Analizë krahasimore mbi shpenzime të Aparatit Qeveritar në vite elektorale 2013 vs 2012

Open Data Albania po hulumton mbi të dhëna të transaksioneve të kryera nga Thesari i Shtetit në një vit elektoral kundrejt një viti më të hershëm të zakonshëm. Të dhënat hulumtohen në mënyrë krahasimore për të analizuar nëse ka ndryshime dhe shpenzime të cilësuara në një vit ku forca politike qeverisëse angazhohet në fushatë elektorale. Të dhënat janë krahasuar për tremujorin përkatës 1 shkurt –…

PD– Fonde dhe Shpenzime Elektorale 2009

Partia Demokratike e Shqipërisë është një nga partitë parlamentare garuese në Zgjedhjet për Kuvend 2009. Në përfundim të procesit PD ka paraqitur për auditim pasqyra të plota mbi fonde të përfituara dhe shpenzuara. Fonde elektorale të kësaj partie përbëhen nga fonde publike dhe fonde jopublike si edhe nga Fondet e vetë subjektit. Sa i përket fushatës së zgjedhjeve të vitit 2009, PD ka shpenzuar 157…

Raportimi i transaksioneve të dyshimta sipas subjekteve raportuese në Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parasë në vitet 2006-2012.

Në Republikën e Shqipërisë disa subjekte publike dhe private kanë detyrim të raportojnë pranë Drejtorisë së Parandalimit të Pastrimit të Parave në rast se gjatë punës së tyre konstatohen aktivitete apo transaksione të dyshimta për burimin e tyre financiarë. Pas raportimit është Drejtoria e Parandalimit të Pastrimit të Parave që referon mbi transaksionin duke konstatuar nëse përbën rast të objektit “pastrim parash”. Subjektet raportuese të…

Detyrime financiare të pashlyera nga parti politike subjekte në Fushatë Zgjedhore 2009

Open Data Albania ka kryer një hulumtim ne lidhje me subjektet që kanë ofruar shërbime gjatë fushatës dhe nuk janë likuiduar financiarisht për këto shërbime. Hulumtimi paraqet partinë subjekt në debi, subjektin e palikujduar (pa paguar) dhe vlerën përkatëse sipas shërbimit të ofruar. Subjekte te cilat nuk kanë marrë paratë pagesën për shërbimin e ofruar janë kryesisht kompani mediatike që kanë vënë në shërbim të…

Fonde elektorale sipas llojit të financimit – Fushata Zgjedhore 2009

Open Data Albania paraqet një Pasqyrë Kontabël Përmbledhëse me Fonde për Fushatën Zgjedhore 2009. Për të vlerësuar llojin e financimit elektoral janë konsoliduar të dhëna zyrtare të raporteve të ekspertëve kontabël të licencuar. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve janë regjistruar si subjekte zgjedhore në vitin 2009, 34 parti politike. Nga totali i këtyre partive vetëm 11 janë parti parlamentare. Zyrtarisht subjektet zgjedhore, raportojnë se kanë…

Raportimi i transaksioneve te dyshimta sipas subjekteve raportuese ne Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parasë në vitet 2006-2012.

Në Republikën e Shqipërisë disa subjekte publike dhe private kanë detyrim të raportojnë pranë Drejtorisë së Parandalimit të Pastrimit të Parave në rast se gjatë punës së tyre konstatohen aktivitete apo transaksione të dyshimta për burimin e tyre financiarë. Pas raportimit është Drejtoria e Parandalimit të Pastrimit të Parave që referon mbi transaksionin duke konstatuar nëse përbën rast të objektit “pastrim parash”. Subjektet raportuese të…

Subjekte të inspektuara nga Sektori i Parandalimit të Pastrimit të Parasë 2005 – 2012

Inspektimi i subjekteve publike dhe private në kontekstin e parandalimit të pastrimit të parave, është një proces i rëndësishëm që siguron që ekonomia e një vendi të mos ndërtohet me asete që vinë nga para të krimit, kontrabandës, organizmave të terrorit e çdo lloj modeli tjetër që implikohet me para nga aktivitete të paligjshme dhe të parregullta monetare. Që prej vitit 2005 në Republikën e…

