Ndryshime Plan Buxhetit 2022, Shtesa në të Ardhura Buxhetore, Shpenzime dhe Deficit. Aktit Normativ Nr. 12 data 29 Korrik

Me akt Normativ nr. 12 datë 29 korrik Qeveria vendosi të ndryshojë Buxhetin e Shtetit. Parashikohet tashmë rritje të Planit për Të Ardhurat Buxhetore krahasuar kjo si me planin fillestar Ligji 115/2021 Për Buxhetin e Shtetit 2022, dhe me planin e ndryshuar me akt normativ në muajin Mars 2022. Në Planin Fillestar, të ardhurat buxhetore janë planifikuar në vlerën 536.8 Miliard Lek. Në mars Plani…

Programe Shëndetësi, Shkurtime të Buxhetit 2022 me Akt Normativ nr. 12 data 29 Korrik kundrejt Plan FillimVitit Tkurrje 5%

Qeveria ka miratuar në datën 29 Korrik 2022, Aktin Normativ nr. 12, për ndryshimin e Plan Buxhetit 2022. Ky Akt Normativ është i dyti me ndryshime në Buxhetin e Shtetit për 2022. Me herët me akt normativ nr 3, Buxheti u Ndryshua në Mars 2022. Në të dy ndryshimet e bëra për Buxhetin e Shtetit, Qeveria ka planifikuar tkurrje apo shkurtime të shpenzimeve për katër…

Ndryshime në Plan Buxhetin e Shtetit 2022, rritje apo reduktim shpenzimesh sipas programeve

Qeveria ka miratuar në datën 29 Korrik 2022, Aktin Normativ nr. 12, për ndryshimin e Plan Buxhetit 2022. Ky Akt Normativ është i dyti me ndryshime në Buxhetin e Shtetit për 2022. Me herët me akt normativ nr 3, Buxheti u Ndryshua në Mars 2022. Shpenzimet Buxhetore në Planin fillestar shënonin 637.69 miliard lekë, në Mars Qeveria planifikoi rritjen 10 miliard nga Plani Fillestar, me…

PPP apo Koncesione në Sektorin Shëndetësi, Investimi vetëm 9% e Pagesave Buxhetore

Open Data Albania po evidenton të dhëna mbi vlerat kontraktore dhe vlerat e investimit të Kontratave të Koncesionit PPP të miratuara në Sektorin e Shëndetësisë për periudhën 2015-2022. (Shiko artikullin) Konkretisht janë në zbatim 4 kontrata koncesioni PPP në Sektorin e Shëndetësisë Të katra janë me mbështetje të drejtpërdrejtë nga Buxheti i Shtetit Vlera e plotë e kontratave me Koncesion PPP në Shëndetësi është rreth…

Shëndetësi, Vlera Investimi dhe Pagesa Buxhetore për Kontrata Partneritet Publik Privat

Open Data Albania po evidenton të dhëna mbi vlerat kontraktore dhe vlerat e investimit të Kontratave të Koncesionit PPP të miratuara në Sektorin e Shëndetësisë për periudhën 2015-2022. Aktualisht janë në zbatim 4 kontrata koncesioni PPP në Sektorin e Shëndetësisë, të cilat janë me mbështetje të drejtpërdrejtë nga Buxheti i Shtetit. Vlera e plotë e kontratave me Koncesion PPP në Shëndetësi është rreth 45.5 miliardë…

Flukse Dalëse të parasë që shkon jashtë vendit, sipas strukturës 2010 – 2021

Open Data Albania po analizon flukset korrente të parasë që dalin nga Shqipëria sipas viteve sipas Bilancit të Pagesave të Bankës së Shqipërisë. Bilanci i Pagesave është dokumenti bazë ku prezantohen marrëdhëniet e vendit më jashtë, dhe çdo transaksion ekonomik e financiar i vendit me botën që e rrethon. Flukset dalëse mund të jenë më të larta seç reflektohen në shifrat zyrtare, pasi një pjesë…

Të Ardhura Buxhetore ecuria 2000-2022

Open Data Albania po analizon ecurinë e të ardhurave buxhetore gjatë dy dekadave të fundit. Analiza mbështetet në të dhënat e buxhetit të konsoliduar për vitet 2000-2021 dhe planit të 2022. Të ardhurat e buxhetit të shtetit përbëhen nga: Ndihma; Të ardhura Tatimore dhe Jo Tatimore. Të ardhurat tatimore janë kategoria që përbëjnë peshën më të madhe tek të ardhurat e buxhetit, këtu përfshihen të…

Infrastrukturë dhe Vepra Rrugë Nacionale në Partneritet Publik e Privat dhe mbështetje Buxhetore Shtetërore

Open Data Albania po evidenton vlera investimi dhe vlerë mbështetje buxhetore për Kontrata Partneritet Publik e Privat në ndërtim të Infrastrukturës dhe Veprave Rrugë Nacionale dhe që kanë dhe mbështetje Buxhetore Shtetërore.Janë 6 kontrata koncesioni në këtë sektor vepra publike Infrastrukturë Rrugore Kombëtare. Pesë prej tyre kanë mbështetje të drejtpërdrejtë nga Buxheti i Shtetit dhe një tjetër është me Garanci Trafiku po shtetërore. Vlera e…

Financimi me Kredi nga Sektori Bankar i Koncesioneve dhe PPP me Mbështetje Buxhetore

Open Data Albania po hulumton në lidhje me nivelin e kreditimit të Koncesioneve PPP me mbështetje financiare nga Buxheti i Shtetit. Ndër 13 koncesione PPP me mbështetje financiare nga Buxheti i Shtetit, 6 prej tyre rezultojnë të jenë financuar  me shuma të konsiderueshme nga Sektori Bankar. Për dy prej këtyre kontratave koncesionare, nuk ka informacion në lidhje me vlerën e kredisë së marrë nga Sektori…