Transferta e pakushtezuar per qarqet Berat, Fier, Elbasan, Korçë në .000 Lekë grafikisht paraqitet:


Burimi: Ministria e Financave
Përpunimi dhe komentet: ODA

Transferta e pakushtezuar per qarqet Kukës, Shkoder, Tiranë, Durrës (në .000 Lekë) grafikisht paraqitet:


Burimi: Ministria e Financave
Përpunimi dhe komentet: ODA

Transferta e pakushtezuar per qarqet Vlorë,Gjirokaster, Diber, Lezhe (në .000 Lekë) grafikisht paraqitet:


Burimi: Ministria e Financave
Përpunimi dhe komentet: ODA

Transferta e pakushtezuar per qarqet ne Total (në .000 Lekë) grafikisht paraqitet:


Burimi: Ministria e Financave
Përpunimi dhe komentet: ODA

Vlerat e transfertes se pakushtezuar per qarqet paraqiten te permbledhura ne tabelen me poshte:


Source: Ministry of Finance
Analysis and Comments: Open Data Albania

 Të dhënat për vitet 2003-2006; 2009; 2012 i përkasin Buxhetit Fillestar të miratuar.

Të dhënat e vitit 2007 janë llogaritur si shumë e TP në Buxhetin Fillestar + TP dhënë me Buxhetin Suplementar 2007 për efekt të taksës së sheshtë.

Të dhënat e vitit 2008 I përkasin Buxhetit Suplementar

Të dhënat e viteve 2010-2011 I përkasin Buxhetit të Rishikuar