AIS një organizatë shqiptare promotore e të dhënave të hapura e angazhuar në Transparencë , Informacion,  Monitorim dhe Vlerësim Risku për Antikorrupsion i ka kushtuar vëmendje menaxhimit të aseteve, parave dhe shërbimeve publike përmes Shoqërive (Kompanive) Shtetërore pra me zotërues një institucion Shtetëror. Në projektet dhe databazat e saj është zbardhur dhe mirë strukturuar informacion analitik dhe shterrues për Menaxhimin, Performancën  dhe Prokurimet e 244 Shoqërive të tilla që funksionojnë në vend.

Shoqëri , Kompani Publike, funksionojnë si Kompani Biznesi por zotërohen dhe kanë pronar një institucion shtetëror, Bashki apo ministri.

Në vend janë 244 të tilla, me kapital 100% shtetëror apo pjesërisht shtetëror. Bashkitë dhe Ministritë janë aksionar dhe ortak të tyre.

Lista e shoqërive me kapital shtetëror është mirë strukturuar në databazën për Prokurime Publike. http://opencorporates.al/sq/publike

Për secilën Kompani aty është krijuar një pasaportë, pasaporta ka informacion për Shoqërinë, Kapitalin, Zotëruesit sipas vlerave dhe përqindjeve. Gjithashtu aty jepen edhe emra të administratorëve në vite, anëtarëve të bordit apo këshillave mbikëqyrës.

Pasaporta vizualizon edhe performancën ekonomike të secilës shoqëri duke shpjeguar fitimin apo humbe vjetore sipas viteve apo xhiro vjetore.

Po aty janë të dhëna edhe për kopani bija të këtyre shoqërive dhe objekti I punës apo çështjet ligjore.

Përveç OpenCorporates.al ku jepet Pasaporta e Shoqërisë, Portali me të dhëna të hapura dhe transparente Për Prokurimet ka një databazë ekstra për prokurimet publike të këtyre Ndërmarrjeve apo Shoqërive shtetërore.

Kërkimi për tender mund të bëhet sipas emrit të Institucionit, vlerës, apo procedurës. http://openprocurement.al/sq/pcompany/list

Ftojmë median, studentët, persona të angazhuar në vlerësimin e performancës, taksapaguesit  të përdorin informacionin gjatë punës së tyre në raportim dhe analizë.

Dy databazat me transparencë dhe informacion për Kompani Shtetërore, performancë, menaxhimi dhe tenderimet janë pjesë e aktiviteteve të Projektit Open Data, Access and Transparency over sectors to Risk of Corruption.

#KompaniShteterore #OpenData #OpenCorporates.al #OpenProcurement.al