Tregues për ankesa zyrtare për Diskriminim 2012-2014

Open Data Albania po hulumton lidhur me numrin dhe kategoritë e ankesave për diskriminim paraqitur pranë Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi KMD. Në nenin 18 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë parashikohet se askush nuk mund të diskriminohet padrejtësisht për shkaqe të tilla si gjinia, raca, feja, etnia, gjuha, bindjet politike, fetare a filozofike, gjendja ekonomike, arsimore, sociale ose përkatësia prindërore. Në vitin 2014 janë…

Shpenzimet Mujore te Familjeve Shqiptare sipas Grupmallrave ne Vitet 2007-2014

Open Data Albania ka analizuar ecurinë e treguesit të shpenzimeve mujore të familjes shqiptare sipas grupmallrave dhe shërbimeve për periudhën 2007-2014. Të dhënat bazohen në anketat e zhvilluara nga INSTAT gjatë viteve 2007, 2009 dhe 2014. Shpenzimet familjare për konsum përfshijnë cdo lloj blerje produktesh dhe shërbimesh, për të plotësuar nevojat individuale të njësisë ekonomike familjare të zhveshura nga investimet dhe blerjet e paisjeve afatgjata.…

Konsumi Mujor i Familjes Shqiptare në Vitet 2007-2014

Open Data Albania ka analizuar ecurinë e treguesit të konsumit mujor të familjes shqiptare për periudhën 2007-2014. Konsumi privat, ose e quajtur ndryshe edhe konsumi final i familjeve, përbëhet nga shpenzimet totale të mallrave dhe shërbimeve nga ana e familjeve rezidente për të plotësuar kërkesat e tyre individuale. Ky tregues nuk përputhet dhe është larg në vlerë me treguesin e shpenzimeve të njësisë ekonomike familjare…

Bashkia Elbasan 2014, Tregues mbi Prokurime Publike, Tender, Klient dhe Konkurueshmëri

Open Data Albania po hulumton mbi tregues të procesit të prokurimeve publike në ato bashki ku  kryetarët janë rimandatuar në Zgjedhjet për Pushtet Vendor të 21 Qershorit 2015. Në bashkinë Elbasan është rizgjedhur për një mandat të tretë zoti Qazim Sejdini. Hulumtimi ka si objekt prokurime publike të shpallura në dymbëdhjetë muajt e vitit 2014. Treguesit përmbajnë informacion mbi numrin e procedurave të prokurimeve, strukturën…

Tregues mbi Prokurime Publike, Bashkia Vorë 2014, Tender, Ankande, Klient dhe Konkurueshmëri

Open Data Albania po hulumton mbi tregues të procesit të prokurimeve dhe ankandeve publike në ato bashki ku  kryetarët janë rimandatuar në Zgjedhjet për Pushtet Vendor të 21 Qershorit 2015. Në bashkinë Vorë është rizgjedhur për një mandat të katërt zoti Fiqiri Ismaili. Hulumtimi ka si objekt prokurime dhe ankande publike të shpallura në dymbëdhjetë muajt e vitit 2014. Treguesit përmbajnë informacion mbi numrin e…

Bashkia Kavajë 2014 Tregues mbi Prokurime Publike, Tender, Klient dhe Konkurueshmëri

Open Data Albania po hulumton mbi tregues të procesit të prokurimeve publike në ato bashki ku  kryetarët janë rimandatuar në Zgjedhjet për Pushtet Vendor të 21 Qershorit 2015. Në bashkinë Kavajë është rizgjedhur për një mandat të dytë zoti Elvis Roshi. Hulumtimi ka si objekt prokurime publike të shpallura në dymbëdhjetë muajt e vitit 2014. Treguesit përmbajnë informacion mbi numrin e procedurave të prokurimeve, strukturën…

Tregues mbi Prokurime Publike, Bashkia Himarë 2014, Tender, Klient dhe Konkurueshmëri

Open Data Albania po hulumton mbi tregues të procesit të prokurimeve publike në ato bashki ku  kryetarët janë rimandatuar në Zgjedhjet për Pushtet Vendor të 21 Qershorit 2015. Në bashkinë Himarë është rizgjedhur për një mandat të dytë zoti Jorgo Goro. Hulumtimi ka si objekt prokurime publike të shpallura në dymbëdhjetë muajt e vitit 2014.  Treguesit përmbajnë informacion mbi numrin e procedurave të prokurimeve, strukturën…

Tregues mbi Prokurime Publike, Bashkia Kamëz 2014, Tender, Klient dhe Konkurueshmëri

