Open Data Albania po përditëson të dhënat lidhur me institucionet dhe shoqëritë publike që kanë shkaktuar dëmin më të lartë ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit sipas auditiveve të vitit 2015. Kontrolli i Lartë i Shtetit gjatë këtij viti ka kryer 174 auditime në total, ndër të cilat 158 janë përfunduar.

Njëmbëdhjetë nga këto auditime janë kryer mbi investimet dhe projektet me financim të huaj. Dëmi ekonomik i konstatuar prej këtyre subjekteve shënon vlerën 1.07 miliardë lekë. Sipas auditimeve ky dëm ka ardhur si rezultat i rritjes së kostos së projektit si pasojë e shtyrjes së afateve të disbursimit të fondeve (huave/kredive) për më shumë se katër vite; zvarritje në kohë e problemeve lidhur me sigurimin dhe shpronësimin e truallit ku zhvillohen projektet; mungesë monitorimi dhe mbikëqyrje të punimeve duke lënë vend për abuzime; moszbatim penalitetesh mbi kontraktorët në rast moszbatimi afatesh etj.

Projekti me Financim të Huaj që ka shkaktuar dëmin më të madh ekonomik në vitin 2015 është Projekti “Qendra e re dispecer”, i Operatorit të Sistemit të Transmetimit, me një dëm total prej 900 milionë lekësh.


Mbi auditimin e investimeve dhe projekteve me financime te huaja 2015Burimi : Kontrolli i Lartë i Shtetit
Komentet dhe Analiza: ODA


Burimi : Kontrolli i Lartë i Shtetit
Komentet dhe Analiza: ODA

Gjatë këtij viti Kontrolli i Lartë i Shtetit ka audituar katër ente mjedisore dhe dëmi ekonomik i konstatuar prej tyre shënon vlerën 9.5 milionë lekë. Sipas auditimeve ky dëm ka ardhur kryesisht si rezultat i mospërmbushjes së detyrimeve ligjore të inspektimit lidhur me zbatimin e kërkesave ligjore për mbrojtjen e mjedisit. Enti Mjedisor me dëmin më të lartë ekonomik në vitin 2015 është Drejtoria Pyjore Elbasan me një dëm prej 4.4 milionë lekë.


Burimi : Kontrolli i Lartë i Shtetit
Komentet dhe Analiza: ODA

Sipas KLSH gjatë këtij viti janë kryer pranë Prokurorisë 51 kallëzime penale për 159 persona për një dëm ekonomik të evidentuar prej 85.8 miliardë lekësh.


Burimi : Kontrolli i Lartë i Shtetit
Komentet dhe Analiza: ODA


Burimi : Kontrolli i Lartë i Shtetit
Komentet dhe Analiza: ODA

Institucione me shkelje të rënda të shoqëruara me Kallëzime Penale për Zyrtar Përgjegjës 2015Burimi : Kontrolli i Lartë i Shtetit
Komentet dhe Analiza: ODA

Shkaktarë kryesorë të këtij dëmi janë Ministria e Energjisë dhe Industrisë dhe Avokatura e Shtetit me një dëm prej 479 milionë euro ose 78% të totalit. Nga ky dëm: 95 milionë euro vlerësohen si të parikuperueshme ardhur si pasojë e pagesave të pabazuara në dokumentacione financiare, 352 milionë euro vlerësohen si mungesë në kapitalin qarkullues të CEZ Shpërndarje sh.a. dhe 32 milionë euro si zhvlerësim i vlerës së 24% të aksioneve të Shtetit Shqiptar në CEZ Shpërndarje sh.a. gjatë privatizimit.

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore (AKBN) është subjekti i dytë me dëmin më të lartë ekonomik audituar gjatë vitit 2015 Shtetit Shqiptar. Dëmi prej 11.5 miliardë lekësh shkaktuar nga ky institucion ka ardhur si pasojë e lëshimit të vërtetimeve të paargumentuara se shërbime të caktuara përbëjnë operacion hidrokarbur (316 milionë lekë); mosarkëtimit të detyrimeve për projekte të vonuara nga HEC-e të vegjël (955 milionë lekë); konvertim valutash në kushte të disfavorshme (7.2 milionë lekë); mosarkëtim për mosrealizim të investimeve nga kontrata koncesionare (90 milionë lekë) etj.