Studentet po genjehen. MASH nuk i ka perfshire te gjithe universitetet ne procesin e rankimit

Studentët shqiptarë e kanë shumë të vështirë të bëjnë dallimin mes universiteteve për nga cilësia. Kjo pasi në vendin tonë nuk ka një renditje të saktë të institucioneve të arsimit të lartë nga më i miri te më i dobëti. Për pasojë edhe vlefshmëria e diplomave vihet në pikëpyetje, sidomos kur bëhet fjalë për universitetet private, për të cilat studentët derdhin miliona lekë. Rankimi i…

Të shpëtojmë skemën e pensioneve nga falimentimi

Vizioni i programit socialist Po e them që në fillim: Vizioni i programit socialist për politikat e pensioneve mban parasysh gjendjen e rëndë të skemës së pensioneve, e cila po shkon drejt falimentimit. Për këtë arsye, reforma e socialistëve në fushën e pensioneve do të përqendrohet në tri fusha kryesore: Së pari, konsolidimi i sistemit aktual të sigurimeve shoqërore nëpërmjet kryerjes së reformave parametrike. Këto…

Importi sipas origjinës, Eksporti sipas destinacionit

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi bilancin tregtar të Shqipërisë gjatë vitit 2010. Raporti bazohet në të dhënat e Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës (METE) dhe INSTAT.Bilanci tregtar mat diferencën midis vlerës së eksporteve dhe importeve për një ekonomi. Eksportet përfaqësojnë vlerën e gjithë mallrave/shërbimeve të shitura/kryera jashtë vendit, ndërsa importet përfaqësojnë vlerën e gjithë mallrave/shërbimeve të blera/kryera nga vendet e tjera.…

Fitimi i Sistemit Bankar në Shqipëri

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi fitimin e sistemit bankar shqiptar. Raporti bazohet në të dhënat e Bankës së Shqipërisë dhe studimin “Një analizë e rrezikut dhe kthimit për sistemin bankar shqiptar”, me autore Irini Kalluci. Sistemi bankar është një pjesë tepër e rëndësishme e ekonomisë dhe sistemit financiar, e për këtë arsye zhvillimi i tij paraqet interes të veçantë. Sistemi bankar shqiptar…

Mbi dëmet e paguara nga shoqëritë e sigurimit

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi dëmet e paguara nga shoqëritë e sigurimit. Raporti bazohet në të dhënat e AMF (Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare). Tregu i sigurimeve është një pjesë tepër e rëndësishme e sistemit financiar. Në të përfshihen shoqëritë private dhe shtetërore të cilat realizojnë procesin e sigurimit të individëve apo bizneseve. Për të përfituar nga ky shërbim individët dhe bizneset paguajnë…

Borxhi Publik i Shqipërisë Sipas Afatit të Maturimit

Stoku i borxhit të një vendi është totali i borxhit publik të emetuar brenda dhe jashtë vendit dhe që ende nuk është shlyer. Borxhi publik mund të shlyhet brenda 1 viti (borxh afatshkurtër), ose pas më shumë se 1 viti (borxh afatgjatë). Open Data Albania, ka kryer një hulumtim, bazuar në të dhënat e Bankës së Shqipërisë, Ministrisë së Financave dhe FMN, lidhur me strukturën…

Borxhi Publik i Brendshëm dhe i Jashtëm i Shqipërisë

Stoku i borxhit të një vendi është totali i borxhit publik të emetuar brenda dhe jashtë vendit dhe që ende nuk është shlyer. Borxhi publik mund të emetohet brenda vendit dhe mbahet nga rezidentë (borxhi i brendshëm), ose jashtë vendit dhe mbahet nga jorezidentë (borxh i jashtëm). Open Data Albania, ka kryer një hulumtim, bazuar në të dhënat e Bankës së Shqipërisë, Ministrisë së Financave…

Bilanci Tregtar gjatë 2010

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi bilancin tregtar të Shqipërisë gjatë vitit 2010. Raporti bazohet në të dhënat e Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës (METE) dhe INSTAT. Bilanci tregtar mat diferencën midis vlerës së eksporteve dhe importeve për një ekonomi. Eksportet përfaqësojnë vlerën e gjithë mallrave/shërbimeve të shitura/kryera jashtë vendit, ndërsa importet përfaqësojnë vlerën e gjithë mallrave/shërbimeve të blera/kryera nga vendet e…

