Konsolidimi i Buxhetit Faktik sipas Funksioneve viti 2021

Ky artikull paraqet një analizë të buxhetit faktik për vitin 2021 të konsoliduar sipas natyrës funksionale, si dhe ecurinë ndër vite të shpenzimeve buxhetore sipas funksioneve. Të dhënat për 2021 janë marrë nga tabelat shoqëruese Ligji nr. 74 / 2022, Për miratimin e Buxhetit Faktik 2021. Sipas treguesve fiskal të konsoliduar rezulton se shpenzimet gjithsej në ligjin e buxhetit 2021 janë planifikuar 628.3 miliardë Lekë…

Buxheti 2023 sipas Funksioneve dhe Programeve Qeveritare, Plani Fillestar, ndryshime planifikim vjetor

Ky artikull synon të evidentojë planifikimin e shpenzimeve buxhetore sipas funksioneve për vitin 2023 dhe kategorizimin sipas programeve të Qeverisë. Të dhënat janë Planifikime miratuar me Ligjin për Buxhetin 2023 (Ligj Nr. 84/2022). Për vitin 2023, shpenzimet e planifikuara janë 698 miliardë Lekë. Peshën më të lartë të shpenzimeve e zë funksioni Mbrojtja Sociale me 28.4% të totalit të shpenzimeve plan 2023. Shpenzimet për mbrojtjen…

Azilkërkues shqiptarë në Mbretërinë e Bashkuar, sipas gjinisë, grupmoshës, dhe pranimeve

Open Data po hulumton në lidhje me shqiptarët azilantë në Mbretërinë e Bashkuar duke përpunuar të dhëna sipas gjinisë dhe grupmoshave. Të dhënat janë marrë nga Zyra e Statistikave Zyrtare e Mbretërisë së Bashkuar.  Azilkërkues quhet çdo shtetas i vendit të tretë ose person pa shtetësi që ka paraqitur një kërkesë për mbrojtje ndërkombëtare ose është përfshirë në një aplikim të tillë si anëtar i…

Volumi Transport Detar dhe pesha kundrejt total Transport Mallra nëntëmujori 2022 trendi në vitet 2006 – 2022

Transporti detar është mënyra kryesore e transportit të mallrave në Shqipëri, deri në vitit 2021 ky sektor transporti përbënte gati gjysmën e sektorit import – eksport total mallrash. Situata po shkon drejt një pike kthese në vitit 2022 ku përpunimi i mallrave përmes porteve detare ka ulje në vlerë dhe në peshë kundrejt totalit. Të dhënat e 11 mujorit krahasuar me periudhat koresponduese të viteve…

Indeksi i Sovranitetit Europian, Renditja e vendeve të BE në Ekonomi, Mbrojtje, Shëndetësi, Teknologji dhe Klimë 2022

Indeksi i Sovranitetit Europian është ndërtuar për të matur kontributin e vendeve anëtare të BE-së në ndërtimin e sovranitetit evropian. Kjo arrihet përmes matjes së nivelit të implementimit të politikave të përbashkëta evropiane, arritjes së objektivave në nivel europian nga vendet anëtare, por edhe iniciativat e pavaruara të shteteve anëtare në forcimin e koordinimit europian në këto fusha. Ky indeks realizohet nga një ThinkTank ndërkombëtar,…

Projeksion. Shpërndarje Mandate Deputeti vota 2021, hipotetike konkurrim Kombëtar dhe Konkurrim ku lejohet bashkëpunim parazgjedhor

Në ketë artikull do të punojmë me dy projeksione mbi rezultate zgjedhore 2021. Përkatësisht, ndarje mandatesh për deputet duke konsideruar dhe krahasuar: Varianti A: Mandate Aktuale me Konkurrim Rajonal kundrejt Rastit Hipotetik nëse do të kishim rregullim ligjor për Konkurrim Kombëtar. Varianti B: Mandate Aktuale me Konkurrim Rajonal dhe rregullimet e reja ligjore kundrejt Projeksion mandate me Konkurrim Rajonal por me lejim të listave të…

Veprat penale kundër fëmijëve, martesës dhe familjes. Çështje gjyqësore dhe autorë të dënuar për 2021

Open Data Albania po përditëson të dhëna statistikore që lidhen me veprat penale kundër fëmijëve, martesës dhe familjes. Këto vepra janë të parashikuara në seksionin IX të Kodit Penal. Hulumtimi bazohet në të dhëna të Vjetarëve Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë. Ne total ky seksion përbëhet nga figura veprash penale të parashikuara në dymbëdhjetë nene. Veprat penale, të cilat kanë si objekt vendosjen e marrëdhënieve…

Zgjedhjet e Lira dhe Procedime Gjyqësore për Vepra Penale kundër tyre 2005-2021

Open Data Albania po përditëson trendin dhe vëllimin e veprave penale me sfond elektoral në Shqipëri, në gjashtëmbëdhjetë vitet e fundit. Të dhënat janë bazuar në Vjetarë Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë. Kodi Penal aktual përmban dymbëdhjetë nene, ku parashikohen krime dhe kundravajtje penale që cenojnë proceset zgjedhore. Vetëm në vitin 2012 janë shtuar nga ligjvënësi katër nene me parashikime për vepra penale me sfond…

Raport Gjinor për të dënuar mbi Korrupsionin sipas Procedimeve Penale të Gjyqësorit në RSH 2013-2021

Në vitin 2021 janë 22 % e të dënuarve për vepra penale Korruspion të grupit gjinor Gra. Kjo përqindje është e theksuar nëse konsiderojmë që në total të dënuarat gra për vepra penale janë 13%. Data Albania bazuar në Vjetar Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë ka hulumtuar mbi të dhëna për krimet e lidhura me korrupsionin 2013-2021 dhe raporte gjinore të personave përgjegjës që janë…

Të dënuar mbi Korrupsionin sipas Procedimeve Penale të Gjyqësorit në RSh 2004-2021

Nga vitit 2004 e deri 2021 nga gjykatat shqiptare janë dënuar me Vendim Forma e Prerë 6170 persona për vepra penale korruptive. Viti 2016 ka numrin më të lartë. Në Republikën e Shqipërisë Procedimet Penale mbi Korrupsionin ndahen në 6 grupe, përkatësisht: I. Korrupsioni në Sektorin Publik, II. Konflikti i Interesave dhe deklarimi i pasurisë, III. Korrupsioni i Funksionarëve, IV. Korrupsioni në Sistemin Gjyqësor, V.…