Banka Botërore është financuesi kryesor i qeverisë shqiptare me rreth 800 milionë euro, të cilat përdoren për të financuar projekte prioritare të infrastrukturës ose të zhvillimit social…

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi mbajtësit kryesorë të borxhit të jashtëm.Nga analiza vihet re që, euro është monedha kryesore në të cilën qeveria shqiptare aktualisht merr borxh të huaj, me rreth 59% të totalit të stokut të borxhit të huaj. Stoku i Borxhit Publik të Jashtëm në fund të vitit 2011 është rreth 334 milionë lekë ose 25.39 % e Prodhimit të Brendshëm Bruto.

Banka Botërore është financuesi kryesor i qeverisë shqiptare me rreth 800 milionë euro, të cilat përdoren për të financuar projekte prioritare të infrastrukturës ose të zhvillimit social. Kreditorët privatë zënë vendin e dytë me rreth 721 milionë euro, ku përfshihen të gjitha bankat apo institucionet e tjera financiare me të cilat qeveria shqiptare ka firmosur marrëveshje private financimi.  Edhe blerësit e Eurobond-it zënë një vend të rëndësishëm në radhën e mbajtësve të borxhit të huaj, me rreth 298 milionë euro.

Institucionet                                                   Shuma ne mln euro

Banka Boterore                                                          780.19
Banka Europiane e Investimeve                                 247.2
Qeveria Gjermane                                                      198
Qeveria Italiane                                                         250.29
Banka Europiane Rindertim dhe Zhvillim                    203.22
Banka Europiane Qendrore                                       102.06
Banka Islamike per Zhvillim                                       107.07
OPEC                                                                         50.28
Kreditore Private                                                       721.09
Bleresit e Eurobond-it                                               298.49
Te tjeret                                                                    190.38