Kapitali Themeltar i Shoqërive Tregtare që zotërohen nga Ministritë, Ekzekutivi Prill 2022

Në këtë Artikull po hulumtohet lidhur me vlerën e kapitalit themeltar të shoqërive me zotërues aksioner apo ortak një Institucion Publik Qendrore, Ministri. Pronësia  nga Institucioni Publik mund të jetë plotësisht publike ku 100% e Kapitalit zotërohet nga Institucioni, ose mix ku vetëm një pjesë e kapitalit zotërohet nga Institucioni Publik dhe pjesa tjetër është në zotërim jo publik. Të dhënat janë sipas informacionit për…

Xhiro Vjetore e Shoqërive me Aksionar një Institucion Publik (Ministri), 2018-2020

Në këtë artikull por hulumtojmë lidhur me xhiron vjetore të shoqërive me aksionar një Institucion Publik (Ministri) për periudhën 2018-2020. Të dhënat në hulumtim janë marrë në ekstraktet historike të shoqërive aksionare në pasqyrat financiare të depozituar në Qendrën Kombëtare të Biznesit QKB.  Mbështetur në ligjin Nr. 9723, datë 03.05.2007, “Për Regjistrimin e Biznesit” të ndryshuar, neni 43, pika (3) specifikohet se shoqëritë që kanë…

Raporte Gjinore Administrator në Shoqëri Biznesi me Zotërim Publik Dhjetor 2021

Open Data Albania po hulumton lidhur me administratorët e shoqërive aksionare Sh.a me ofertë publike, shoqëri që zotërohen në mënyrë direkte apo indirekte nga institucionet publike vendore ose qendrore. Sipas nenit 154 dhe 167, të Ligjit nr. 9901 datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar,  administratori i një shoqërie aksionare emërohet nga Këshilli i Administrimit nëse sistemi i administrimit është me një nivel dhe…

ACQJ: Shumëfishon buxhetin për paketën sociale, por në të vërtetë qeveria harxhon për qytetarët 9 herë më pak krahasuar me evropianët

“Paketa e rezistencës është një përpjekje minimale do ta quaja deri në këtë moment sepse ende qeveria nuk e ka të qartë çfarë ndikimi ka dhënë kriza”, këmbëngul për “Sinjalizo”, Bardhi Sejdarasi, një ekspert ekonomie. Ai është i mendimit se e gjitha kjo është një përpjekje minimale së bashku me padijen se sa do të ndikojë realisht kriza në xhepat e qytetarëve. “Në dijeninë time një…

Origjina e Stokut të Investimeve të Huaja Direkte në Shqipëri 2021

Open Data Albania bazuar në të dhënat e publikuara nga Banka e Shqipërisë po analizon origjinën e Stokut të Investimeve të Huaja Direkte në Shqipëri. Stoku i Investimeve të Huaja Direkte përfaqëson vlerën e aseteve që zotërojnë të huajt në ekonominë shqiptare, në formën e kapitalit dhe huave neto që ata kanë dhënë për kompanitë rezidente në një pikë të caktuar kohore. IHD janë flukse…

Sektori Jofitimprurës, Numër organizatash 2006-2020, Raporte gjinore në drejtimin e OJF-ve

Open Data Albania po hulumton mbi numrin e Organizatave Jo Fitimprurëse që veprojnë në vend. Sipas Ligjit Nr. 8788, Datë 7.5.2001, Jo-Fitimprurëse është një shoqatë, fondacion apo qendër, që ushtron veprimtarinë në mënyrë të pavarur nga organet dhe interesat shtetërore. E drejta e themelimit të një organizate jofitimprurëse i takon çdo personi fizik ose juridik, vendas ose i huaj. Organizatat jofitimprurëse pas themelimit, duhet të…

Kosto Të Konsumit Jetik dhe Prodhimit faktorë të Jashtëm dhe të Brendshme me Potencial për Rritje, Mars dhe Prill 2022

Open Data Albania po analizon mbi arsye dhe potencial për rritje të nivelit të përgjithshëm të çmimeve dhe kostove në Shqipëri, çmime prodhimi, eksporti apo në finale konsumi. për këtë po listojmë faktorë të jashtëm dhe të brendshëm. Përveç embargove në tregje për shkak të Agresionit të Federatës Ruse ndaj Ukrainës, janë edhe faktorë të tjerë që ndikojnë në rritje kostosh që që lidhen me…

