Open Data Albania ka marrë në shqyrtim dëmin ekonomik të shkaktuar nga bashkitë, kryetarët e të cilave janë rikonfirmuar për një mandat të ri në zgjedhjet lokale 2015. Dëmi ekonomik është një tregues që del nga procese auditimi të Kontrollit të Lartë të Shtetit.

Në periudhën e marrë në studim nga ODA, vitet 2009-2014, Bashkia Vorë me kryebashkiak të rizgjedhur Z. Fiqiri Ismaili, është audituar 3 herë nga KLSH. Dëmi total i raportuar për këto tre auditime sëbashku është rreth 6.76 milionë lekë, dukë e pozicionuar bashkinë Vorë si një nga institucionet me gjetjet më të vogla të parregullshmërive me efekt financiar.

Dëmi ekonomik total në Bashkinë Vorë në vitet 2009-2014 (në lekë)


Burimi: Kontrolli i Lartë i Shtetit
Përpunimi dhe komentet: ODA   


Burimi: Kontrolli i Lartë i Shtetit
Përpunimi dhe komentet: ODA

Për vitin 2009 dëmi i raportuar ishte 450 000 lekë, i shkaktuar në paga 401 mijë lekë dhe shpenzime operative 13 mijë lekë. Auditimi i vitit 2012 ka rezultuar me dëm rreth 7.5 herë më të lartë se në 2009-n, 3.4 milionë lekë, i cili gjithsesi ngelet një vlerë modeste në raport me dëmet e evidentuara në institucionet e tjera. Peshën më të madhe, 76%, e zë dëmi në sektorin e prokurimeve me 2.6 milionë lekë, ndërsa pjesa tjetër, 800 000 lekë janë dëme të llogaritura në shpenzimet operative.

Dëmi ekonomik sipas sektorëve në Bashkinë Vorë në vitet 2009-2014 (në lekë)Burimi: Kontrolli i Lartë i Shtetit
Përpunimi dhe komentet: ODA


Burimi: Kontrolli i Lartë i Shtetit
Përpunimi dhe komentet: ODA

Viti 2014 ka shënuar rënie të dëmit total ekonomik krahasuar me vitin 2012. Ai ishte në nivelin e 2.9 milionë lekëve, i shkaktuar përgjithësisht në fushën e prokurimeve 1.57 milionë lekë, shpenzimet operative 835 mijë lekë dhe pagat 476 mijë lekë.


Dëmi ekonomik sipas sektorëve kryesorë në Bashkinë Vorë – viti 2014 (në lekë)Burimi: Kontrolli i Lartë i Shtetit
Përpunimi dhe komentet: ODA


Burimi: Kontrolli i Lartë i Shtetit
Përpunimi dhe komentet: ODA

Ajo që bie në sy nga analiza është se Bashkia Vorë ka tre sektorë kryesorë në të cilat vlerësohen vit pas viti problematika me efekte financiare: prokurimet, shpenzimet operative dhe pagat.

Dëmi ekonomik në sektorin e Prokurimeve në Bashkinë Vorë në vitet 2009-2014 (në lekë)Burimi: Kontrolli i Lartë i Shtetit
Përpunimi dhe komentet: ODA


Burimi: Kontrolli i Lartë i Shtetit
Përpunimi dhe komentet: ODA

Dëmi ekonomik në sektorin e Shpenzimeve Operative në Bashkinë Vorë në vitet 2009-2014 (në lekë)Burimi: Kontrolli i Lartë i Shtetit
Përpunimi dhe komentet: ODA


Burimi: Kontrolli i Lartë i Shtetit
Përpunimi dhe komentet: ODA

Dëmi ekonomik në sektorin e Pagave në Bashkinë Vorë në vitet 2009-2014 (në lekë)Burimi: Kontrolli i Lartë i Shtetit
Përpunimi dhe komentet: ODA


Burimi: Kontrolli i Lartë i Shtetit
Përpunimi dhe komentet: ODA