Ekonomia/ Ja 117 falimentet dhe sekuestrimet e mëdha të 2014-ës

Për vitin 2014 administrata tatimore ka nisur procesin e falimentit për plot 117 subjekte, një pjesë e mirë e të cilëve me emra të njohur në tregun shqiptar e me peshë në jetën ekonomike të vendit. Drejtoria e Përgjithëshme e Tatimeve ka bërë publike listën e subjekteve ndaj të cilave kanë nisur procedurat e falimentit ku bien në sy subjekte si “CITY PARK sh.p.k.”, “BELLE…

Teoria ‘blej shqip’ duhet të zëvendësohet me ‘prodho shqip’

Ekspertë të ekonomisë në Shqipëri që merren me studime të mirëfillta të shkëmbimeve tregtare mes shtetesh mendojnë se duhet të ndahet politika nga ekonomia; çka do të thotë që edhe nëse marrëdhëniet politike mes dy apo tre shteteve të caktuara nuk janë të mira, kjo nuk ka pse të pengojë shkëmbimet tregtare kur interesat dhe përfitimet janë të ndërsjellta. Shembulli i këtij rasti është Shqipëria,…

Taksat e Qarkullimit niveli i saj 2012 – 2015

Open Data Albania po hulumton mbi nivelin e Taksës së Qarkullimit mbi benzinën dhe naftën. Ligji nr.  9975, datë 28.7.2008 i azhornuar, e përcakton taksën si një pagesë e detyrueshme dhe e pakthyeshme në Buxhetin e Shtetit që paguhet nga çdo person apo nëpërmjet një agjenti që ushtron një të drejtë publike apo përfiton një shërbim publik në territorin e Republikës së Shqipërisë. Referuar sërish…

Taksa që aplikohet mbi Aktet (certifikatat civile) dhe Pullat 2015

Taksa e akteve dhe pullës mblidhet nga zyrat e gjendjes civile për shërbimet e ofruara qytetarëve. Këto taksa variojnë nga 50 lekë për lëshimin e certifikatave për përdorim brenda vendit dhe deri në 2000 lekë për regjistrimin e shtetasve të huaj, pas dhënies  së shtetësisë shqiptare. Niveli i këtyre taksave nuk ka ndryshuar përgjatë viteve 2012-2015. Burimi: Ligji nr.  9975, datë 28.7.2008 i azhornuar    Komente…

Fillon lobimi për të abroguar ligjin që pakëson përfitim leje lindje. Open Data Albania publikoi tabelat me përllogaritjet e reja

Pas analizës së detajuar të publikuar në Open Data Albania mbi pakësimin e përfitimit si pasojë e ndryshimeve ligjore, anëtare të Grupit për Çështje Gjinore në Parlamentin e Shqipërisë kanë njoftuar se do të shikohet mundësia për abrogim të këtij neni me efekte ligjore përkeqësuese. E drejta e grave për të përfituar leje lindje rrjedh nga e drejta për mbrojtje nga skema e sigurimeve shoqërore.…

Ulja e pagesës së lindjes, qeveria të ndryshojë ligjin

Qeveria duhet të amendojë nenin 27 të ligjit “Për sigurimet shoqërore”, i cili parashikon që pagesa e barrëlindjes të bëhet në bazë të pagës neto dhe jo asaj bruto, pasi kjo është një shkelje e hapur e të drejtave të grave”. Kërkesa vjen nga kryetarja e Komisionit Parlamentar të Punës, Çështjeve Sociale dhe Shëndetësisë, njëkohësisht anëtare e Aleancës së Grave Deputete, Albana Vokshi. Përmes kësaj…

Taksa e Karbonit në Shqipëri 2015

Taksa e karbonit aplikohet mbi benzinën, gazoilin, qymyrin, solarin, mazutin, vajgurin dhe koksin e naftës, për ndotjen që i shkaktojnë ambientit. Niveli i kësaj takse për benzinën është 1,5 lekë/litër, ndërsa për të gjitha produktet e tjera është 3 lekë për litër ose kilogram në varësi të njësisë matëse të produktit. Taksa e karbonit mbetet e pandryshuar gjatë viteve 2012-2015. Burimi: Ligji nr.  9975, datë…

