Sektorë të Aktivitetit të biznesit dhe Origjina e Kapitalit të Kompanive të Lidhura me Bankat e Nivelit të Dytë në Shqipëri 15 Mars 2017

Open Data Albania ka hulumtuar në lidhje me Sektorin Ekonomik dhe Origjinën e Kapitalit Aksionar të Shoqërive të Biznesit të Lidhura me Bankat e Nivelit të Dytë. Në kuptim të këtij hulumtimi termi Shoqëri e lidhur është në përputhje me ligjin nr. 9662, datë 18.12.2006 Për Bankat në Republikën e Shqipërisë, sipas të cilit: persona të lidhur (ndër të tjera) janë dy ose më shumë…

Auditimi Ligjor i Kompanive të Lidhura me Bankat e Nivelit të Dytë në Shqipëri – Ekstrakt QKB, 15 Mars 2017

Open Data Albania po hulumton mbi Auditimin Ligjor të Shoqërive të Lidhura me Bankat e Nivelit të Dytë. Në kuptim të këtij hulumtimi termi kompani e lidhur është në përputhje me ligjin nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për Bankat në Republikën e Shqipërisë”, sipas të cilit: persona të lidhur (ndër të tjera) janë dy ose më shumë persona, të lidhur mes tyre në një marrëdhënie bashkëkontrolli…

Administrimi i Kompanive të Lidhura me Bankat e Nivelit të Dytë Ekstrakt QKB, 15 Mars 2017 raporte gjinore

Open Data Albania po hulumton mbi Administrimin e Shoqërive të Lidhura me Bankat e Nivelit të Dytë. Në kuptim të këtij hulumtimi termi shoqëri biznesi e lidhur është në përputhje me ligjin nr. 9662, datë 18.12.2006 Për Bankat në Republikën e Shqipërisë, sipas të cilit: persona të lidhur (ndër të tjera) janë dy ose më shumë persona, të lidhur mes tyre në një marrëdhënie bashkëkontrolli…

Frekuenca e Ndryshimit të Pronësisë dhe Fitimi i Kompanive të Lidhura me Bankat e Nivelit të Dytë, Ekstrakt QKB, 15 Mars 2017

Open Data Albania po hulumton mbi Frekuencën e Ndryshimit të Pronësisë dhe Fitimin e Shoqërive të Lidhura me Bankat e Nivelit të Dytë. Në kuptim të këtij hulumtimi termi shoqëri e lidhur, është në përputhje me ligjin nr. 9662, datë 18.12.2006 Për Bankat në Republikën e Shqipërisë, sipas të cilit: persona apo subjekte të lidhur (ndër të tjera) janë dy ose më shumë persona, të…

Struktura e Kapitalit Aksionar të Shoqërive të Lidhura me Bankat e Nivelit të Dytë Ekstrakt Qendra Kombëtare e Biznesit, 15 Mars 2017

Open Data Albania po hulumton mbi Strukturën e Kapitalit Aksionar të Shoqërive të Lidhura me Bankat e Nivelit të Dytë. Në kuptim të këtij hulumtimi termi shoqëri e lidhur është në përputhje me ligjin nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për Bankat në Republikën e Shqipërisë”, sipas të cilit: persona apo subjekte të lidhur (ndër të tjera) janë dy ose më shumë persona, të lidhur mes tyre…

Auditimi Ligjor i Bankave të Nivelit të Dytë në Shqipëri 2007-2016, Ekstrakt QKB, 15 Mars 2017

Open Data Albania po hulumton mbi dinamikën e Autidimit Ligjor të Bankave të Nivelit të Dytë në Republikën e Shqipërisë. Bankat e Nivelit të Dytë, janë shoqëri me seli në territorin e Republikës së Shqipërisë, që ushtrojnë veprimtari bankare duke përfshirë por pa u kufizuar me pranimin e depozitave monetare ose i fondeve të tjera të ripagueshme nga publiku dhe përdorimi i tyre për dhënie…