Primi i Riskut, normat e interesit për kreditë dhe depozitat Mars 2016

Open Data Albania ka hulumtuar në lidhje me normat njëvjeçare të interesit në Shqipëri gjatë periudhës  Dhjetor 2010 – Mars 2016. Norma e depozitave paraqet normën mesatare të depozitave të reja me afat maturimi për një vit. Norma e kredive të paraqitura është norma mesatare vjetore e kredive të reja me afat maturimi 1-3 vjet sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë. Spread-i i depozitave…

Mbajtës të Borxhit të Brendshëm 2010-2015, Banka dhe Institucione Financiare

Open Data Albania po hulumton mbi strukturën e borxhit të brendshëm duke detajuar vlera sipas mbajtësve të tij në vitet 2010-2015. Stoku i borxhit të brendshëm përbëhet nga bonot e thesarit dhe obligacionet të cilat janë instrumente afatshkurtër dhe afatgjatë. Banka e Shqipërisë mban një pjesë të borxhit qeveritar si një formë për mbajtjen në kontroll të normës së tregtimit të bonove të thesarit nëpërmjet…

Tregu i Sigurimeve dhe raporti i dëmeve të paguara kundrejt primeve 2015

Open Data Albania po përditëson të dhëna lidhur me raportin e dëmeve të paguara nga kompanitë e sigurimit kundrejt primeve të akumuluara sipas kategorisë së sigurimit. Raporti bazohet në të dhënat e publikuara nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare. Në fund të vitit 2015, vlera e dëmeve të paguara ishte 26% e primeve të mbledhura nga kompanitë e sigurimeve. Ritmi i rritjes së pagesës së dëmeve…

Panariti në Cërrik: Projekt të përbashkët me Italinë për rivitalizimin e prodhimit të duhanit

Prodhimi i duhanit në Shqipëri ka pasur një traditë të hershme. Duhani si lëndë e parë për industrinë e prodhimit të cigareve ka shënuar nivele të larta prodhimi në periudhën para viteve ’90-të, çka u shkatërrua pas rënies së ekonomisë socialiste. Zona e Cërrikut në Elbasan njihet si një nga qendrat kryesore të vendit për kultivimin e duhanit. Sot kjo zonë, është përfshirë në një…