Numri i spitaleve për 100 mijë banorë në Shqipëri për periudhën 1993-2008 ilustrohet në grafikun më poshtë:


Burimi: Ministria e Shendetesise
Komentet dhe analiza: ODA

Numri i shtretërve spitalorë për 100 mijë banorë në Shqipëri për periudhën 1993-2008 paraqitet grafikisht:


Burimi: Ministria e Shendetesise
Komentet dhe analiza: ODA

Dy tabelat elektronike që vijojne paraqesin të dhënat e plota mbi aktivitetin e spitaleve 1993-2008:


Burimi: Ministria e Shendetesise
Komentet dhe analiza: ODA


Burimi: Ministria e Shendetesise
Komentet dhe analiza: ODA