Shperndarja e buxhetit per funksionin ‘ Mjedisi ‘ per vitin 2012 grafikisht paraqitet:


Burimi: Ministria e Financave
Perpunimi dhe komentet: ODA

Shperndarja ne perqindje e buxhetit per funksionin ‘Mjedisi’ per vitin 2012 paraqitet:


Burimi: Ministria e Financave
Perpunimi dhe komentet: ODA

Te dhenat mbi buxhetin per funksionin ‘Mjedisi’ per vitin 2012 paraqiten te permbledhura ne tabelen dinamike me poshte:


Burimi: Ministria e Financave
Perpunimi dhe komentet: ODA