Partia Socialiste e Shqipërisë është një nga partitë parlamentare garuese në Zgjedhjet për Organe të Qeverisë Vendore 2011. Në përfundim të procesit PSSH ka paraqitur për auditim pasqyra të plota mbi fonde të përfituara dhe shpenzuara. Fonde elektorale të kësaj partie përbëhen nga fonde publike dhe fonde jopublike si edhe nga Fondet e vetë subjektit.

Sa i përket fushatës së zgjedhjeve të vitit 2011, PSSH ka shpenzuar 136 498 265 lekë. Në total fondet e mbledhura janë 108 916 106 dhe pasqyra financiare për fushatën zgjedhore 2011 karakterizohet nga tejkalim i shpenzimeve në masën 27 582 159 lekë ose 20.2 % e totalit të shpenzimeve. Me fjalë të thjeshta mund të themi se PS e ka mbyllur fushatën zgjedhore 2011 me borxhe dhe shpenzime të papaguara.

PSSH – Fonde dhe Shpenzime Elektorale, Fushata  2011


Burimi: Raporti i Audituesit të Pavarur për Fondet  e Përfituara dhe të Shpenzuara nga Partia Socialiste  në Fushatën e Zgjedhjeve të Organeve të Qeverisjes Vendore ( 8 maj 2011).
Komente dhe Analiza: ODA

Struktura e fondeve të përftuara nga Partia Socialiste për Fushatë rezulton tepër e zgjeruar. Kështu PSSH në total ka siguruar për fushatën zgjedhore 108 916 106  lekë. Nga kjo vlerë të ardhura të subjektit nga Fonde Publike, sipas nenit 87 Kodi Zgjedhor janë 30 547 726 Lekë. Ndërkohë PSSH ka siguruar 3 900 000 nëpërmjet donacioneve private. Partia ka aktivizuar fonde të vetat të mëhershme për mbulim të shpenzimeve në fushatë në një masë të konsiderueshme, në vlerën 74 468 380 lekë.

PSSH – Fonde Elektorale, Fushata  8 prill 2011 – 8 maj 2011.


Burimi: Raporti i Audituesit të Pavarur për Fondet  e Përfituara
dhe të Shpenzuara nga Partia Socialiste  në Fushatën e Zgjedhjeve të
Organeve të Qeverisjes Vendore ( 8 maj 2011).
Komente dhe Analiza: ODABurimi: Raporti i Audituesit të Pavarur për Fondet  e Përfituara
dhe të Shpenzuara nga Partia Socialiste  në Fushatën e Zgjedhjeve të
Organeve të Qeverisjes Vendore ( 8 maj 2011).
Komente dhe Analiza: ODA

Është shumë interesante se Partia Socialiste e Shqipërisë, i ka përfituar të gjitha Donacionet e saj në fushatë 2011, nga dhurues për vlera më të mëdha se 100 000 Lekë.

Struktura e Donacioneve PSSH, Fushatë Zgjedhore 2011

Burimi: Raporti i Audituesit të Pavarur për Fondet  e Përfituara
dhe të Shpenzuara nga Partia Socialiste  në Fushatën e Zgjedhjeve të
Organeve të Qeverisjes Vendore ( 8 maj 2011).
Komente dhe Analiza: ODA

Lista e donatorëve të PSSH përmban 12 subjekte te cilët janë të gjithë individ e kryesisht deputet të kësaj force politke.


Burimi: Raporti i Audituesit të Pavarur për Fondet  e Përfituara
dhe të Shpenzuara nga Partia Socialiste  në Fushatën e Zgjedhjeve të
Organeve të Qeverisjes Vendore ( 8 maj 2011).
Komente dhe Analiza: ODA

Lista e Donatorëve PSSH – Fushatë 2011


Burimi: Raporti i Audituesit të Pavarur për Fondet  e Përfituara
dhe të Shpenzuara nga Partia Socialiste  në Fushatën e Zgjedhjeve të
Organeve të Qeverisjes Vendore ( 8 maj 2011).
Komente dhe Analiza: ODA

Komente dhe Analiza : Open Data Albania
Kontribuoi: Olta Begu