Data Albania ka kryer nje hulumtim mbi numrin e perdoruesve te internetit ne
Shqiperi bazuar ne te dhenat e Unionit Nderkombetar te
Telekomunikacioneve (ITU).

Gjate dhjetevjecarit te fundit rezulton se numri i perdoruesve te internetit per 100 banore ka ndryshuar si me poshte Burimi Unioni Nderkombetar i Telekomunikacioneve (ITU)Analiza dhe Komentet ODA Sikurse mund te shihet edhe nga grafiku vihet re nje rritje e theksuar e numrit te perdoruesve te internetit ne Shqiperi.

Gjate vitit 2010 rreth 43.5 e shqiptareve (ose rreth 1.34 milione persona) jane perdorues te internetit krahasuar me 41.2 ne 2009. Nderkohe ne vendet e Bashkimit Europian ne 100 banore 68 jane perdorues te internetit ndersa ne vendet e ballkanit ky tregues eshte me i ulet (50 nga 100 banore).

Numri i perdoruesve te internetit eshte nje tregues shume i rendesishem sepse pasqyron perhapjen e teknologjise se informacionit ne nje vend dhe shkembimin e informacionit ne rrang global.