KQZ ka realizuar në periudhën 1 janar deri 30 qershor 2021, në total 430 transaksione Thesari (pagesa buxhetore) me vlerë totale prej 2 335 710 791 Lekë (dy pikë tridhjetë e tre miliard). http://spending.data.al/…/from_date_reg/2021-01-01/to_date_…


Këtu janë të përfshira pagesat e bëra në favor të kompanisë që garantoi pajisje të teknologjisë së informacionit për identifikimin elektronik me përfitues shoqërinë Smartmatic Albania vlera e pesë transaksioneve të gjashtëmujorit është 987 344 671 Lekë. Link http://spending.data.al/…/from_date_reg/2021-01-01/to_date_…


Gjithashtu Pagesa për sistem video monitorim me përfitues final kompaninë R & T , Totali për gjashtë mujorin janë 12 Transaksione me vlerë prej 554 570 496 Lekë. Link http://spending.data.al/…/from_date_reg/2021-01-01/to_date_…


Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka paguar gjithashtu media dhe përfaqësues të medias për shërbime të kategorisë Shërbime të Printimit dhe Publikimit. Totali vlera 51.4 milion lekë.
Lista Transaksione
http://spending.data.al/…/from_date_reg/2021-01-01/to_date_…


Të tjera pagesa të Komisionit Qendror të Zhgjedhjeve përmes THESARIT janë të aksesueshme në faqen Spending.Data.al http://spending.data.al/…/…/list/year/2019/inst_code/1073001