Zonja e Parë 100 mijë dollarë në bankë, Ina Rama 150,000 euro kredi, Sollaku me toka, apartamente dhe kredi 193 mijë euro
Në portalin Spending Data Albania rubrika Para dhe Pushtet, janë publikuar tashmë të dhëna mbi pasurinë dhe interesat ekonomik të disa funksionarëve të nivelit të lartë të sistemit të drejtësisë.
Kështu është bërë e mundur të kontrollohen të ardhura të vitit të fundit në detyrë për tre presidentët e fundit zotin Rexhep MEIDANI, zotin Alfred MOISIU dhe z. Bamir TOPI.
Gjithashtu, është e mundur të verifikohen edhe pasuritë e për zonjën Ina RAMA dhe zotin Thedhori SOLLAKU, si dhe për kryeprokurorin aktual Adriatik Llalla.
Ish-prokurorja e përgjithshme Ina Rama, rezulton të ketë marrë një kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, me vlerë 150 000 euro për 25 vjet, detyrimi financiar i pashlyer për 131 500 euro.
Adriatik Llalla la në Gjendjen e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 1 007 072 lekë, shtuar me 51 375 lekë, si dhe Të ardhura nga dhënia me qira e një pjese të banesës, 1 000 000 lekë.
Ish-prokurori i përgjithshëm Thehodhori Sollaku rezulton të jetë:
1) Bashkëpronar me 50% i një Apartamenti 3+1 me burim pasurie Privatizim 1994.
2) Bashkëpronar me 50% Apartament 2+1 blerje në vitin 2003 me të ardhura të familjes, vlera e blerjes 1 900 000 lekë.
3) Truall dhe Banesë me sip. 540 m2 me burim pasurie dhuruar bashkëshortit nga prindërit në 1995.
4) Bashkëpronar me 50% tokë arë 600 m2, blerë më të ardhura të familjes në vitin 2000 vlera në blerje 1 000 000 lekë.
5) Bashkëpronar në vlerën 50% tokë pyll 500 m2 blerë në 2003 me të ardhura të familjes vlera në blerje 600 000.
Sa pë presidentët, Bujar Nishani, duke se mbahet kryesisht me të ardhurat e Zonjës së Parë.
Në fakt, rezulton se ia ka:
1) Të ardhura nga qiraja e dyqanit të bashkëshortes në Durrës, 6 000 euro.
2) Të ardhura nga qiraja e një apartamenti të bashkëshortes në Durrës, 600 000 lekë.
3) Të ardhura nga qiraja e një dyqanit të bashkëshortes në Durrës, 660 000 lekë.
 
1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga si specialiste në BSH, 964 813 lekë.
2) Bashkëshortja, të ardhura nga dietat, 1 320 euro.
3) Bashkëshortja, të ardhura nga dietat 1 440 dollarë.
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë depozitë në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 134 765 lekë.
2) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me – 148 636 lekë.
3) Bashkëshortja, gjendja e llogarisë depozitë në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 1 357 euro.
4) Bashkëshortja, gjendja e llogarisë depozitë në një bankë të nivelit të dytë, 100 000 euro.
Ish-presidentet e tjerë, nuk kanë të regjistruara apo deklaruara pasuri të konsiderueshme, sikusre mund të vërehet nga dokumentet e mëposhtme.
TË DHËNA TË PËRGJITHSHME
Emër Subjekti Adriatik LLALLA
Funksioni dhe institucioni Prokuror i Përgjithshëm – Prokuroria e Përgjithshme
Koha e marrjes së detyrës/mandatit 2012-12-07
Koha e lënies së detyrës/mandatit 
Perfaqësues politik/I pavarur 
Deklarata sipas ILDKP me Numër Indeksi: nr: 01875/2012 nr: 01875/2013 nr: 01875/2014
Persona të Familjes të përfshirë në Deklaratë: Bashkëshortja zonja Ardjana Llalla (Mema)
PASURIA E DEKLARIMIT FILLESTAR
2012 2013 2014
TË ARDHURAT DHE ANGAZHIMET NË VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Kategoria Përshkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet Të ardhura neto nga paga si Prokuror i Përgjithshëm, dhe zv/kryetari i bordit drejtues të Shkollës së Magjistraturës, 1 973 900 lekë.
Të ardhura nga Bonuse Nuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh Nuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies Nuk ka
Të ardhura Qiradhënie Të ardhura nga dhënia me qira e një pjese të banesës, 1 000 000 lekë.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale Nuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione Nuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit Nuk ka
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi Nuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare Bashkëshortja, të ardhura nga paga si përgjegjëse sektori pranë Institutit të Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor, (ISKSH-së), 813 059 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë Nuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion 
Të tjera 1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 1 007 072 lekë, shtuar me 51 375 lekë.