Aksidentet Rrugore në Shqipëri

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi numrin e aksidenteve rrugore në Shqipëri, si dhe numrin e të dëmtuarve nga këto aksidente, bazuar në të dhënat e INSTAT. Duke filluar nga viti 1995, numri i aksidenteve rrugore dhe të dëmtuarve ka ndryshuar sipas grafikut të mëposhtëm:   Burimi: INSTATKomentet dhe Analiza: ODA Sikurse mund të shikohet edhe nga grafiku, në Shqipëri gjatë 2010 kanë…

Mbijetesa deri ne moshen 65 vjecare (2002-2010)

Open Data Albania ka realizuar një hulumtim mbi një tregues të cilësuar si “mbijetesa deri në moshën 65 vjecare”. Mbijetesa deri në moshën 65 vjecare është një vleresim mbi përqindjen e foshnjeve të porsalindura që do të mbijetojnë deri në moshën 65 vjecare. Ky parashikim përllogaritet nëse gjatë gjithë jetës të së sapolindurit nuk ndryshojnë kushtet e vdekshmërisë. Ky indikator konsiderohet i ndryshëm për të…

Vdekshmëria mëmësore në Shqipëri (1992-2011)

Open Data Albania ka realizuar një hulumtim mbi vdekshmërinë mëmësore në Shqipëri . Shkalla e vdekshmërisë mëmësore është numri i grave që vdesin gjatë shtatzanisë dhe lindjes, kundrejt njëqind mijë lindjeve të gjalla. Raporti bazohet në të dhënat e Bankës Botërore per vitet 1992-2011.Për vitet 2007-2011 vdekshmëria mëmësore qëndron në nivelin 31 vdekje për njëqind mijë lindje. Ky indikator ka ardhur në rënie pasi në…

Inflacioni gjatë vitit 2010

Inflacioni është një tregues I ndryshimi të nivelit të përgjithshëm të çmimeve në një ekonomi. Inflacioni matet si ndryshimi i Indeksit të çmimeve të konsumit (IÇK), I cili mat ndryshimin e çmimit të një shporte artikujsh që përfaqson ato mallra që konsumohen zakonisht nga një familje. Në vitin 2010 norma e inflacionit vjetor arriti 3.4% (0.3% më e ulët se në vitin e mëparshëm). Gjatë…

Import/Eksporti I Drithrave në Shqipëri (2006-2010)

Drithrat janë një kategori e rëndësishme e importeve në Shqipëri, me një peshë rreth 10% në totalin e importeve të artikujve ushqimorë. Gjatë 5 viteve të fundit importi dhe eksporti i drithrave paraqitet si më poshtë *ParaprakeBurimi: Drejtoria e Pergjithshme e DoganaveKomentet dhe analiza: ODA Grafikisht: Ndërkohë eksporti ka qënë në nivele të ulta: *ParaprakeBurimi: Drejtoria e Pergjithshme e DoganaveKomentet dhe analiza: ODA Çmimi mesatar…

Historik i Inflacionit ne Shqiperi

Inflacioni është një tregues I ndryshimi të nivelit të përgjithshëm të çmimeve në një ekonomi. Inflacioni matet si ndryshimi i Indeksit të çmimeve të konsumit (IÇK), I cili mat ndryshimin e çmimit të një shporte artikujsh që përfaqson ato mallra që konsumohen zakonisht nga një familje. ku:           Indeksi I çmimeve të konsumit për periudhën t    Çmimi në periudhën t    Çmimi në…

Demi ekonomik ne Bashkite kryesore per 2007-2010

Open Data Albania ka hulumtuar mbi dëmin ekonomik të shkaktuar në bashkitë kryesore te vendit. Analiza hulumtuese përfshin harkun kohor 2007-2010. Frekuenca mesatare e kontrolleve të ushtruar është 1 kontroll në 2.5 vite. Të dhënat janë marrë nga Raportet për aktivitetin e Kontrollit të Lartë të Shtetit dhe Buxheti i Shtetit, i publikuar nga MF. Sipas KLSH, dëmi ekonomik nënkupton shkelje të ligjshmërisë  në përdorimin…