Rritja e Kapitalit dhe Fitimi, Bankat e Nivelit të Dytë 2018 – 2022

Open Data Albania ka realizuar një hulumtim mbi rritjen e kapitalit dhe ecurinë e fitimeve të bankave të nivelit të dytë që operojnë në Shqipëri. Në periudhën e shqyrtuar, bankat aktive që operojnë në vend janë reduktuar nga 14 në fund të 2018 në 11 në 2022. Ky zvogëlim në numër ka ardhur si pasojë e bashkimit dhe përthithjes së bankave apo likuidimit me dëshirën…

Vlerësim Demokracia në Shqipëri, Indeksi i Transformimit Bertelsmann Stiftung, 2008-2022, krahasim me vendet e rajonit

Indeksi i Transformimit Bertelsmann Stiftung (BTI) analizon dhe vlerëson se si vendet në zhvillim dhe vendet në tranzicion po ecin në ndryshime shoqërore drejt demokracisë dhe ekonomisë së tregut. Të udhëhequr nga rregulla të standartizuara, ekspertët e vendeve vlerësojnë shkallën në të cilën janë përmbushur gjithsej 17 kritere për secilin nga 137 vendet. Think Tank që e realizon këtë Vlerësim është Bertelsmann Stiftung (BF), i…

Punonjës në Institucionet Buxhetore, parashikimi në numër Buxheti Fillestar 2023

Ligji për Buxhetin e Shtetit 2023, planifikon 84 918 punonjës buxhetor, 343 buxhetor më shumë se në Planifikimin e fundit me Akt Normativ (Nr 12. datë 29.07.2022) dhe 702 punonjës më shumë se buxheti fillestar për vitit paraardhës 2022. Buxheti i Shtetit 2022 u rishikua katër herë por ndryshime në numër buxhetorësh u shënuan vetëm në ndryshimet e Korrikut. Burimi: MFE Komente dhe Analiza: Open…

Paga minimale dhe ndikimi tek paga mesatare në sektorin shteteror dhe privat, shpenzime buxhetore personeli 2010-2022

Ky artikull synon të analizojë ecurinë ndër vite të pagës minimale zyrtare, si dhe ndikimin në nivelin e pagës mesatare mujore për një të punësuar në sektorin privat, në sektorin shtetëror dhe në shpenzimet buxhetore për personelin. Në prill 2023 merr fuqi Vendimi i Këshillit tw Ministrave për të rritur minimale zyrtare nga 34 mijë në 40 mijë lek (348 euro). Ky është vendimi i…

Borxhit Publik në 2023, Plani dhe ecuria e borxhit të brendshëm dhe të jashtëm në periudhën 2012-2022

Ligji i Buxhetit 2023 përcakton kufirin maksimal të deficitit buxhetor në 55.5 miliardë lekë (nga 84 miliardë lekë në 2022), që planifikohet të financohet me huamarrje të brendshme (25 miliardë lekë) dhe borxh të huaj (25.4 miliardë lekë). Stoku maksimal i borxhit publik pritet të arrijë vlerën 1 470 miliardë lekë në 2023, pa marrë në konsideratë efektet e kursit të këmbimit. Në dokumentin “Plani…

Origjina e Kapitalit të Bankave të Nivelit të Dytë 31 Janar 2023

ODA, bazuar në të dhënat e Regjistrit Tregtar të Biznesit (QKB), po analizon origjinën e kapitalit të bankave të nivelit të dytë në Shqipëri. Në datën 31 Janar 2023 në vend operojnë 11 banka. Nëse konsiderojmë origjinë vendin  apo regjistrin e biznesit ku është regjistruar paketa kontrolluese apo aksionare, rezulton që shtatë nga njëmbëdhjetë banka kanë origjinë kapitali të huaj, dy prej tyre kanë origjinë…

Punësimi sipas grupeve Gjinore në Aktivitete Ekonomike dhe Profesione të caktuara 2016-2021

Dyzet e gjashtë përqind e të punësuarve në Shqipëri janë grupi gjinor Gra. Ky indikator është rritur fare pak në vite duke qëndruar në nivele mbi 45%. Burimi: INSTAT, Kalkulime të Open Data Komente dhe Analiza: Open Data Albania Nëse shohim punësimin e grupeve gjinore në Sektorë apo Aktivitete Ekonomike sipas nomenklaturës së INSTAT rezulton se gratë kanë 74% të punësimit në Arsim e po…