2) Bashkëshortja, gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 224 274 lekë.
3) Gjendja cash, shtuar me 1500 000 lekë.
Emër Subjekti Ina RAMA
Funksioni dhe institucioni Prokuror i Përgjithshëm – Prokuroria e Përgjithshme
Koha e marrjes së detyrës/mandatit 2012-12-07
Koha e lënies së detyrës/mandatit 
Perfaqësues politik/I pavarur E pavarur
Deklarata sipas ILDKP me Numër Indeksi: nr: 01505/2014
Persona të Familjes të përfshirë në Deklaratë: Bashkëshorti
DEKLARIMI I PASURISË PAS LËNIES SË DETYRËS
Kategoria Përshkrimi dhe burimi
Pasuri të paluajtshme 1) Gjatë kohës në detyrë është shtuar pasuria me një ap. blerë në vlerën 161 200 euro nga ORION sh.p.k.
2) Gjatë kohës në detyrë është shtuar pasuria me një ap. me sip. 68 m2, vlera 55 300 euro (në bllokim hipotekar për tre vite sipas kontratës për likuidim vlere).
Likuiditete (Depozita, Cash, Llogari rrjedhëse, Debi-Kredi, Karta krediti/debiti) 1) Gjendja e kursimeve, 1 700 000 lekë.
2) Gjendja e likuiditeteve, shtuar me 12 000 euro.
3) Pasuria e luajtshme, pakësuar me 11 200 euro.
4) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, 25 000 dollarë me afat 15 vjet, detyrimi financiar i pashlyer, 12 525 dollarë.
5) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, 150 000 euro për 25 vjet, detyrimi financiar i pashlyer 131 500 euro.
Automjete Nuk ka
Sende me vlerë Nuk ka
Tituj Financiarë (Bono thesari, obligacione, letra me vlerë, fonde sigurie, aksione në bursë, shërbime financiare të parapaguara) Nuk ka
Dhurata Nuk ka
Të tjera Nuk ka
2014
TË ARDHURAT DHE ANGAZHIMET NË VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Kategoria Përshkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet 1) Të ardhura nga paga për vitin 2012, dieta, shpërblime nga puna si Prokurore e Përgjithshme, 2 071 267 lekë.
2) Shpërblim marrë pas largimit nga funksioni, 566 223 lekë.
Të ardhura nga Bonuse Nuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh Të ardhura nga Shkolla e Magjistraturës, si anëtare bordi dhe udhëheqëse teme, 72 000 lekë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies Nuk ka
Të ardhura Qiradhënie Nuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale Nuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione Nuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit Nuk ka
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi Nuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare Bashkëshorti, të ardhura nga paga dhe shpërblime për vitin 2010 nga puna si drejtor i Drejtorisë së Standardeve Profesionale dhe specialist në Drejtorinë e Studimeve pranë Policisë së Shtetit, 1 032 122 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë Nuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion 
Të tjera Nuk ka
Emër Subjekti Zegjine dhe Theodhori SOLLAKU
Funksioni dhe institucioni Gjyqtar – Gjykata e Apelit
Koha e marrjes së detyrës/mandatit Mars 1995
Koha e lënies së detyrës/mandatit 
Perfaqësues politik/I pavarur 
Deklarata sipas ILDKP me Numër Indeksi: 
Persona të Familjes të përfshirë në Deklaratë: Bashkëshorti Z. Theodhori Sollaku – ish Prokuror i Përgjithshëm
PASURIA E DEKLARIMIT FILLESTAR 2004
Kategoria Përshkrimi dhe burimi
Pasuri të paluajtshme 1) Bashkëpronar me 50% Apartament 3+1 me burim pasurie Privatizim 1994.
2) Bashkëpronare me 50% Apartament 2+1 blerje në vitin 2003 me të ardhura të familjes, vlera e blerjes 1 900 000 lekë.
3) Truall dhe Banesë me sip. 540 m2 me burim pasurie dhuruar bashkëshortit nga prindërit në 1995.
4) Bashkëpronare me 50% tokë arë 600 m2, blerë më të ardhura të familjes në vitin 2000 vlera në blerje 1 000 000 lekë.
5) Bashkëpronar në vlerën 50% tokë pyll 500 m2 blerë në 2003 me të ardhura të familjes vlera në blerje 600 000.
Likuiditete (Depozita, Cash, Llogari rrjedhëse, Debi-Kredi, Karta krediti/debiti) 1) Depozitë Bankë e Nivelit të Dytë 12 580 Euro burim të ardhura të familjes.
