Origjina e Kapitalit për shoqëri biznesi të regjistruara në 2020

Open Corporates Albania është një databazë e krijuar dhe mirëmbajtur nga organizata AIS. Në këtë databazë janë publikuar të dhëna për shoqëri biznesi që kanë fituar kontrata apo licenca publike të rëndësishme. Po njësoj shoqëri të reja të regjistruara në vitet e fundit. Këto të dhëna së bashku me dokumentet aksesohen lehtësisht përmes pasaportave ku informacioni zbardh identitetit, objektin e veprimtarisë, strukturën menaxheriale, zotëruesit ndër…

Kompanitë që kanë fituar Kontrata me Prokurim Publik 2021

Në këtë artikull po prezantojmë Bizneset që kanë fituar më shumë vlerë kontratash në Prokurime Publike të mbajtura nga autoritetet shtetërore shqiptare gjatë vitit 2021. Të dhënat për të gjitha procedurat kontraktime me tenderim, janë vënë në dispozicion në format Excel  nga Agjencia e Prokurimit Publik. Artikulli ynë liston dhe rendit sipas vlerës duke analizuar edhe peshën që ka secili kontraktor në totalin e vlerës…

Janar – Prill 2022, Çmimi i Blerjes dhe Shitjes së Energjisë Elektrike nga KESH

Në këtë artikull do të paraqitet çmimi i blerjes dhe shitjes së Energjisë Elektrike nga Korporata Elektroenergjitike Shqiptare sh.a., (KESH), për periudhën  Janar- Prill 2022. Për efekt procedure prokurimi, korporata publikon online  në faqen e saj zyrtare thirrjen me kriteret e nevojshme. Kompanitë e licencuara në tregtimin e energjisë elektrike, dërgojnë ofertat e tyre në emalin zyrtar të KESH sh.a brenda afatit të përcaktuar në…

Tkurrja e Popullsisë sipas grupmoshave dhe sipas grupit gjinor 2017 – 2022

Në 1 janar 2022 Shqipëria deklaroi si statistikë zyrtare numër total Popullsie prej 2 793 592 banorë ( dy milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e pesëqind e nëntëdhjetë e dy). Në pesë vjet vendi ka humbur apo ka pakësuar Popullsinë me 82 999 Banorë. Kjo tkurrje apo pakësim vjen për shkaqe që lidhen me emigrimin, uljen e lindshmërisë dhe vdekshmërinë. Viti që…

Numri i Shqiptarëve Emigrant të ligjshëm dhe të huajve imigrant në Shqipëri

Open Data Albania po hulumton mbi tregues të Emigracionit të Rregullt, dhe Shtetësi të fituara ndër vite në BE dhe vendet e EFTA, për periudhën 2011-2020. Burimet e informacionit janë Instituti i Statistikave dhe Eurostat.  Veç emigrimit po vlerësojmë edhe të dhëna të imigrimit, hyrjet e shtetasve të huaj brenda vendit. Emigrant konsiderohet një person i cili është larguar nga një vend drejt një vendi…

Reporter.al: Përfituesit e mëdhenj të programit të Rindërtimit

Kompani të lidhura me zyrtarë të Partisë Socialiste dhe një grusht biznesesh të njohura për fitimin e koncesioneve apo licensave gjenden mes fituesve më të mëdhenj të tenderave të rindërtimit, ndërkohë që punimet po zvarriten përtej afateve të parashikuara. Është ora 12:00 e një dite marsi me diell dhe Evelina Zguro përfiton nga pushimi i drekës për t’i hedhur një sy gropës ku sapo ka…

Indeksi i Çmimeve të Konsumit sipas Mallrave dhe Shërbimeve 2022 krahasuar me 2021

ODA po hulumton mbi ndryshimet vjetore të indeksit të çmimeve të konsumit sipas kategorive të mallrave dhe shërbimeve, periudha Mars 2021-Mars 2022. Kategoria që ka pësuar rritjen më të madhe gjatë kësaj periudhe është Transporti me përkatësisht 19.9%, pasuar nga Ushqime dhe pije joalkoolike me 9.3% dhe Pije alkoolike dhe duhan me 4.9%. Burimi: INSTAT Përpunimi dhe Analiza: Open Data Albania Për të parë se…

