Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi normën e depozitave dhe kredive në Shqipëri bazuar në të dhënat e Bankës së Shqipërisë, për 7 vitet e fundit. Norma e kredisë është një tregues i normës mesatare të kredive të dhëna nga bankat e nivelit të dytë për afate të ndryshme. Ndërkohë norma e depozitave është një tregues i normës mesatare të depozitave të vendosura në bankat e nivelit të dytë për afate të ndryshme. Diferenca midis normës mesatare të kredive dhe depozitave përbën fitimin bruto të bankave të nivelit të dytë nga aktiviteti i zakonshëm.

Grafikisht norma mesatare e kredive ne LEK, EUR dhe USD në 7 vitet e fundit paraqitet si më poshtë:


Burimi: Banka e Shqiperise
Analiza dhe Komentet: ODA

Norma mesatare e depozites 1-vjeçare në LEK, EUR dhe USD në 7  vitet e fundit paraqitet si më poshtë:


Burimi: Banka e Shqiperise
Analiza dhe Komentet: ODA

Në dhjetor të vitit 2007, norma mesatare e kredisë mbi 5-vjet në LEK ishte 13.72%, dhe ne fund te qershorit 2013 ishte 10.25%, pra nje ulje prej 3.5%. Në të njëjtën kohë norma e depozitës 1-vjeçare në 2007 në LEK ishte 6.33%, ndërsa në fund të qershorit 2013 ishte 4.59%, pra një ulje prej 1.7%.

Diferenca midis normës mesatare të kredive dhe depozitave në monedhën vendase përbën fitimin bruto të bankave të nivelit të dytë nga aktiviteti i zakonshëm. Pra bazuar në këto të dhëna vihet re se norma e depozitës në LEK është ulur më shumë se norma e kredisë, nga ku mund të arrijmë në perfundimin se fitimi i bankave nga aktiviteti i tyre normal (pranim depozitash dhe dhënie kredie), është rritur.

Fenomeni vihet re edhe në kreditë dhe depozitat e dhëna në monedha të huaja (ato kryesore USD dhe EUR). Edhe në këtë rast midis viteve 2007-2013, për kreditë në USD dhe EUR norma mesatare e interesit ka rënë përkatësisht me 1.9% dhe 0.9%, ndërsa norma e depozitave ka rënë me 2.4% dhe 2%. Pra edhe në monedhat e huaja, bankat sigurojnë një marzh fitimi më të lartë krahasuar me 7 vjet më parë.