Raste të aktivitetit financiar të dyshuar si Pastrim Parash 2010-2012

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me tipologjitë kryesore të përdorura për pastrim parash në Republikën e Shqipёrisё gjatë viteve të fundit. Të dhënat në hulumtim janë marrë në databazёn e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parasë ku janë publikuar falë bashkëpunimit me OSBE-në.  Ajo ҫ’ka vihet re ёshtё mbizotërimi i transfertave të dyshimta me ose nga jashtë vendit me…

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shkel Kodin Zgjedhor për Financimin e Subjekteve

Parregullsi ligjore dhe administrative në emërimin e Ekspertëve Auditues Open Data Albania pas publikimit të të dhënave mbi shpenzime elektorale të dy fushatave të shkuara, në përpjekje për të zbardhur në një format sa më transparent edhe të dhëna zyrtare të Fushatës Zgjedhore 2013 ka konstatuar disa shkelje të bazës ligjore në organizimin e punës nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Këto shkelje kanë sjellë parregullsi…

Zgjedhës sipas Listave Zyrtare. Procesi 2009, 2011, 2013

Open Data Albania ka hulumtuar mbi numrin total të zgjedhësve në listat e votimit për dy proceset e fundit zgjedhore të vitit 2009 dhe 2011 si dhe për procesin që pritet të ndodhë në 23 qershor 2013. Trendi i  përgjithshëm që është vënë re në lidhje me numrin e qytetarëve në  këto lista votimi, nga viti 2009 në vitin 2013, është rritës.  Në vitin 2009…

Pensione të shtetit në skemën e sigurimeve shoqërore në vitet 1998-2012

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me numrin e përfituesve të pensioneve të shtetit gjithsej, sipas llojit të përfitimit dhe sipas ndarjes gjinore për vitet 1998-2012. Të dhënat mbi të cilat bazohet ky hulumtim janë marrë nga databaza e Institutit të Statistikave. Numri i përfituesve të këtyre pensioneve gjithsej ka ndryshuar nga viti në vit si në grafikun më poshtë: Burimi: INSTATKomentet dhe…

Pensionet familjare në skemën e sigurimeve shoqërore në vitet 1998-2012

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me numrin e përfituesve të pensioneve familjare për vitet 1998-2012. Pensione familjare janë pensionet që përfitojnë personat që humbasin bashkëshortët dhe kanë fëmijë në ngarkim, fëmijët jetim etj. Të dhënat mbi të cilat bazohet ky hulumtim janë marrë nga databaza e Institutit të Statistikave. Numri i përfituesve të këtyre pensioneve gjithsej ka ndryshuar nga viti në vit…

Ndërmarrjet aktive në Republikën e Shqipërisë që janë nen pronësi apo administrim të një individi femër në vitet 2005-2012

Open Data Albana ka kryer një hulumtim lidhur me ndryshimin që ka pësuar raporti mashkull/femër në administrimin apo pasjen nen pronësi të një ndërmarrje aktive gjatë viteve 2005-2012. Në këtë rast bëhet fjalë për çdo subjekt që ushtron një veprimtari ekonomike, pavarësisht formës së tij ligjore, përjashtuar administratën publike,  organizatat jofitimprurëse dhe organizatat ndërkombëtare. Të dhënat në hulumtim janë marrë nga databaza e Institutit të…

Ministria e Financave Censuron te dhëna publike të Thesarit të Shtetit.

Në emër të parimeve të Gazetarisë dhe të Drejtës Publike për Informim, dëshiroj të ndaj me Ju shqetësimin mbi një rast censure të realizuar këto dit me të dhëna të Thesarit Publik të Shtetit. Qeveria Shqiptare është e detyruar me ligj dhe udhëzime përkatëse të bëjë transparente përballë qytetarit shqiptarë çdo detaj të mënyrës së si shpenzohen paratë e taksapaguesve shqiptarë apo asetet publike monetare.…

Pensionet e pleqërisë në skemën e sigurimeve shoqërore në vitet 1998-2012

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me numrin e përfituesve të pensionit të pleqërisë për vitet 1998-2012. Pensioni i pleqërisë në Republikën e Shqipërisë është një e ardhur e përfitueshme nga ata persona që kanë plotësuar periudhën e sigurimit dhe janë përkatësisht në moshën 65 vjeç për burrat dhe 60 vjeç për gratë. Të dhënat mbi të cilat bazohet ky hulumtim janë marrë…