Norma bazë e interesit REPO në Shqipëri

Norma bazë e interesit aktualisht është norma e marrëveshjeve të anasjellta të riblerjes (REPO) për huadhënien kundrejt kolateralit bankave të nivelit të dytë nga Banka e Shqipërisë. Kjo normë praktikisht ndikon gjithë normat e tjera në ekonomi. Tendencat: Norma baze eshte rritur ne periudhat 2001-2002 dhe 2005-2009, dhe është ulur në periudhat 2003-2005 dhe 2009-2010, në varësi të kushteve ekonomike. Periudhat 2001-2002, dhe 2005 dhe…

Donatorë

Ky projekt realizohet nga Instituti Shqiptar i Shkencave (AIS) me mbështetje financiare  të Open Society Foundations Information Program, Open Society Foundation Albania, ShqiperiaCom Shpk Një mbështetje e vazhdueshme ne fushën e akademisë ka ardhur dhe nga Karlsruhe Institute of Technology dhe FIZ Karlsruhe – Leibniz Institute for Information Infrastructure Falënderim i veçantë për Institucione Shqiptare të Kërkimit Shkencor dhe Edukimit Universitar si bashkëpunëtore dhe mbështetëse të aktiviteteve…

Raport krahasimor i Shqipërisë me vendet e rajonit për % e Shpenzimeve Totale për Shëndetësinë ndaj PBB-së dhe Shpenzimeve Totale për Shëndetësinë për frymë (per capita)

(Me siper grafiku i shpenzimeve per fryme /US$)Dy nga indikatorët më të rëndësishëm që flasin për rëndësinë që i jep një shtet shëndetësisë janë % e Shpenzimeve Totale për Shëndetësinë ndaj PBB-së dhe Shpenzimet Totale për Shëndetësinë për frymë (per capita). Studimet kanë treguar se ekziston një lidhje midis pasurisë (varfërisë) së një vendi dhe shpenzimeve për shëndetësinë për frymë. Sa më i pasur një…