2) Depozitë bankë e nivelit të dytë 17 667 USD burimi të ardhura të familjes.
3) Depozitë Bankë e Nivelit të Dytë 3 000 USD me burim të ardhura të familjes.
4) Kredi 25 000 dollarë Banka e Kursimeve.
Automjete 
Sende me vlerë 
Tituj Financiarë (Bono thesari, obligacione, letra me vlerë, fonde sigurie, aksione në bursë, shërbime financiare të parapaguara) 
Dhurata Truall dhe Banesë me sip. 540 m2 me burim pasurie dhuruar bashkëshortit nga prindërit në 1995
Të tjera Kontratë Porosie me firmën Komani sh.p.k. në vitin 2001 për apartament 3+1. Vlera e porosisë 60 000 USD cilësuar nga deklaruesit (Zegjine Sollaku)si hua ku 25 000 USD janë kredi në Bankën e Kursimeve dhe 35 000 USD të ardhura në vite, përfituar nga puna dhe shitja e pasurive të paluajtshme (1992-
2001) të bashkëshortëve Sollaku.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TË ARDHURAT DHE ANGAZHIMET NË VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2013
Kategoria Përshkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet Paga vjetore Zegjine Sollaku 1 624 169 lekë.
Të ardhura nga Bonuse Nuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh Nuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies Nuk ka
Të ardhura Qiradhënie Nuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale Nuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione Nuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit Nuk ka
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi Nuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare 1) Bashkëshorti Z. Theodhori Sollaku fitime nga ushtrimi I aktivitetit të avokatit në vlerën 17 500 000 lekë.
2) Vajza paga pranë KLSH në vlerën 670 000 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë Nuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion 100%
Të tjera 1) Detyrime të papaguara në vlerën 700 000 lekë për një kredi marrë në vitin 2002 me principal 2 500 000 lekë.
2) Detyrime të papaguara në vlerën 174 000 euro për një kredi për blerje ap. banimi me principal 200 000 euro, afat shlyerje 25 vjet dhe këst mujor 1 104 euro.
3) Detyrime të papaguara në vlerën 188 100 euro për një kredi bankare marrë në vitin 2013 me principal 193 000 euro dhe interes 6%.
SHPENZIMET E DEKLARUESHME 2013
Përshkrim shpenzimi
1) Detyrime të paguara në vlerën –204 000 lekë për një kredi marrë në vitin 2002 me principal 2 500 000 lekë.
2) Detyrime të paguara në vlerën –12 700 euro për një kredi për blerje ap. banimi me principal 200 000 euro, afat shlyerje 25 vjet dhe këst mujor 1 104 euro.
3) Detyrime të paguara në vlerën –4 900 euro për një kredi bankare marrë në vitin 2013 me principal 193 000 euro dhe interes 6%.
TË DHËNA TË PËRGJITHSHME
 
Emër Subjekti Alfred MOISIU
Funksioni dhe institucioni President i Republikës – Presidencë
Koha e marrjes së detyrës/mandatit 
Koha e lënies së detyrës/mandatit 2007-07-24
Perfaqësues politik/I pavarur I pavarur
Deklarata sipas ILDKP me Numër Indeksi: nr: 00001/2007
Persona të Familjes të përfshirë në Deklaratë: Nuk ka
PASURIA E DEKLARIMIT FILLESTAR
2007
TË ARDHURAT DHE ANGAZHIMET NË VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2007
Kategoria Përshkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet Të ardhura nga paga si president 2007, 1 326 757 lekë.
Të ardhura nga Bonuse Nuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh Nuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies Nuk ka
Të ardhura Qiradhënie Nuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale Nuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione Nuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit Nuk ka
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi Nuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare Nuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë Nuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion 
Të tjera Nuk ka
TË DHËNA TË PËRGJITHSHME
 
Emër Subjekti Bamir TOPI
Funksioni dhe institucioni President i Republikës – Presidencë
Koha e marrjes së detyrës/mandatit 
Koha e lënies së detyrës/mandatit 2012-07-24
Perfaqësues politik/I pavarur I pavarur
Deklarata sipas ILDKP me Numër Indeksi: nr: 00051/2012
Persona të Familjes të përfshirë në Deklaratë: Bashkëshortja, znj. Teuta Topi; vajza, znj. Nada Topi
PASURIA E DEKLARIMIT FILLESTAR
2012
TË ARDHURAT DHE ANGAZHIMET NË VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2012
Kategoria Përshkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet Të ardhura nga paga dhe shpërblime në funksionin e Presidentit për periudhën janar – 24 korrik 2012 në vlerën 1 256 866 lekë
Të ardhura nga Bonuse Nuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh Nuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies Nuk ka
Të ardhura Qiradhënie Nuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale Nuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione Nuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit Nuk ka
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi Nuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare 1) Bashkëshortja Zonja Teuta Topi, të ardhura nga paga dhe shpërblime në funksionin e përgjegjëses së sektorit të Politikave të Zhvillimit Rural në MBUMK, janar – 24 korrik 2012, vlera 425 176 lekë.
