Organizata Albanian Institute of Science (AIS), e cila drejtohet nga Aranita Brahaj ka publikuar sot në rubrikën Regjistri Koncensionar, regjistër i vendosur tek portali “Spending Data Albania” njoftimin për një procedurë-tenderim koncesioni të saposhpallur.
Njoftimi përkon me një Thirrje të Hapur për Tender, dhe detaje të Koncesionit ju mund t’i gjeni duke klikuar Pasaportën tek Regjistri Koncesionar: http://open.data.al/sq/corporates/list/cat_id/1/id/1423

Konkretisht bëhet fjalë për tender me Titull:
Koncesion/PPP për Ndërtimin, Operimin dhe Rehabilitimin e Autostradës Milot-Morinë.
Autoriteti Prokurues:
Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës
Objekti i koncesionit:
Koncesion/PPP Për Ndërtimin, Operimin, Mirëmbajtjen dhe Rehabilitimin e Autostradës Milot- Morinë. Kohëzgjatja 30 vjet. Objektivi kryesor i këtij koncesioni/PPP për punë dhe shërbime është përmirësimi i autostradës, funksionimi dhe mirëmbajtja efektive e saj.
Koncesionari i ardhshëm do të ndërtojë, përmirësojë, operojë dhe mirëmbajë autostradën në bazë të një sere standardesh të paracaktuara të performancës gjatë koncesionit/PPP 30 vjeçar.
Koncesionari i ardhshëm do të mbledhë dhe të mbajë të ardhurat nga taksa dhe në këmbim do të ketë përgjegjësinë për të zbatuar dhe financuar përmirësimet e autostradës, të ndërtojë një urë ë re mbi lumin Drin në Kukës dhe të zbatojë punimet më urgjente gjeoteknike të stabilizimit.
Kohëzgjatja e Koncesionit:
30 vite
Vendndodhja e objektit te kontratës koncesionare:
Nga Miloti, rreth 60 km në verilindje të portit të Durrësit në detin Adriatik, deri në Morinë, në kufirin me Kosovën.
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
Oferta më e mirë bazuar në Subvencionimin më të ulët të kërkuar.
Afati kohor përfundimtar për dorëzimin e kërkesës për kualifikim:
Data 25 Prill 2016.
Sipas AIS, të dhënat për Koncesione dhe PPP, përmes portalit Spending Data Albania, janë përpjekje të kësaj organizate për të hapur dhe mirë strukturuar të dhëna për Koncesionet. Kjo në mungesë të një regjistri të krijuar nga autoritete qeveritare me akses për publikun.