Financimi i shëndetësisë për frymë nga Buxheti i Shtetit në vitet 2010-2015

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim shumën e shpenzuar nga Buxheti i Shtetit për shëndetësinë në raport me popullsinë në vitet 2010-2015. Financimi total për shëndetësinë nga Buxheti Shtetit përbëhet nga buxheti i alokuar për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Të ardhurat kryesisht kontributet, të cilat administrohen nga ISKSH. Burimi: Ministria e Financave, INSTAT Përpunimi dhe komentet: Open Data Albania Shuma e shpenzuar për shëndetësinë…

Kostoja e borxhit për frymë në vitet 1998-2012

Borxhi i marrë nga një shtet për të financuar një pjesë të shpenzimeve të tij, qofshin këto shpenzime korrente apo kapitale, shoqërohet me lindjen e detyrimit për pagimin e interesave, i cili shpesh njihet edhe si kosto e borxhit. Kosto e borxhit është një ndër funksionet më të financuara nga Buxheti, ndaj edhe vëmendja ndaj tij ka ardhur në rritje të vazhdueshme. Një indikator shumë…

Shuma e borxhit për frymë në vitet 2000-2012

Borxhi për frymë është një indikator që llogaritet si raport i borxhit total publik të emëtuar brenda dhe jashtë vendit (i cili ende nuk është shlyer) me popullsisë e atij vendi. Ai shërben për të identifikuar shumën e borxhit publik që i takon cdo qytetari dhe cilësohet si një ndër treguesit kryesor që shprehin aftësinë e një shteti për të vazhduar të shlyej borxhin me…

Të ardhurat – Shpenzimet korrente – Shpenzimet Kapitale

Në grafikun pasqyrohet marrëdhënia midis të ardhurave, shpenzimeve korrente dhe shpenzimeve kapitale. Sic mund të shikohet, në periudhën 2000-2004, të ardhurat dhe shpenzimet korrente kanë qënë pothuajse të barabarta. Madje në vitin 2000 dhe 2003, të ardhurat totale të Buxhetit të Shtetit ishin më të ulta se shpenzimet korrente, cfarë do të thotë se një pjesë e borxhit është përdorur për të mbuluar këtë diferencë.…

Raport krahasimor i Shqipërisë me vendet e rajonit për peshën që zënë Shpenzimet për Shëndetësinë në Buxhetin e Shtetit

Agjentët financues, të cilët shpenzojnë për shëndetësinë në një vend mund të jenë publik ose privat. Sektori publik, nëpërmjet institucioneve të tij, kryen shpenzime për investime, paga, mirëmbajtje, rimbursim ilacesh, etj. Ndërsa shpenzimet e sektorit privat janë pagesa direkte që bëjnë individët për të siguruar shërbimin shëndetësor. Shpenzimet e sektorit publik për shëndetësinë llogariten si shuma e buxhetit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe e fondeve…

Të ardhurat nga Pushteti Lokal ndaj Totalit të të ardhurave të Buxhetit të Konsoliduar dhe Të ardhurave tatimore

Të ardhurat nga Pushteti Lokal (PL) janë një ndër tre kategoritë e seksionit Të të ardhurave tatimore në Buxhetin e Konsoliduar. Pavarësisht se Të ardhurat tatimore sigurojnë rreth 90% të Të ardhurave totale të Buxhetit, të ardhurat nga Pushteti Lokal kanë një peshë relativisht të vogël dhe kontribuojnë me një normë modeste si në të ardhurat tatimore, ashtu edhe në të ardhurat totale.   Burimi:…

Shpenzimet totale për paga të financuara nga Buxheti i Shtetit

Shpenzimet për paga është një ndër zërat kryesor që financohen nga Buxheti i Shtetit. Së bashku me shpenzimet për sigurimet shoqërore, ato përbëjnë koston e punës për mbajtjen dhe funksionimin e institucioneve qëndrore në vend. ODA ka kryer një hulumtim mbi fondet e shpërndara nga Buxheti Shtetit për pagat në total dhe strukturën e  tyre sipas institucioneve qëndrore. Në shqyrtim është marrë vetëm zëri “paga…

Akreditimi i Institucioneve të Arsimit të Lartë Privat dhe Programeve të Studimit