2) Vajza Nada Topi, të ardhura nga paga dhe shpërblime në Bankën e Shqipërisë, janar – 24 korrik 2012, në vlerën 734 052 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë Nuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion 
Të tjera 1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me – 4 312 2012 lekë.
2) Gjendja cash pakësuar me – 200 000 lekë.
3) Kredi për shtëpi banimi nga Enti i Banesave, detyrimi financiar i pashlyer, 850 000 lekë.
4) Bashkëshortja, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me – 96 753 lekë.
5) Vajza, Nada Topi, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 8 457 lekë.
 
SHPENZIMET E DEKLARUESHME 2012
Përshkrim shpenzimi
Realizuar ndërtime banese për periudhën janar – korrik 2012 në vlerën e paguar 5 798 012 lekë. Sipas kontratë porosisë të datës 20. 01. 2009 për ndërtim banese dykatëshe plus kat nëntokësor, çdo kat sipërfaqe prej 288 m2, afat punimesh katërvjeçar. Trualli i ndërtimit i deklaruar më parë me sipërfaqe 1070 m2 në zonën Shkozë Tiranë. Pala e porositur shoqëriaBEFITA shpk.
TË DHËNA TË PËRGJITHSHME
Emër Subjekti Bamir TOPI
Funksioni dhe institucioni President i Republikës – Presidencë
Koha e marrjes së detyrës/mandatit 
Koha e lënies së detyrës/mandatit 2012-07-24
Perfaqësues politik/I pavarur I pavarur
Deklarata sipas ILDKP me Numër Indeksi: nr: 00051/2012
Persona të Familjes të përfshirë në Deklaratë: Bashkëshortja, znj. Teuta Topi; vajza, znj. Nada Topi
PASURIA E DEKLARIMIT FILLESTAR
Kategoria Përshkrimi dhe burimi
Nuk u gjetën të dhëna për këtë Subjekt 
2012
TË ARDHURAT DHE ANGAZHIMET NË VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2012
Kategoria Përshkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet Të ardhura nga paga dhe shpërblime në funksionin e Presidentit për periudhën janar – 24 korrik 2012 në vlerën 1 256 866 lekë
Të ardhura nga Bonuse Nuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh Nuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies Nuk ka
Të ardhura Qiradhënie Nuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale Nuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione Nuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit Nuk ka
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi Nuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare 1) Bashkëshortja Zonja Teuta Topi, të ardhura nga paga dhe shpërblime në funksionin e përgjegjëses së sektorit të Politikave të Zhvillimit Rural në MBUMK, janar – 24 korrik 2012, vlera 425 176 lekë.
2) Vajza Nada Topi, të ardhura nga paga dhe shpërblime në Bankën e Shqipërisë, janar – 24 korrik 2012, në vlerën 734 052 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë Nuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion 
Të tjera 1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me – 4 312 2012 lekë.
2) Gjendja cash pakësuar me – 200 000 lekë.
3) Kredi për shtëpi banimi nga Enti i Banesave, detyrimi financiar i pashlyer, 850 000 lekë.
4) Bashkëshortja, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me – 96 753 lekë.
5) Vajza, Nada Topi, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 8 457 lekë.
SHPENZIMET E DEKLARUESHME 2012
Përshkrim shpenzimi
Realizuar ndërtime banese për periudhën janar – korrik 2012 në vlerën e paguar 5 798 012 lekë. Sipas kontratë porosisë të datës 20. 01. 2009 për ndërtim banese dykatëshe plus kat nëntokësor, çdo kat sipërfaqe prej 288 m2, afat punimesh katërvjeçar. Trualli i ndërtimit i deklaruar më parë me sipërfaqe 1070 m2 në zonën Shkozë Tiranë. Pala e porositur shoqëriaBEFITA shpk.
