Të Ardhurat Buxhetore të Shqipërisë Krahasuar me Vendet e Rajonit

Të ardhurat buxhetore përfaqsojnë të ardhurat e një vendi nga taksat dhe tatimet për kryerjen e investimeve dhe shpenzimeve nga ana e institucioneve publike. Diferenca midis shpenzimeve buxhetore dhe të ardhurave jep defiçitin buxhetor. Në rastin e Shqipërisë, të ardhurat buxhetore për 2009 ishte rreth 299 miliardë lekë ose 26% e PBB-së. Krahasuar me vendet e rajonit Shqipëria paraqitet si më poshtë: *Vlerësime të FMNBurimi:…

Shpenzimet Buxhetore të Shqipërisë Krahasuar me Vendet e Rajonit

Shpenzimet buxhetore përfaqsojnë investimet dhe shpenzimet e kryera nga ana e institucioneve publike duke përdorur mjetet e siguruara nga të ardhurat buxhetore. Diferenca midis shpenzimeve buxhetore dhe të ardhurave jep defiçitin buxhetor. Në rastin e Shqipërisë, shpenzimet buxhetore për 2009 ishin rreth 379 miliardë lekë ose 33% e PBB-së. Krahasuar me vendet e rajonit Shqipëria paraqitet si më poshtë:   *Vlerësime të FMNBurimi: FMNKomentet dhe…

Shoqëritë e Kursim-Kreditit në Shqipëri

Shoqëritë e kursim-kreditit, janë institucione financiare të cilat pranojnë depozita vetëm nga anëtarët e tyre, dhe i japin hua këto fonde për të siguruar fitim. Ato janë subjekt i liçencimit dhe mbikëqyrjes së Bankës së Shqipërisë dhe janë pjesë përbërëse e unioneve të shoqërive të kursim-kreditit, të cilat kanë për detyrë të raportojnë pranë Bankës së Shqipërisë gjendjen financiare dhe normat e mbikëqyrjes mbi baza…

Stoku i Borxhit Publik të Shqipërisë

Stoku i borxhit të një vendi është totali i borxhit publik të emetuar brenda dhe jashtë vendit dhe që ende nuk është shlyer. Open Data Albania, ka kryer një hulumtim, bazuar në të dhënat e Bankës së Shqipërisë, Ministrisë së Financave dhe FMN, lidhur me ecurinë e stokut të borxhit të shtetit shqiptar gjatë viteve. Të dhënat janë kumulative, pra stoku i borxhit të një…

Sistemi Bankar në Kosovë

Sistemi bankar kosovar është një sistem relativisht i ri, por që pas vitit 1999, ka shfaqur një zhvillim të shpejtë. Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi sistemin bankar në Kosovë, bazuar në të dhënat e Bankës Qëndrore të Republikës së Kosovës. Aktualisht sistemi bankar përbëhet nga 8 banka: Burimi: Banka Qëndrore e Republikës së KosovësKomentet dhe analiza: ODA I gjithë sistemi bankar kosovar…

Struktura e Kapitalit Aksioner të Bankave në Shqipëri

Sistemi bankar shqiptar filloi të zhvillohet me strukturën e ekonomisë së tregut në vitin 1992, kur u krijua edhe fillimisht sistemi me 2 nivele: Banka Qëndrore dhe bankat e nivelit të dytë. Në vitin 1992, ekzistonin tre banka me kapital shtetëror: Banka e Kursimeve, Banka Kombëtare Tregtare dhe Banka Tregtare Agrare. Gjatë 20 viteve të fundit është shënuar një progress i dukshëm në këtë sistem,…

Institucionet Financiare Jobanka në Shqipëri

Institucionet financiare jobanka, janë shoqëri të cilat kryejnë aktivitete të ndërmjetësimit financiar  dhe aktivitete të tjera ndihmëse, të lidhura ngushtë me ndërmjetësimin financiar por që nuk klasifikohen si pranuese depozitash. Disa nga këto aktivitete përfshijnë: leasing, kredidhënia, investimi në letra me vlerë, etj. Në këtë kategorizim institucionesh përjashtohen kompanitë e sigurimit dhe fondet e pensionit. Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi këto institucione,…