Vdekshmëria nga Sars Covid 19, Shqipëria, Vende Rajonit dhe Botës

Open Data Albania po hulumton disa indikator Të infektimit dhe rrezikshmërisë apo vdekshmërisë nga Sars-Covid 19. Treguesi kryesor që do shërbejë si bazë krahasimi ndërmjet vendeve është vdekshmëria nga Covid 19. Ky tregues matet si Raport i numrit të vdekjeve të konfirmuar nga Covid 19 me numrin e rasteve të konfirmuar me Covid 19. Të dhënat për këtë artikull janë marrë nga platforma Our World…

Subjekte Ekonomike ne vend dhe Pesha e Bashkisë Tiranë kundrejt Totalit 2010 – 2020

Open Data Albania po hulumton mbi peshën që kanë Subjektet Ekonomike të regjistruara dhe me seli aktiviteti në territorin e Bashkisë Tiranë kundrejt totalit të Subjekteve Ekonomike në Vend. Të dhënat janë siguruar nga Regjistri Statistikor i Ndërmarrjeve, INSTAT dhe të dhëna zyrtare të Bashkisë Tiranë. Regjistri Statistikor i Ndërmarrjeve (RSN) publikohet çdo vit në muajin Qershor dhe përmban të dhëna të detajuara për njësitë…

Tatimi mbi të Ardhurat Personale në Republikën e Shqipërisë, Janar 2022

Open Data Albania po liston llojet e tatimit mbi të ardhurat personale, pra, të individit shtetas apo resident në vend, sipas llojit të të ardhurës që ai gjeneron (fiton dhe arkëton). Listimi po bëhet vetëm mbi të ardhura që nuk përkojnë me të ardhura të pagës apo të ardhura nga biznesi, por të ardhura të tjera që individi gjeneron, si: qiramarrje, interesa bankare apo të…

Konsumi Vjetor i Energjisë Elektrike, Biznese dhe Familje, 2017 -2021

Open Data Albania po publikon të dhëna mbi konsumin vjetor të Energjisë Elektrike nga konsumatorët familjarë dhe konsumatorët biznese për periudhën 2017-2021. Konsumi total të energjisë elektrike është rritur në vite. Viti 2021, konsumi total i Energjisë Elektrike është 8 414 836 MWh (megavat orë) duke shënuar një rritje me 10.9% krahasuar me vitin paraardhës 2020. Kjo rritje e konsumit të energjisë elektrike vihet re…

Çmimi i Energjisë Elektrike furnizim për Bizneset 2015-2022, dhe aspekte të Liberalizimit të Tregut

Open Data Albania po hulumton  mbi procesin e liberalizimit të energjisë elektrike dhe çmimeve të shitjes të Energjisë Elektrike për konsumatorët Biznese sipas tensionit të furnizimit për periudhën 2015-2022. Konkretisht bizneset klasifikohen si Klientë të furnizuar me tensionin 35 kilovolt (kV), Klientë të furnizuar me 20/10/6 kilovolt (kV), Klientë të furnizuar me tensionin 0.4 kilovolt (kV), kategoria biznese Furra Buke dhe Fabrika Prodhim Mielli në…

Vlerësim Indeksi i Inovacionit, Shqipëria pozicioni kundrejt Rajonit 2011-2021

Open Data Albania po hulumton mbi vlerësime të treguesve që lidhen me Inovacionin. Këto vlerësime janë pjesë e indikatorëve, përmes së cilëve krijohet Indeksi i Inovacionit Global IIG, indeks i Organizatës Botërore për Pronësi Intelektuale (WIPO). Në indeks vlerësohen dhe renditen 132 vende, mes tyre është vendi ynë, ku vendi më inferior ka renditje më të lartë. Indeksi mbi Inovacionin mat dhe vlerëson 81 indikator…

Grante Individuale të Planifikuara nga Buxheti i Shtetit 2022

Open Data Albania po analizon të dhëna të Buxhetit të Shtetit për vitin 2022 duke identifikuar vlera, shpërndarje dhe kategori përfituese për grante të karakterit individual, si pagesa drejtpërdrejtë për individ dhe familje. Këto pagesa planifikohen në buxhetin e shtetit, dhe paguhen drejtpërdrejtë nga Thesari apo Entet Publike. Ekipi Open Data Albania bën monitorim të vazhdueshëm të këtyre transfertave përmes pagesave në thesar me llogari…