Banka e Shqiperise, performanca sipas fitimit per vitet 1993 – 2015‏

Këto janë të dhënat e fundit mbi nivelin e fitimit të transferuar nga Banka e Shqipërisë në buxhetin e shtetit në vitin 2014 dhe parashikimet për vitin 2015. Banka e Shqipërisë është banka qendrore e vendit tonë, dhe vepron në bazë të dispozitave të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997. Ajo është e pavarur nga çdo pushtet tjetër për realizimin e objektivit kryesor të veprimtarisë së…

Parashikimi, të ardhurat në buxhet 13 për qind më shumë se në 2014

Të ardhurat buxhetore shihen në rritje për vitin 2015. Në një hulumtim të bërë nga Open Data Albania, parashikimi i buxhetit të shtetit për vitin në të cilin jemi parashikohet pozitiv, të ardhura të parashikuara të vijnë kryesisht nga taksat. Sipas studimit vitit 2012 dhe 2013 shënuan një trend rënës në të ardhurat buxhetore. Ky tregues është përmirësuar ndjeshëm në vitin 2014, ku të ardhurat buxhetore…

Renta minerare në Republikën e Kosovës 2015

Open Data Albania po hulumton mbi rentën minerare në Republikën e Kosovës. Sipas legjislacionit në fuqi në Republikën e Kosovës, renta minerare përcaktohet si një shumë që duhet paguar buxhetit të shtetit si kompensim për shfrytëzimin e resurseve që nuk përtëriten. Lista e rentës minerare të Republikës së Kosovës i kategorizon mineralet në gjashtë grupe kryesore: mineralet energjetike; mineralet metalore; mineralet industriale/jometalore; mineralet ndërtimore; gurë…

Banka e Shqipërisë, performanca sipas fitimit 1993 – 2015

Open Data Albania ka përditësuar të dhënat mbi fitimit e Bankës së Shqipërisë të transferuar në buxhetin e shtetit. Banka e Shqipërisë është banka qendrore e vendit tonë dhe vepron në bazë të dispozitave të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997. Banka e Shqipërisë është e pavarur nga çdo pushtet tjetër për realizimin e objektivit kryesor të veprimtarisë së saj. Kapitali i Bankës së Shqipërisë përbëhet…

Të Ardhura Buxhetore 2014 – 2015

Open Data Albania ka përditësuar të dhënat mbi të ardhurat në buxhetin e shtetit cilësuar si Të Ardhura Buxhetore dhe strukturën e tyre për vitet 2014-2015. Të ardhurat totale të buxhetit të shtetit përfshijnë të gjitha të ardhurat nga burimet e ndryshme tatimore, jo tatimore dhe ndihmat e dhëna nga qeveritë e shteteve të huaja apo donatorët. Të Ardhurat Buxhetore kanë pasur një trend në…

Eksporti dhe Renta Minerare për Metalet në Shqipëri dhe vende eksportuese 2010-2015

Open Data Albania po hulumton mbi vlera të eksporteve të mineraleve metalike dhe artikujve me bazë këto metale si dhe vlera të rentës minerare. Analiza është fokusuar në të dhëna për vitet 2010 – 2015 dhe ka tregues krahasimor për vendin tonë, Republikën e Kosovës dhe disa nga vendet kryesore eksploruese të mineraleve. Sipas legjislacionit në fuqi, çdo person fizik apo juridik, që është i…