Vlerësimi për Shqipërinë në Indeksin Global të Terrorizmit ,GTI 2006-2014

Open Data Albania po publikon renditjen në Indeksit Global të Terrorizmit. Të dhënat përkojnë me periudhën 2006-2014 dhe janë vlerësim i Institute of Economics and Peace. Indeksi mat dhe vlerëson ndikimin direkt dhe indirekt të ngjarjeve të terrorizmit, duke përfshirë efektet, viktimat, lëndimet, dëmtimet materiale dhe efekte psikologjike që shkaktojnë. Indikatori tregon ndikimin që ka terrorizmi tek këto vende dhe nuk mat rrezikun nga terrorizmi…

Transferta e pakushtëzuar dhe transferta specifike sipas bashkive, 2016

Open Data Albania po hulumton mbi nivelin e transfertës se pakushtëzuar dhe asaj specifike ne njësite e pushtetit vendor për vitin 2016. Transferta e pakushtëzuar ka si qellim tu plotësoje njësive te qeverisjes vendore diferencën mes nevojave për shpenzime dhe te ardhurave qe ato krijojnë. Për vitin 2016, transferta e pakushtëzuar është 11.8 mld lekë, ku 96.3% i takon bashkive dhe 3.7% qarqeve. Po ashtu,…