Nxënës të regjistruar në arsimin nëntë vjeçar sipas gjinive 1991 – 2010

Tkurrja e popullsisë në dy dekadat e fundit ka dhënë rezultate të ndjeshme edhe tek numri i nxënësve që regjistrohen vit pas viti për të ndjekur arsimin nëntëvjeçarë. Open Data Albania ku hulumtuar mbi numrin e nxënësve që regjistrohen çdo vit për të vijuar arsimin nëntëvjeçarë si pjesë e detyrueshme e sistemit arsimor.   Të dhënat përmbajnë informacion të detajuar për numrin e nxënësve sipas…

Numri i vdekjeve për 100 mijë banorë sipas sëmundjes shkaktare 1993 – 2009

Numri i vdekjeve për 100 mijë banorë sipas sëmundshmërisë, është një tregues tepër interesant dhe i rëndësishëm. Ky tregues ndihmon për të kuptuar jo vetëm sëmundjet që paraqesin më tepër rrezikshmëri për popullsinë e një vendi, por njëkohësisht edhe problematika që lidhen me hartimin dhe eficensën e politikave shëndetësore.  Për të realizuar këtë hulumtim Open Data Albania është bazuar në të dhëna statistikore të INSTAT…

Vdekshmëria nga Sëmundje Tumorale 1993 – 2009

Vdekjet nga sëmundjet tumorale përbëjnë shtatëmbëdhjetë përqind të rasteve në mjekësinë shqiptare. Në nivelin vdekshmërie për njëqindmijë banorë tumoret kanë shënuar rritje vit pas viti. Rrija në vlerë e këtij treguesi dëshmon politikë shëndetësore të pamjaftueshme për të siguruar diagnostikim dhe shërim. Përkatësisht grupi i Sëmundjeve Tumorale në vitin 1993 për njëqind mijë banorë shënonte vdekshmëri në masën 60.8 raste. Në vitin 2009 ky numër…

Martesa dhe divorce 1990-2008

Open Data Albania ka hulumtuar mbi numrin e martesave dhe divorceve të shënuara në regjistrin kombëtar të gjendjes civile në vitet 1990 – 2000. Nga të dhënat konstatohet se numri i martesave në këto vite ka ardhur gradualisht në ulje ndërsa numri i divorceve nga viti në vit në rritje. Kështu nëse në vitin 1990 shënohen njëzete tetëmijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e dy martesa…

Struktura e Tregut të Sigurimeve

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi strukturën e tregut të sigurimeve në Shqipëri. Raporti bazohet në të dhënat e AMF (Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare). Tregu i sigurimeve është një pjesë tepër e rëndësishme e sistemit financiar. Në të përfshihen shoqëritë private dhe shtetërore të cilat realizojnë procesin e sigurimit të individëve apo bizneseve. Për të përfituar nga ky shërbim individët dhe bizneset paguajnë…

Përdorimi i energjisë elektrike për periudhën 1998-2010

Përdorimi i energjisë elektrike është një ndër parametrat që mundëson arsyetimin mbi eficencën e shfrytëzimit të energjisë elektrike. Burimet totale nga të cilat sigurohet energjia elektrike mund të përdoren për një nga katër kategoritë kryesore: konsumatorët, eksporti, centralet dhe humbjet në rrjet.   Burimi: Bilanci i energjisë, INSTAT Perpunimi ODA Me kalimin e viteve, struktura e përdorimit ka pësuar ndryshime. Nga një raport Humbje: Konsumatorë…

Struktura e përdorimit final të energjisë elektrike

Struktura e konsumit të energjisë elektrike shërben për të identifikuar përdoruesit kryesor të saj. Ai është një tregues që lejon gjykimin mbi shkallën e zhvillimit ekonomiko-industrial të një vendi. Sa më shumë të përdoret energjia nga sektori privat (industri, bujqësi, transport, etj) aq më i zhvilluar është ai. Nga ana tjetër, analiza e strukturës ndihmon në përcaktimin e masave që duhen marrë për përdorimin sa…

Humbjet totale të Energjisë Elektrike (2002-2010)

Një ndër parametrat e rëndësishëm për matjen e eficencës së konsumit të energjisë elektrike është Niveli i Humbjeve. Prej vitesh ai ka qenë një ndër problemet kryesore të këtij sektori dhe duket se ende vazhdon të jetë shumë i pranishëm. Humbjet totale përbëhen nga Humbjet në Sistemin e Shpërndarjes, Humbjet në Sistemin e Transmetimit dhe Humbjet jo teknike, që i referohen energjisë elektrike të marrë…

Faturimet dhe arkëtimet e energjisë elektrike 2002-2009

Elementi i dytë që ndihmon në përcaktimin e eficencës së përdorimit të energjisë elektrike është niveli i arkëtimeve krahasuar me faturimet.   Burimi: Raporti vjetor 2009 i ERE-sPërpunimi dhe komentet: ODA Sic mund të shikohet, niveli i faturimeve në vlerë absolute ka ardhur gjithmonë në rritje. Kjo shpjegohet pjesërisht nga rritja e nivelit të konsumit të energjisë elektrike, rritja e cmimeve, por edhe nga rritja…

Burimet gjithsej, Importi dhe Prodhimi i energjisë elektrike për periudhën 1998-2010

Si një ndër kushtet kryesore për një jetë normale të qytetarëve dhe zhvillim sa më të mirë të ekonomisë, sigurimi i energjisë elektrike është kthyer në sfidë për cdo shtet. Kërkesa për të vjen gjithmonë në rritje dhe planifikimi i fluksit të energjisë elektrike është parakusht për një situatë energjitike nën kontroll.   Burimi: Bilanci i energjisë, INSTAT Burimet gjithsej përfaqësojnë alternativat e mundshme për…

Sektori privat i prodhimit të energjisë elektrike

Sektori privat i prodhimit të energjisë elektrike është një treg i vogël dhe me një ndikim  ende të ulët në sigurimin energjisë në vend. Edhe pse pas vitit 2008 është shtuar numri shoqërive që operojnë në të, treguesit e pozicionojnë larg të qënurit “faktor i rëndësishëm”. Aktualisht në këtë treg funksionojnë HEC-e të privatizuara dhe të dhëna me koncesion.    Burimi: Raporti i Energjisë, ERE…

Aranita Brahaj: 4,674 çështje për vrasje në 15 vjet

Për të kërkuar shifra e statistika në lidhje me nivelin e krimit në Shqipëri apo numrin e vrasjeve, kemi folur me Aranita Brahaj-n, drejtoreshë në “Open Data Albania”, institut kërkimor që merret me statistika. “Kemi hasur një mungesë statistikash për viktimat gjë që rezulton të jetë modeli shqiptare i të punuarit totalisht indiferent edhe në metodologjinë e mbajtjes së numrit të viktimave e jo më…

Brahaj: Shqipëria ka vdekshmërinë më të lartë foshnjore në rajon!

“Open Data Albania“, statistika për shëndetësinë në vend “Qendra për Drejtësi dhe Solidaritet” pasqyron vazhdimisht në të përditshmen “77 News” raste qytetarësh, të cilët në përballje me spitalet e vendit ankohen prej kohësh për mungesën e medikamenteve, kushteve apo edhe për dhënien e parave nën dorë tek bluzat e bardha. Historitë e rrëfyera nga pacientë të ndryshëm i kemi ndjekur edhe në institucionet si Ministria…