Fatura dhe Çmimi i energjisë elektrike për konsumatorin familjar, 1 Janar 2015

Open Data Albania ka hulumtuar dhe ka krahasuar ndryshimet në faturim sipas çmimit të energjisë elektrike për konsumatorin familjar pas datës 1 janar 2015. Të dhënat janë marrë nga Enti Rregullator i Energjisë në njoftime publike. Çmimi i energjisë elektrike për konsumatorin familjar deri më 31 dhjetor 2014 ka funksionuar me dy nivele tarifash mbi konsumin mujor të çdo familje. Për nivele konsumi deri më…

Çmimi i energjisë elektrike për bizneset, 1 Janar 2015

Open Data Albania po hulumton mbi çmimin e energjisë elektrike për konsumator biznesin. Çmimi i energjisë elektrike përcaktohet me vendim të Entit Rregullator të Energjisë.  Çmimet e energjisë elektrike për biznesin janë të diferencuara në bazë të nivelit të tensionit ku janë lidhur dhe jo në bazë të konsumit. Bazuar në nivelin e tensionit dallohen tre grupe të mëdha: konsumatorë biznesi që furnizohen me 35…

Tatimi mbi Vlerën e Shtuar TVSH në Shqipëri, vendet e rajonit dhe BE

Open Data Albania po hulumton mbi shkallën e tatimit mbi vlerën e shtuar TVSH, në Republikën e Shqipërisë (RSH), vendet e rajonit dhe të BE-së. Ligji Nr. 92/2014 e përcakton tatimin mbi vlerën e shtuar si një tatim i përgjithshëm mbi konsumin e mallrave dhe shërbimeve, proporcional me çmimin e tyre, e që i ngarkohet në çdo fazë të prodhimit dhe procesit të shpërndarjes çmimit…

Niveli i akcizës sipas produkteve 1 Janar 2015

Open Data Albania ka hulumtuar mbi nivelin e akcizave në Republikën e Shqipërisë. Sipas legjislacionit në fuqi, akciza përcaktohet si një taksë që zbatohet mbi produktet e akcizës, të prodhuara dhe të importuara, që hidhen për konsum në territorin e Republikës së Shqipërisë. Aktualisht, produktet që i nënshtrohen akcizës janë klasifikuar në tetë grupe kryesore: kafe dhe pije energjike; birrë, verë, alkool dhe pije alkoolike;…

Shoqëri Aksionare nën Sekuestro Konservative dhe Barrët Siguruese 2010 – 2014

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me procesin e sekuestrove konservative dhe barrëve siguruese mbi aksionet dhe aktivet e Shoqërive Aksionare SHA që operojnë në vend. Hulumtimi vlerëson numrin e shoqërive, vlerën e kapitalit aksionar si dhe numrin e aksioneve nën sekuestro apo si barrë siguruese. Treguesit kanë burim të dhëna të ekstrakteve historike të SHA-ve sipas depozitimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit…

Leja e lindjes, sa përfitojnë gratë duke nisur nga janari?

Duke nisur nga 1 janari i vitit të ri në të cilin kemi hyrë, gratë shqiptare të cilat lindin një fëmijë, do të marrin një pagesë të re të lejes që përfitojnë prej saj. Dhe kjo, falë hyrjes në fuqi të një ligji të posaçëm të miratuar nga qeveria shqiptare që në muajin korrik të vitit të kaluar, por që efektet e të cilit nisin…

Rritja me 25 për qind e çmimit të energjisë, bujqësia drejt rrënimit

Unifikimi i çmimit të energjisë siç qeveria preferon ta quajë më mirë është një rritje e drejtpërdrejtë që i bëhet çmimit për bizneset bujqësore që operojnë në vendin tonë. Të dhënat më të fundit për rritjen e çmimit të energjisë janë analizuar së fundi edhe nga Open Data Albania, e cila konfirmon se rritjen më të madhe të çmimit të energjisë nga janari 2015 do ta…

Energjia, sa do të paguajë biznesi

ÇMIMET PËR KËTË NIVEL TENSIONI KANË PËSUAR RRITJE NGA 9% DERI NË 21%. Open Data Albania po hulumton mbi çmimin e energjisë elektrike për konsumator biznesin. Çmimi i energjisë elektrike përcaktohet me vendim të Entit Rregullator të Energjisë.  Çmimet e energjisë elektrike për biznesin janë të diferencuara në bazë të nivelit të tensionit ku janë lidhur dhe jo në bazë të konsumit. Bazuar në nivelin…