Open Data Albania po përditëson të dhëna lidhur me ecurinë e borxhit të jashtëm bruto për vitin 2015, trendit që ka ndjekur, tërheqjet e bëra dhe sektorët që ka prekur më shumë. Borxhi i jashtëm bruto nënkupton gjithë borxhin e jashtëm që ka një ekonomi jo vetëm borxhin publik por edhe sipas sektorëve. Të dhënat për këtë indikator publikohen nga Ministria e Financave.

Në vitin 2015 vlera e stokut të borxhit të jashtëm bruto të Shqipërisë ishte rreth 7.6 miliardë euro. Nga këto 41% është borxh i qeverisë, 23% investime direkte në formën e huave mes kompanive, 18% borxh nga sektorë të tjerë, 17% borxh i marrë nga bankat dhe 1% nga autoriteti monetar. Gjatë këtij viti stoku i borxhit u rrit me rreth 925 milionë euro ose 13.9% krahasuar me një vit më parë.

Stoku i borxhit te jashtëm bruto gjatë viteve
Vlera ne milion EURBurimi: Ministria e Financave (http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Borxhi/Treguesit_e_borxhit/2015/2015/Buletini_viti_2015_1.pdf)
Komentet dhe Analiza: ODA


Burimi: Ministria e Financave (http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Borxhi/Treguesit_e_borxhit/2015/2015/Buletini_viti_2015_1.pdf)
Komentet dhe Analiza: ODA

Kur rritja e borxhit të jashtëm është shumë më e lartë se rritja e Produktit të Brendshëm Bruto PBB-së, apo investimeve të një vendi, atëherë ajo mund të krijojë probleme në një ekonomi. Kjo problematikë përshkallëzohet në kushtet kur interesat për këtë borxh rriten në mënyrë të ndjeshme. Gjatë viteve të fundit PBB-ja është rritur me rreth 2-3%, ndërkohë që borxhi i jashtëm është rritur me mesatarisht 18% çdo vit.

Tërheqjet e borxhit te jashtëm bruto gjatë viteve

Vlera ne milion EURBurimi: Ministria e Financave (http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Borxhi/Treguesit_e_borxhit/2015/2015/Buletini_viti_2015_1.pdf)
Komentet dhe Analiza: ODA


Burimi: Ministria e Financave (http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Borxhi/Treguesit_e_borxhit/2015/2015/Buletini_viti_2015_1.pdf)
Komentet dhe Analiza: ODA

Gjatë vitit 2015 janë tërhequr 92.23 milionë euro nga borxhi i jashtëm bruto, pjesa më e madhe e të cilave është përdorur për të suportuar buxhetin, përkatësisht 63.69 milionë euro ose 69.1% e totalit të tërhequr. Pjesa tjetër është tërhequr nga sektori energjetikës 8.6%, ujësjellës dhe kanalizime 7.8%, transporti 6.4%, infrastruktura 2%, bujqësia 1.9%, shëndetësia 1.2%, administrata shtetërore 1.1%, arsimi dhe strehimi nga 0.8% secila,  zhvillimi rural 0.3% dhe mbrojtja e mjedisit 0.02%.

Kontribuoi: Griseda Rruci