Open Data Albania po hulumton mbi tregues të procesit të prokurimeve publike në ato bashki ku  kryetarët janë rimandatuar në Zgjedhjet për Pushtet Vendor të 21 Qershorit 2015. Në bashkinë Kamëz është rizgjedhur për një mandat të tretë zoti Xhelal Mziu. Hulumtimi ka si objekt prokurime publike të shpallura në dymbëdhjetë muajt e vitit 2014. Treguesit përmbajnë informacion mbi numrin e procedurave të prokurimeve, strukturën…

Tregues mbi Prokurime Publike, Bashkia Durrës 2014, Tender, Klient dhe Konkurueshmëri

Open Data Albania po hulumton mbi tregues të procesit të prokurimeve publike në ato bashki ku  kryetarët janë rimandatuar në Zgjedhjet për Pushtet Vendor të 21 Qershorit 2015. Në bashkinë Durrës është rizgjedhur për një mandat të tretë zoti Vangjush Dako. Hulumtimi ka si objekt prokurime publike të shpallura në dymbëdhjetë muajt e vitit 2014. Treguesit përmbajnë informacion mbi numrin e procedurave të prokurimeve, strukturën…

Përdorimi i internetit. Pajtimtarë, Akses dhe Volum 2010-2014

Open Data Albania po hulumton lidhur me ecurinë e përdorimit të internetit në vitet 2010-2014. Sipas Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, gjatë këtyre viteve ka pasur ndryshime si në numrin e pajtimtarëve me askes broadband, ashtu edhe në mjetet e përdorura për të aksesuar në internet si dhe volumin e të dhënave të transmetuara. Në vitin 2014 raportohen gjithsej 1 637 994 pajtimtarë të…

Tarifat e shkollimit të sistemit Bachelor në universitetet publike në vitet akademikë 2010-2011 dhe 2015-2016

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim tarifat e shkollimit në Institucionet Publike të Arsimit të Lartëtë miratuara nga Këshilli i Ministrave për dy vite akademikë: 2010-2011 dhe 2015-2016. Në fokus janë vetëm tarifat e detyrueshme për t’u paguar për ndjekjen e ciklit të parë të studimit apo sistemit Bachelor. Në vitin akademik 2015-2016, ndjekja e studimeve kushton më shumë në Universitetin e Mjekësisë, për…

Shpenzimet për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit në vitin 2014

Arsimi është cilësuar thuajse përherë si sektor prioritar i çdo projektbuxheti. Open Data Albania ka marrë në shqyrtim realizimin faktik të shpenzimeve të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit (MAS) për vitin 2014. Në buxhetin fillestar 2014, për Minsitrinë e Arsimit dhe Sportit ishin parashikuar 40.1 miliardë lekë duke e renditur MAS institucionin e dytë me fondet më të larta pas Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe…

Shpenzimet për Ministrinë e Shëndetësisë në vitin 2014

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim buxhetin e alokuar për Ministrinë e Shëndetësisë në vitin 2014 dhe realizimin faktik të tij. Në Buxhetin Fillestar 2014, fondet për Ministrinë e Shëndetësisë ishin 33.97 miliardë lekë apo 2.17% e PBB-së. Pjesa më e madhe, me rreth 18.2 miliardë lekë apo 60% e buxhetit shërbente për të financuar programin e “Kujdesit për shërbimin dytësor’’. Burimi: Ministria e…

Vlera të Konsumi Privat në Ekonomi 2004-2014

Open Data Albania ka analizuar ecurinë e treguesit të konsumit privat në ekonominë shqiptare për periudhën 2004-2014. Konsumi i është i lidhur me Produktin e Brendshëm Bruto PBB. PBB e një ekonomie mund të matet në disa mënyra. Njëra prej tyre është metoda e shpenzimeve. Vlerësimi i PBB-së me metodën e shpenzimeve përfshin lidhjen ndërmjet 4 sektorëve të ekonomisë: Familjeve, Ndërmarrjeve, Qeverisë dhe Sektorit të…

Ministria e Drejtësisë anulon koncesionin për vjeljen e gjobave nga vendimet penale

KRONOLOGJIA 22.06 2015 Jepej me koncesion projektimi, financimi, informatizimi, ekzekutimi i vendimeve penale me gjobë, vendimeve për shpenzimet procedurale në të gjitha fazat e procedimit penal 10.08.2015 Fitues doli shoqëria “Shërbimi Përmbarimor Zig”. “Njoftojmë se kanë qenë pjesëmarrës në procedurë shoqëria ‘Zig’ me 25 003 000 lekë”, thotë ministria. S’ka pasur shoqëri të tjera 16.11.2015 “Ministria e Drejtësisë njofton se procedura për dhënien e koncesionit…