Taksat e Qarkullimit niveli i saj 2012 – 2015

Open Data Albania po hulumton mbi nivelin e Taksës së Qarkullimit mbi benzinën dhe naftën. Ligji nr.  9975, datë 28.7.2008 i azhornuar, e përcakton taksën si një pagesë e detyrueshme dhe e pakthyeshme në Buxhetin e Shtetit që paguhet nga çdo person apo nëpërmjet një agjenti që ushtron një të drejtë publike apo përfiton një shërbim publik në territorin e Republikës së Shqipërisë. Referuar sërish…

Taksa që aplikohet mbi Aktet (certifikatat civile) dhe Pullat 2015

Taksa e akteve dhe pullës mblidhet nga zyrat e gjendjes civile për shërbimet e ofruara qytetarëve. Këto taksa variojnë nga 50 lekë për lëshimin e certifikatave për përdorim brenda vendit dhe deri në 2000 lekë për regjistrimin e shtetasve të huaj, pas dhënies  së shtetësisë shqiptare. Niveli i këtyre taksave nuk ka ndryshuar përgjatë viteve 2012-2015. Burimi: Ligji nr.  9975, datë 28.7.2008 i azhornuar    Komente…

Fillon lobimi për të abroguar ligjin që pakëson përfitim leje lindje. Open Data Albania publikoi tabelat me përllogaritjet e reja

Pas analizës së detajuar të publikuar në Open Data Albania mbi pakësimin e përfitimit si pasojë e ndryshimeve ligjore, anëtare të Grupit për Çështje Gjinore në Parlamentin e Shqipërisë kanë njoftuar se do të shikohet mundësia për abrogim të këtij neni me efekte ligjore përkeqësuese. E drejta e grave për të përfituar leje lindje rrjedh nga e drejta për mbrojtje nga skema e sigurimeve shoqërore.…

Ulja e pagesës së lindjes, qeveria të ndryshojë ligjin

Qeveria duhet të amendojë nenin 27 të ligjit “Për sigurimet shoqërore”, i cili parashikon që pagesa e barrëlindjes të bëhet në bazë të pagës neto dhe jo asaj bruto, pasi kjo është një shkelje e hapur e të drejtave të grave”. Kërkesa vjen nga kryetarja e Komisionit Parlamentar të Punës, Çështjeve Sociale dhe Shëndetësisë, njëkohësisht anëtare e Aleancës së Grave Deputete, Albana Vokshi. Përmes kësaj…

Taksa e Karbonit në Shqipëri 2015

Taksa e karbonit aplikohet mbi benzinën, gazoilin, qymyrin, solarin, mazutin, vajgurin dhe koksin e naftës, për ndotjen që i shkaktojnë ambientit. Niveli i kësaj takse për benzinën është 1,5 lekë/litër, ndërsa për të gjitha produktet e tjera është 3 lekë për litër ose kilogram në varësi të njësisë matëse të produktit. Taksa e karbonit mbetet e pandryshuar gjatë viteve 2012-2015. Burimi: Ligji nr.  9975, datë…