Akreditimi është procesi i cili certifikon cilësinë e një Intitucioni të Arsimit të Lartë (IAL) si dhe të programeve të tij të studimit. Në vendin tonë ai realizohet nga Agjensia e Akreditimit të Arsimit të Lartë dhe është nën mbikqyrjen direkte të Minsitrit të Arsimit. Ka shumë teori nëse shteti duhet të marrë pjesë nëpërmjet mekanizmave të tij në rregullimin e sistemit arsimor apo duhet…

Shpenzimet, të ardhurat dhe deficiti buxhetit

Në grafikun në vijim jepen tre treguesit më të rëndësishëm financiar të një vendi. Ajo që bie në sy është trendi në ulje i deficitit fiskal në periudhën 2001-2003 si pasojë e një ritmi rritës të të ardhurave më të lartë se sa ritmi rritës i shpenzimeve. Në vitet 2003-2004 deficiti rritet me 12% ndërkohë që në vitin 2005 realizohet tkurrja e tij në 28…

Buxheti për Komisionin Qëndror të Zgjedhjeve për periudhën 2003-2011

Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve (KQZ) është institucioni përgjegjës për administrimin e zgjedhjeve në Shqipëri. Ai financohet nga Buxheti i Shtetit dhe është insitucion i pavarur nga Qeveria Qëndrore. KQZ e realizon aktivitetin e saj nëpërmjet dy programeve: Planifikim, Menaxhim, Administrim dhe Zgjedhjet e Përgjithshme dhe Lokale.   Burimi i të dhënave: Ministria e FinancavePërpunimi dhe komentet: ODA Shuma e parave të alokuara nga Buxheti i…

Indikatorët e kualifikimit të pedagogëve dhe punësueshmërisë në Renditjen e Universiteteve

Përtej kritikave lidhur me Sistemin e Renditjes së universiteteve, përfundimet e këtij procesi tërheqin vëmendjen mbi disa cështje shumë interesante. E para, nëse merret në shqyrtim treguesi i stafit pedagogjik, i cilësuar si një ndër më të rëndësishmit, do të vihet re se në tre degët e vlerësuara (ekonomi, drejtësi, infermieri) , 40% e rasteve rezultojnë me staf pedagogjik të nivelit të ulët. Pra, IAL-të…

Numri i kontratave të internetit nëpërmjet lidhjeve broadband

Lidhja Broadband është një nga mënyrat nëpërmjet të cilave mundësohet përdorimi i internetit. Brenda këtij indikatori përfshihen kontratat e lidhura për sigurimin e internetit nga: një modem, i cili i është bashkangjitur një rrjeti kabllor transmetimi, teknologjisë DSL (Digital Subscriber Line), përdoruesve të tjerë broadband apo abonentëve me linja analoge të dedikuara. Karakteristikë e këtij sistemi është që klientët paguajnë për një shpejtësi të lartë…

Financimi i Partive Politike, Shoqatave dhe Organizatave të Veteranëve me Status

Buxheti i Shtetit financon nëpërmjet një zëri të quajtur “Partitë Politike” tre kategori: Partitë Politike, Shoqatat dhe Organizatat e Veteranëve me Status.   Burimi i të dhënave: Ministria e Financave Përpunimi dhe komentet: ODA Në grafikun në vijim jepet totali i financimit për të tre kategoritë së bashku: Mbështetje për Partitë Politike, Mbështetje për Shoqatat dhe Mbështetje për Veteranët me Status si dhe financimi vetëm…

Cmimi i ujit të pijshëm ndër vite dhe krahasimi i tij me kostot

Ndjeshmëria e publikut për cmimin që paguan kundrejt cdo shërbimi të ofruar, por sidomos për kategorinë e shërbimeve që cilësohen si shumë të rëndësishme për zhvillimin e një jete normale, është e lartë dhe uji i pijshëm është njëri prej tyre. Përcaktimi i tarifave të tij është kompetencë e Entit Rregullator të Ujit (ERRU). ODA ka kryer një hulumtim mbi cmimin mesatar të zbatuar për…

Cilësia e ajrit – Indikatorët për NO2 dhe SO2

Ndotësit e ajrit mund të jenë grimca pluhuri, kimikate apo materiale biologjike, të cilat kanë efekte mbi organizmin e njeriut, mjedisin apo atmosferën. Disa nga grupet më të rëndësishme të indikatorëve të cilësisë së ajrit janë: SO2, NOx dhe NH3 (amonjaku), të cilët shkaktojnë edhe shirat acide; CO2, CH4 (metani), NO2, të cilët lidhen me emëtimin e gazrave; PM10, LNP, që tregojnë masën e grimcave…