Realizimi i të Ardhurave Buxhetore viti 2016, Buxheti i Shtetit i Konsoliduar

Open Data Albania po hulumton mbi të Ardhurat në Buxhetin e Shtetit për vitin 2016. Hulumtimi bazohet në të dhëna mbi buxhetin e konsoliduar, konkretisht pjesa për treguesit fiskal faktik 2016. Buxheti i konsoliduar është miratuar në Kuvendin e Shqipërisë me Ligjin Nr. 97/2017 Datën 5.10.2017. Të ardhurat buxhetore janë të ardhura që qeveria realizon nga burimet tatimore (të ardhura nga tatime dhe dogana; të…