Open Data Albania: Rriten me 173 % klikimet, qytetarët interes për analiza ekonomike e të dhëna transparente

OpenData, akses dhe transparencë për Sektorët e rriskuar nga Korrupsioni Open Data, Access and Transparency over sectors exposed to Risk of Corruption – ky është projekti që po zbaton Organizata jonë me mbështetje të SIDAs – Sweden International Development Cooperation Agency. Programi ka dy komponent: Rritje e transparencës mbi paratë publike dhe Fuqizim të të Rinjve kundër korrupsionit, përmes edukimit qytetar dhe forcimit të modeleve…

Prokurimet Publike dhe Fushata Zgjedhore 2021, NdiqParate.al: Në Prag fushate, 28% e Tenderëve u bënë pa Garë të Hapur

Portali Open Data Albania ka analizuar të gjitha procedurat tenderuese me fonde publike përgjatë viteve 2020 dhe 2021, vëllimin e tyre dhe identifikimin e fondit limit, të kontraktuar pa garë të hapur. Ajo çka u konstatua në analizë është se, viti 2020 dhe semestri që paraprin fushatën zgjedhore 2021 ka në tërësi vlerë monetare të prokuruar 150% më lartë se vitet e zakonshme. Kjo dëshmon për një…

Projeksion: Shqipërisë i duhet edhe një shekull për të mbërritur mesataren e të ardhurave për frymë të BE-së

Shqipëria mund të arrijë nivelin e të ardhurave për frymë të mesatares së vendeve të Bashkimit Europian pas një shekulli. Ky është një projeksion ekonomik i realizuar nga analistë të Open Data Albania, duke vlerësuar tre skenar të rritjes ekonomike dhe afrimit të nivelit të të ardhurave për frymë të Shqipërisë me BE-në. Analizat që publikohen tek #OpenDataAlbania kanë për qëllim të furnizojnë debatin dhe opinionin publik…

Norma e Inflacionit Historik në Shqipëri nga 1992 dhe Vende Europiane 2010 – 2021

Open Data Albania po hulumton lidhur me normën e inflacionit në Shqipëri dhe vendet e tjera të Europës. Të dhënat janë marrë nga Banka Botërore. Norma e Inflacionit paraqet rritjen e nivelit të përgjithshëm të çmimeve në ekonomi. Sipas Bankës së Shqipërisë zyrtarisht inflacioni filloi të matej që nga korriku i vitit 1992 ndaj dhe ne kemi paraqitur si ka ndryshuar norma e inflacionit që…

Paga Minimale dhe Fuqia Blerëse, humbja nga mos ndryshimi me indeksim

Open Data Albania po hulumton në lidhje me rritjen e pagës minimale zyrtare në Shqipëri në vitet 2000-2022. Në vitet 2000-2022, rritja e pagës minimale ka qenë e rregullt, përjashtuar vitet 2007, 2014-2016, 2018 dhe 2020. Për vitin 2022, paga minimale është rritur në muajin Prill edhe pse ishte parashikuar që të rritej në mes të vitit. Kjo ka ardhur si pasojë e rritjes së…

Karakteristika të Konsumit Familjarë në Shqipëri, Shpenzimet sipas llojit 2020

Open Data Albania po analizon treguesin e konsumit mesatar mujor të familjeve shqiptare, pra sa shpenzon mesatarisht çdo muaj një familje rezidente shqiptare për të plotësuar kërkesat e tyre individuale për mallra dhe shërbime. Të dhënat në shqyrtim e kanë burimin nga INSTAT. Në vitin 2020 një familje shqiptare shpenzon mesatarisht 83 475 lekë çdo muaj për mallra dhe shërbime të konsumit, shifër kjo 20%…

Biznese dhe Nën Kontraktor nё Programin e Rindërtimit, dhe Përjashtimi nga Kosto të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, në zbatim të VKM nr 143, datë 13.02.2020, Procedurat për lëshimin e autorizimit për subjektet e rindërtimit dhe për përjashtimin nga tatimi mbi vlerën e shtuar të furnizimit të mallrave e shërbimeve për qëllime të procesit të rindërtimit ka lëshuar autorizime për subjekte ekonomike të kontraktuara për programin e Rindërtimit apo nën kontraktor të tyre për zbatim të kontratës. Ky autorizim…