Çfarë blerjesh me negocim për emergjencat, apo blerje të zakonshme po bëjnë institucionet tona të Shëndetësisë. Ne kemi një historik me të gjitha blerjet dhe investimet e sektorit publik të shëndetësisë. Dy javët e fundit janë shënuar edhe disa blerje për përforcim të mbrojtjes higjenike për godinat shëndetësore. Link Tendera Shëndetësi http://openprocurement.al/sq/health/index

Të tjera Prokurime Transparente për institucionet si vijon po përditësohen me të dhëna dhe dokumente të aksesueshme dhe të mirë strukturuara në data bazat tona:

Tender për Njësi të Qeverisjes Vendore: Open Procurement Bashki dhe Institucione Vartësie LINK http://openprocurement.al/sq/index/list

Tendera të Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara, Blerje  për institucionet e ekzekutivit LINK http://openprocurement.al/sq/agency/list

Prokurime transparente Autoriteti Shqiptar i Rrugëve tenderimet për infrastrukturë

Tesera nga Shoqëritë me Zotërim Publik (shtetëror), furnizuesit kryesor me shërbime masive si ujë i pijshëm, enegji etj LINK http://openprocurement.al/sq/pcompany/list