Kreditë e Këqija të Sistemit Bankar në Shqipëri

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi kreditë (huatë) e këqija të sistemit bankar në Shqipëri, bazuar në të dhënat e Bankës së Shqipërisë. Kreditë klasifikohen si të këqija kur bankat kanë vështirësi në mbledhjen e tyre. Ato kategorizohen në disa mënyra në varësi të shkallës së problematikës që paraqesin: Kredi standarde quhen kreditë e rregullta, dhe që nuk kanë asnjë problematikë në afatin…

Numri i Automjeteve në Shqipëri dhe Krahasimi me Rajonin

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi numrin e mjeteve rrugore në Shqipëri, si dhe krahasimin me vendet e rajonit për këtë tregues. Të dhënat bazohen në statistikat e INSTAT, Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit, dhe Bankës Botërore. Klasifikohen si automjete: autoveturat, mikrobuzat dhe kamionat e kamionçinat. Ndërkohë klasifikimi i mjeteve rrugore, përveç automjeteve përfshin edhe traktorët rrugorë, motorçikletat dhe rimorkiot. Duke filluar…

Numri i Përdoruesve të Internetit në Shqipëri

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi numrin e përdoruesve të internetit në Shqipëri, bazuar në të dhënat e Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikacioneve (ITU). Gjatë dhjetëvjeçarit të fundit, rezulton se numri i përdoruesve të internetit për 100 banorë ka ndryshuar si më poshtë: Burimi: Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikacioneve (ITU)Analiza dhe Komentet: ODA Sikurse mund të shihet edhe nga grafiku, vihet re një rritje e…

Produkti i Brendshëm Bruto Gjatë 2010

Produkti i Brendshem Bruto (PBB) është një tregues i vlerës së tregut të të gjitha të mirave dhe shërbimeve përfundimtare të prodhuara në një ekonomi. PBB perfshin gjithë prodhimet e shërbimet aktuale të destinuara për treg si dhe ato të prodhuara për konsum për vete nga të gjitha njësitë rezidente që veprojnë në territorin e një shteti. PBB e matur me çmimet korrente (aktuale) quhet…

Ritmet e Rritjes së Popullsisë në Kosovë

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi rritjen e popullsisë në Kosovë, bazuar në të dhënat e Entit të Statistikës së Kosovës (ESK). Gjatë dhjetëvjeçarit të fundit, rezulton se numri i popullsisë së Kosovës ka ndryshuar si më poshtë:   Burimi: Enti i Statistikës së Kosovës (ESK)Analiza dhe Komentet: ODA   Bazuar në të dhënat e ESK, në vitin 2009, popullsia e Kosovës rezulton…

Pritshmëria e Jetëgjatësisë në Lindje

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi pritshmërin e jetëgjatësisë në lindje në Shqipëri duke kryer edhe një krahasim me rajonin. Raporti bazohet në të dhënat e Bankës Botërore.Pritshmëria e jetëgjatësisë tregon numrin e viteve që një i porsalindur pritet të jetojë nëse kushtet e vdekshmërisë nuk ndryshojnë gjatë gjithë jetës së tij. Duke filluar nga viti 1991, pritshmëria e jetëgjatësisë për meshkujt dhe…

Raporti i Dëmeve të Paguara Kundrejt Primeve të Përfituara Sipas Kategorisë së Sigurimit

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi raportin e dëmeve të paguara nga kompanitë e sigurimit kundrejt primeve të paguara sipas kategorisë së sigurimit. Raporti bazohet në të dhënat e AMF (Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare). Tregu i sigurimeve është një pjesë tepër e rëndësishme e sistemit financiar. Në të përfshihen shoqëritë private dhe shtetërore të cilat realizojnë procesin e sigurimit të individëve apo bizneseve.…

Shfaqja e sëmundjes së tuberkulozit në Shqipëri (2000-2010)

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi ecurinë e sëmundjes së tuberkulozit  në Shqipëri duke kryer edhe një krahasim me rajonin. Raporti bazohet në të dhënat e Bankës Botërore. Interesi i Bankës Botërore rreth kësaj sëmundje ka qënë për të konkluduar ecurinë, kurimet dhe për të bere një pasqyrim a janë arritur  objektivat e uljes së numrit të personave që janë prekur nga kjo…