Open Data Albania ka analizuar ecurinë e borxhit të jashtëm bruto për periudhën 2007-2015, dhe dinamikën e këtij borxhi në vitin e fundit.  Borxhi i jashtëm bruto nënkupton gjithë borxhin e jashtëm që ka një ekonomi. Ai përfshin borxhin e sektorit publik dhe atij privat kundrejt jo rezidentëve dhe që është në valutë të huaj.

Në fund të tremujorit të parë të vitit 2015 vlera e borxhit të jashtëm bruto të Shqipërisë ishte 6 997.4 milion euro. Gjatë këtij tremujori stoku i borxhit u rrit me rreth 331 milionë euro, ndërsa në krahasim me fundin e tremujorit të parë të vitit 2014, stoku është rritur me 757 milionë euro. Rreth 81% e stokut të borxhit është borxh afatgjatë kryesisht në formën e huave, ndërsa pjesa tjetër është borxh afatshkurtër kryesisht i marrë nga sektori bankar.

Borxhi i jashtëm bruto gjatë viteve (milion EUR)


*Tremujori i Parë 2015
Burimi: Banka e Shqipërisë, Raporti Statistikor
Komentet dhe analiza: ODA


*Tremujori i Parë 2015
Burimi: Banka e Shqipërisë, Raporti Statistikor
Komentet dhe analiza: ODA

Sektori i Qeverisë zotëron pjesën kryesore të borxhit të jashtëm me rreth 41% të vlerës së përgjithshme. Pjesa tjetër është e shpërndarë midis bankave (18%), sektorëve të tjerë (17%), autoritetit monetar (1%) dhe si hua midis kompanive (23%).

Borxhi i jashtëm bruto sipas sektorëve 2015**Tremujori i Parë 2015
Burimi: Banka e Shqipërisë, Raporti Statistikor
Komentet dhe analiza: ODA


*Tremujori i Parë 2015
Burimi: Banka e Shqipërisë, Raporti Statistikor
Komentet dhe analiza: ODA

Kur rritja e borxhit të jashtëm është shumë më e lartë se rritja e Produktit të Brendshëm Bruto (PBB-së) apo investimeve të një vendi, atëherë ajo mund të krijojë probleme në një ekonomi. Kjo problematikë përshkallëzohet në kushtet kur interesat për këtë borxh rriten në mënyrë të ndjeshme. PBB-ja gjatë viteve të fundit është rritur me rreth 2-3%, ndërkohë që borxhi i jashtëm është rritur me mesatarisht 19% çdo vit.