TË DHËNA TË PËRGJITHSHME
Emër Subjekti Bujar NISHANI
Funksioni dhe institucioni President i Republikës – Presidencë
Koha e marrjes së detyrës/mandatit 2012-07-25
Koha e lënies së detyrës/mandatit 
Funksioni dhe institucioni Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë – Këshilli i Lartë i Drejtësisë
Koha e marrjes së detyrës/mandatit 
Koha e lënies së detyrës/mandatit 
Perfaqësues politik/I pavarur 
Deklarata sipas ILDKP me Numër Indeksi: nr: 04879/2012 nr: nr: 04879/2013 nr: 04879/2014
Persona të Familjes të përfshirë në Deklaratë: Bashkëshortja zonja Odeta Nishani
PASURIA E DEKLARIMIT FILLESTAR
Kategoria Përshkrimi dhe burimi
Nuk u gjetën të dhëna për këtë Subjekt 
2012 2013 2014
TË ARDHURAT DHE ANGAZHIMET NË VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Kategoria Përshkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet 1) Të ardhura nga paga si President i Republikës së Shqipërisë, 2 302 752 lekë.
2) Të ardhura nga paga si kryetar i KLD-së, 112 00 lekë.
Të ardhura nga Bonuse 1) Të ardhura nga dieta udhëtimesh, 2 160 dollarë.
2) Të ardhura nga dieta udhëtimet 2 784 euro.
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh Nuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies Të ardhura nga interesat bankare 372 euro.
Të ardhura Qiradhënie 1) Të ardhura nga qiraja e dyqanit të bashkëshortes në Durrës, 6 000 euro.
2) Të ardhura nga qiraja e një apartamenti të bashkëshortes në Durrës, 600 000 lekë.
3) Të ardhura nga qiraja e një dyqanit të bashkëshortes në Durrës, 660 000 lekë.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale Nuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione Nuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit Nuk ka
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi Nuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare 1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga si specialiste në BSH, 964 813 lekë.
2) Bashkëshortja, të ardhura nga dietat, 1 320 euro.
3) Bashkëshortja, të ardhura nga dietat 1 440 dollarë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë Nuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion 
Të tjera 1) Gjendja e llogarisë depozitë në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 134 765 lekë.
2) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me – 148 636 lekë.
3) Bashkëshortja, gjendja e llogarisë depozitë në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 1 357 euro.
4) Bashkëshortja, gjendja e llogarisë depozitë në një bankë të nivelit të dytë, 100 000 euro.
5) Djali, gjendja e llogarisë depozitë në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 120 000 lekë.
6) Vajza, gjendja e llogarisë depozitë në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 120 000 lekë.
7) Gjendja cash shtuar me 900 euro.
8) Gjendja cash shtuar me 40 000 lekë.
9) Kredi në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i pashlyer, – 3 773 778 lekë.
10) Siguracion për kreditë me vlerë, 42 000 lekë.
TË DHËNA TË PËRGJITHSHME
Emër Subjekti Rexhep MEIDANI
Funksioni dhe institucioni President i Republikës – Presidencë
Koha e marrjes së detyrës/mandatit 
Koha e lënies së detyrës/mandatit 2002-07-24
Perfaqësues politik/I pavarur I pavarur
Deklarata sipas ILDKP me Numër Indeksi: nr: 00023/2002
Persona të Familjes të përfshirë në Deklaratë: Bashkëshortja, znj. Lidra Meidani, vajza, znj. Adea Meidani; djali, z. Denion Meidani
PASURIA E DEKLARIMIT FILLESTAR
Kategoria Përshkrimi dhe burimi
Nuk u gjetën të dhëna për këtë Subjekt 
2002
TË ARDHURAT DHE ANGAZHIMET NË VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2002
Kategoria Përshkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet Të ardhura nga paga kalimtare si ish-president dhe anëtar i Akademisë së Shkencave, 2 020 000 lekë.
Të ardhura nga Bonuse Nuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh Nuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies Nuk ka
Të ardhura Qiradhënie Nuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale Nuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione Nuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit Të ardhura nga botime e ribotime librash, artikujsh, leksionesh.
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi Nuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare 1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga si mësuese dhe nëndrejtoreshë në shkollën e mesme, “Ismail Qemali”, 280 000lekë.
2) Djali, Denion Meidani, të ardhura nga paga si këshilltar i jashtëm në MPJ dhe më tej si punonjës në kompaninë, “SIGMA”, 470 000 lekë.
3) Vajza, Adea Meidani, të ardhura nga bursa në fondacionin evropian “R. Shuman” dhe si lektore në një universitet në Paris, 8 500 euro.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë Nuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion 
Të tjera 1) Gjendja cash, 650 000 lekë.
2) Kredi për ap. nga Enti Kombëtar i Banesave, detyrimi financiar i pashlyer, 1 803 597 lekë.
3) Djali, Denion Meidani, gjendja cash 200 000 lekë.
4) Bashkëshortja, gjendja e depozitës familjare, shtuar me 3 000 lekë.