Lëvizja Socialiste për Integrim LSI është një nga partitë parlamentare garuese në Zgjedhjet për Organe të Qeverisë Vendore 2011. Në përfundim të procesit LSI ka paraqitur për auditim pasqyra të plota mbi fonde të përfituara dhe shpenzuara. Fonde elektorale të kësaj partie përbëhen nga fonde publike dhe fonde jopublike.

Sa i përket fushatës së zgjedhjeve të vitit 2011, LSI ka shpenzuar 18 523 014 Lek. Në total fondet e mbledhura janë 17 881 988 Lek dhe pasqyra financiare për fushatën zgjedhore 2011 karakterizohet nga tejkalim i shpenzimeve në masën 641 026 Lek ose 3,46 % e totalit të shpenzimeve.

LSI – Fonde dhe Shpenzime Elektorale, Fushata 2011.


Burimi: Raporti i Audituesit të Pavarur LSI. Pasqyra e Fondeve të Përfituara dhe Shpenzimeve të Kryera Gjatë Fushatës 8 prill 2011 – 8 maj 2011.
Komente dhe Analiza: ODA

Struktura e fondeve të përftuara nga Partia për Fushatë rezulton tepër dinamike. Kështu LSI në total ka siguruar për fushatën zgjedhore 17 881 988 Lek. Nga kjo vlerë të ardhura të subjektit nga Fonde Publike, sipas nenit 87 Kodi Zgjedhor janë 2 763 848 Lek. Ndërkohë LSI ka siguruar 4 109 400 Lek nëpërmjet donacioneve private. Vlera e donacioneve nga persona fizik dhe juridik është në masën 4 109 400 Lek.

Partia nuk ka aktivizuar fonde të vetat të mëhershme për mbulim të shpenzimeve në fushatë. Interesante në pasqyrën kontabël të fushatës zgjedhore për LSI është edhe fakti se kjo parti ka përfituar edhe në bazë të klauzolës ligjore parashikuar në nenin 84 pika 6 të Kodit, si kohë e përfituar falas në reklamë politike – shpenzim i zbritshëm për efekt tatimor. Këtë lloj fondi auditi i LSI e ka pasqyruar si zë kontabël të veçantë.

LSI – Fonde Elektorale, Fushata  8 prill 2011 – 8 maj 2011.


Burimi: Raporti i Audituesit të Pavarur LSI. Pasqyra e Fondeve të
Përfituara dhe Shpenzimeve të Kryera Gjatë Fushatës 8 prill 2011 – 8 maj
2011.

Komente dhe Analiza: ODABurimi: Raporti i Audituesit të Pavarur LSI. Pasqyra e Fondeve të
Përfituara dhe Shpenzimeve të Kryera Gjatë Fushatës 8 prill 2011 – 8 maj
2011.

Komente dhe Analiza: ODA

Lëvizja Socialiste për Integrim ka 3 856 000 Lek ose 84% te donacioneve te saj nga dhurues për vlera më të mëdha se 100 000 lek, për te cilat ka deklaruar edhe listën më të dhënat e donatoreve, sipas nenit 90 te Kodit Zgjedhor. Pjesa tjetër e donacioneve 6%, përbehen nga dhurime të donatorëve për vlera nën 100 000 lek.

Struktura e Donacioneve LSI, Fushatë Zgjedhore 2011


Burimi: Raporti i Audituesit të Pavarur LSI. Pasqyra e Fondeve të
Përfituara dhe Shpenzimeve të Kryera Gjatë Fushatës 8 prill 2011 – 8 maj
2011.

Komente dhe Analiza: ODA

Lista e donatorëve të LSI përmban 10 subjekte ndër ta nëntë individ, dhe një fondacion.

Lista e Donatorëve LSI – Fushatë 2011
Burimi: Raporti i Audituesit të Pavarur LSI. Pasqyra e Fondeve të Përfituara dhe Shpenzimeve të Kryera Gjatë Fushatës 8 prill 2011 – 8 maj 2011.
Komente dhe Analiza: ODABurimi: Raporti i Audituesit të Pavarur LSI. Pasqyra e Fondeve të
Përfituara dhe Shpenzimeve të Kryera Gjatë Fushatës 8 prill 2011 – 8 maj
2011.
Komente dhe Analiza: ODA

Komente dhe Analiza : Open Data Albania
Kontribuoi: Olta Begu