Taksa e akteve dhe pullës mblidhet nga zyrat e gjendjes civile për shërbimet e ofruara qytetarëve. Këto taksa variojnë nga 50 lekë për lëshimin e certifikatave për përdorim brenda vendit dhe deri në 2000 lekë për regjistrimin e shtetasve të huaj, pas dhënies  së shtetësisë shqiptare. Niveli i këtyre taksave nuk ka ndryshuar përgjatë viteve 2012-2015.Burimi: Ligji nr.  9975, datë 28.7.2008 i azhornuar   
Komente dhe Analiza: Open Data Albania

Niveli i taksave të akteve dhe pullës, 2015Burimi: Ligji nr.  9975, datë 28.7.2008 i azhornuar   
Komente dhe Analiza: Open Data Albania