AIS/OpenData Padi në Gjykatë Kushtetuese. Ligji 97.2019, pjesa Prokurimet Programi i Rindërtimit, cenon Liri Ekonomike, ka potencial për pabarazi, klientelizëm dhe korrupsion

Organizata AIS e njohur si Open Data Albania ka depozituar në Gjykatën Kushtetuese një Kërkesë për Shfuqizim të pjesshëm të Aktit Normativ me fuqinë e Ligjit Akt nr. 9, datë 16.12.2019 titull “Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore”, miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë me ligjin nr. 97/2019, në datën 18.12.2019, konkretisht shfuqizim të Kreut VI, Procedurat e Prokurimit Publik, nenet 40 – 44, dhe…