Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me mёnyrёn se si ёshtё shfrytëzuar energjia nga mbetjet hidrokarbure në Republikën e Shqipёrisё dhe në botë në vitet 1971-2010. Gjatë këtyre dyzet viteve duket se në të gjithë rruzullin tokësor ka pasur një rënie me 3.73% të shkalles së shfrytëzimit të mbetjeve hidrokarbure për të prodhuar energji.

Me energji nga mbetjet hidrokarbure kuptohet energjia e prodhuar nga lёndёt djegëse si qymyri, nafta, benzina, gazi natyror dhe nënproduktet e tij. Këto lёndё djegëse janë hidrokarbure të formuara nga mbetjet e bimëve apo kafshëve të vdekura si rezultat i ekspozimit ndaj nxehtёsisё dhe presionit të kores së tokës.

Në vitin 2010 në botë ёshtё konsumuar energji nga mbetjet hidrokarbure sipas grafikut:


Burimi: Banka Boterore
Komentet dhe analiza: ODA

Duket se Lindja e Mesme dhe Afrika Veriore mbizotёrojnё nё konsumimin e kësaj forme të energjisë me 98.86%, vijuar nga Azia Lindore dhe Paqësori  me 84.63% dhe Amerika e Veriut me 83.11%. Afrika Sub-Sahariane duket të jeta konsumuesi më i pakt i energjisë hidrokarbure me vetëm 39.02% ndaj totalit të energjisë që konsumon.
Po në vitin 2010 situata mbi konsumin e energjisë hidrokarbure në Shqipëri dhe në disa nga vendet e rajonit paraqitet sipas grafikut:


Burimi: Banka Boterore

Komentet dhe analiza: ODA

Konsumi i energjise se hidrokarbureve ne disa shtete te Europes ne vitin 2010   

Vlera ne perqindje   

Burimi: Banka Boterore
Komentet dhe analiza: ODA

Republika e Shqipёrisё gjatё kёtij viti ka shënon konsum të energjisë hidrokarbure në masë 62.36% të totalit. Shifër kjo që e rendit mes vendeve si Zvicra, Norvegjia, Austria, Bullgaria e Belgjika. Vende këto që për nga niveli i mirёqёnies kanë disnivele të dukshme me vendin tonë.

Kontribuoi: Griselda Rruci