Projekti CEPI nga Transparency International, Workshop me gazetar dhe aktivist, Monitorimi i bazave të të dhënave sektori publik dhe përdorimi i evidencave për llogaridhënie

Organziata AIS është njohur në Open Data Albania organizoi një workshop me gazetar dhe aktivist me temë Monitoring Public Sectors, Databases and Evidence for Accountability. Ky aktivitetit u mbajt si pjesë e Projektit me Titull EU 4 Sundimi i ligjit: Angazhimi Qytetar për Integritetin Publik në Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë, projekt i projekti i Udhëhequr nga Transaprency International në bashkëpunim me partner dhe organziata lokale.…

Reforma në Drejtësi Statistika për Gjyqtar dhe Prokuror në Vetting

Burimi: KPK Komente dhe Analiza: Open Data Albania Tabela: Magjistrate – Prokurorë dhe Gjyqtarë në Vetting sipas Niveleve Gjyqsori 2020 – Shtator 2023 Burimi: KPK Komente dhe Analiza: Open Data Albania Burimi: KPK Komente dhe Analiza: Open Data Albania Tabela: Dinamika e vendimeve Vetting për Magjistratë 2020 deri Shtator 2023 Burimi: KPK Komente dhe Analiza: Open Data Albania Burimi: KPK Komente dhe Analiza: Open Data…

Këshilli i Ministrave Vendime në Kundërshtim me Ligjin, Shkel Ligjin për Prokurimin Publik

Këshilli i Ministrave ka miratuar Vendimin Nr. 531/2023 me objekt “Për Krijimin e Shoqërisë Aksionare Shtetërore Operatori i Blerjeve të Përqendruare SHA, për kryerjen e Procedurave të veçanta të Prokurimit Publik”. Sipas Këtij vendimi Operatori i Blerjeve të Përqendruare është shoqëri aksionare me Kapital Shtetëror që Funksionon në bazë të Ligjit Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare. Ky vendim i Këshillit të Ministrave, i publikuar në…

Renditje sipas Vlerës 100 Tenderët Kryesor 2022

Në këtë artikull po publikohet renditje e 100 tenderëve me vlera të larta të ofertës fituese të finalizuar me kontatë në vitin 2022. Të dhënat po Organizata AIS monitoron çdo ditë tenderime të sektorëve kryesor në vend si Infrastrukturë Rrugore; Infrastrukturë Zhvillim; Shëndetësi; Kontraktime të Qeverisjes Vendore; Kontraktime të Shoqërive Publike. Databaza jonë e monitorimit është Open Procurement Albania. Tetë nga Dhjetë Kontratat me vlerë…

Pushteti Vendor 2022 Renditje 100 tendera me vlera më të larta dhe bizneset kontraktore

Open Procurement Albania ka krijuar një pasaportë për çdo tenderim të mbajtur nga 61 Njësi të Qeverisjes Vendore Bashkitë në harkun kohorë 2015 e vijim. Në këtë artikull po listojmë 100 tenderat më të mëdhenj të finalizuar me fitues për 2022 mbajtur nga Bashkitë dhe njësitë e tyre të vartësisë. Fondi Limit i njoftuar për këto 100 Procedura rezulton 25 295 383 779 Lekë (njëzet…

Biznese dhe Tendera, Renditja sipas Vlerës së Kontratave të Fituara 2022

Në këtë artikull po prezantojmë Kompanitë që kanë  vlerë të lartë të Kontraktimeve përmes Prokurimit Publik, procedura 2022. Listimin e plotë të Kontraktimeve e kemi përftuar duke përdorur të dhëna të Open Procurement Albania. Artikulli ynë liston dhe rendit sipas vlerës duke analizuar edhe peshën që ka secili kontraktor në totalin e vlerës së Prokuruar gjatë vitit. Vlera e prezantuar është Vlerë Ofertë fituese dhe…

Pagesa për Grante Individuale Rindërtimi pas Tërmetit, përqendrimi në Fushata Zgjedhore, krahasim 2020 – maj 2023

Open Data Albania po evidenton shpërndarjen e granteve individuale për Programin e Rindërtimit pas Tërmetit, në muaj të zakonshëm 2020-2023 dhe në muaj pjesë e Fushatave Zgjedhore (30 data përpara votimit). Grant ndërtimi ose rikonstruksioni, kanë përfituar familjet e dëmtuara nga fatkeqësia natyrore, shtëpitë e banimit të të cilëve janë klasifikuar si objekt i dëmtuar ose i pabanueshëm. Dhënia e granteve individuale në mënyrë të…

Biznese Turistike që kanë fituar Statusin e Investitorit Strategjik për ndërtime në Bregdet deri Gusht 2023

Në këtë artikull janë zbardhur Sipërfaqet e Dhëna për Investimet Strategjike në Turizëm Bregdetar në Rivierën e Jugut. Artikulli ka marrë si bazë të dhëna të mirë strukturuara në Faqen Open Corporates Albania, web faqe e cila ka pasaporta me informacion mbi zotërimin, menaxhimin dhe funksionimin e shoqërive të biznesit mes tyre edhe kategoria Investitor Strategjik dhe Përfitues Programi Shqipëria 1 Euro. Investitorët Strategjik fitojnë…