Arsimi i lartë publik gjatë dhjetëvjeçarit të fundit është karakterizuar kryesisht nga një ristrukturim i Institucioneve të Arsimit të Lartë (IAL) ekzistuese kundrejt çeljes së universiteteve krejtësisht të reja. Ndërkohë Institucionet e Arsimit të Lartë Privat (IALP) duket se kanë përjetuar rritje konstante që nga viti 2002, vit i cili shënon hapjen e Institucionit të parë të Arsimimit të Lart privat në vend.

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim numrin e institucioneve të arsimit të lartë në vitet 2002-2013. Para kësaj periudhe kohore tregu mbulohej vetëm nga arsimi publik duke qenë pjesë e një procesi deri diku të centralizuar. Aktualisht, në vend ushtrojnë veprimtarinë e tyre pesëmbëdhjetë institucione publike dhe dyzet e katër  institucione të arsimit të lartë private.


Burimi: Ministria e Arsimit dhe Shkencës
Përpunimi dhe komentet: ODA

Nga një rritje e moderuar në vitet 2002-2005, me mesatarisht 1-2 licencime në vit, licencimi i universiteteve dhe institucioneve të arsimit të lartë jopublik njohu pikën kulminante në vitet 2006-2009 me rreth njëzet e shtatë licencime të reja.


Burimi: Agjencia e Akreditimit të Arsimit të Lartë
Përpunimi dhe komentet: ODA

Ecuria e lartë e licencimeve vazhdoi edhe gjatë vitit 2011, ndërkohë që mbyllet në vitin 2012 me vetëm dy licenca të reja. Gjithsej, Ministria e Arsimit ka licencuar 47 institucione private të arsimit të lartë. Tre prej tyre tashmë e kanë pushuar aktivitetin  (dy kanë mbyllur aktivitetin dhe një i është hequr licenca nga MASH).

Duhet theksuar se jo të gjitha Institucionet e Arsimit të Lartë janë universitete. Ligji për Arsimin e Lartë bën dallimin mes: universiteteve, shkollave të larta, akademive, kolegjeve profesionale dhe qendrave ndëruniversitare, ku karakteristikë e universiteteve ndër të tjera është profili shkencor dhe ofrimi i programeve të studimit në të tre ciklet.

Aktualisht, nga dyzet e katër institucione private, vetëm shtatë prej tyre gëzojnë titullin “universitet”, ndërkohë që numërohen njëzet e gjashtë “shkolla të larta”. Grafiku në vijim jep më qartë klasifikimin e Institucioneve publike dhe private.


Burimi: Agjencia e Akreditimit të Arsimit të Lartë
Përpunimi dhe komentet: ODA

Kontribuoi: Blerta Zilja