Open Data Albania po hulumton mbi nivelin e Taksës së Qarkullimit mbi benzinën dhe naftën. Ligji nr.  9975, datë 28.7.2008 i azhornuar, e përcakton taksën si një pagesë e detyrueshme dhe e pakthyeshme në Buxhetin e Shtetit që paguhet nga çdo person apo nëpërmjet një agjenti që ushtron një të drejtë publike apo përfiton një shërbim publik në territorin e Republikës së Shqipërisë. Referuar sërish këtij ligji gjejmë 10 lloje taksash kombëtare:

Taksa e Qarkullimit aplikohet mbi benzinën dhe gazoilin. Për mbledhjen e kësaj takse ngarkohen  Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, nëpërmjet degëve të doganave në rrethe, për taksën e qarkullimit për benzinën dhe gazoilin e importuar, si dhe Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, nëpërmjet degëve të saj, për benzinën dhe gazoilin e prodhuar në vend.

Kjo taksë është aplikuar në nivele të njëjta për të dyja produktet. Gjatë viteve 2012-2013 niveli i taksës së qarkullimit ishte në masën 7 lekë/litër. Viti 2014  solli një rritje të kësaj takse me 10 lekë/litër, duke arritur në një nivel të taksës prej 17 lekë/litër. Rritja e kësaj takse është përforcuar edhe më shumë në ligjin nr. 157/2014, ku niveli i saj arrin në 27 lekë/litër.


Burimi: Ligji nr.  9975, datë 28.7.2008 i azhornuar   
Komente dhe Analiza: Open Data Albania   

Kjo taksë bëhet pjesë e çmimit duke pësuar edhe 20% më shumë nivel ritës si tatim mbi vlerën e shtuar. Për vitin 2015 do të përjashtohen nga pagimi i taksës së qarkullimit dhe taksës së karbonit anijet e peshkimit.

Niveli i taksës së qarkullimit mbi benzinën dhe gazoilin, 2012-2015


Burimi: Ligji nr.  9975, datë 28.7.2008 i azhornuar   
Komente dhe Analiza: Open Data Albania

Kontribuoi: Ina Baja