Partia Republikane e Shqipërisë është një nga partitë parlamentare garuese në Zgjedhjet për Kuvend 2009. Në përfundim të procesit PR ka paraqitur për auditim pasqyra të plota mbi fonde të përfituara dhe shpenzuara. Fonde elektorale të kësaj partie përbëhen nga fonde publike dhe fonde jopublike si edhe nga Fondet e vetë subjektit.

Sa i përket fushatës së zgjedhjeve të vitit 2009, PR ka shpenzuar 13 147 971 lekë. Në total fondet e mbledhura janë 11 195 140 Lekë dhe pasqyra financiare për fushatën zgjedhore 2009 karakterizohet nga tejkalim i shpenzimeve në masën 1 952 831 lekë, ose 14.85 % të shpenzimeve.

PR – Fonde dhe Shpenzime Elektorale, Fushata  2009

Burimi: Raport i Ekspertit Kontabël të autorizuar për auditivin e Fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga Partia Republikane. 28 maj-28 qershor 2009.
Komente dhe Analiza: ODA

Struktura e fondeve të përftuara nga Partia Republikane për Fushatë rezulton tepër e thjeshtë. Kështu PR në total ka siguruar për fushatën zgjedhore 11 195 140 lekë. Nga kjo vlerë të ardhura të subjektit nga Fonde Publike, sipas nenit 87 Kodi Zgjedhor janë  10 695 140 Lekë. Ndërkohë PR ka siguruar 500 000 Lekë nëpërmjet donacioneve private. Partia  nuk ka përdorur fonde të vetat për mbulim të shpenzimeve në fushatën 2009.

PR – Fonde Elektorale, Fushata  28 maj-28 qershor 2009 


Burimi: Raport i Ekspertit Kontabël të autorizuar për auditivin e
Fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga Partia Republikane. 28
maj-28 qershor 2009.
Komente dhe Analiza: ODA

Është shumë interesante se Partia Republikane e Shqipërisë, i ka përfituar të gjitha Donacionet e saj në fushatë 2009, nga dhurues për vlera  100 000 Lekë

Struktura e Donacioneve PR, Fushatë Zgjedhore 2009


Burimi: Raport i Ekspertit Kontabël të autorizuar për auditivin e
Fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga Partia Republikane. 28
maj-28 qershor 2009.
Komente dhe Analiza: ODA

Lista e donatorëve të PR përmban 5 subjekte te cilët janë të gjithë individë

Lista e Donatorëve PR – Fushatë 2009


Burimi: Raport i Ekspertit Kontabël të autorizuar për auditivin e
Fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga Partia Republikane. 28
maj-28 qershor 2009.
Komente dhe Analiza: ODA

Komente dhe Analiza: Open Data Albania
Kontribuoi: R.E