Punësimi sipas grupeve Gjinore në Aktivitete Ekonomike dhe Profesione të caktuara 2016-2021

Dyzet e gjashtë përqind e të punësuarve në Shqipëri janë grupi gjinor Gra. Ky indikator është rritur fare pak në vite duke qëndruar në nivele mbi 45%. Burimi: INSTAT, Kalkulime të Open Data Komente dhe Analiza: Open Data Albania Nëse shohim punësimin e grupeve gjinore në Sektorë apo Aktivitete Ekonomike sipas nomenklaturës së INSTAT rezulton se gratë kanë 74% të punësimit në Arsim e po…

Aksioner në Banka të Nivelit të Dytë, Individë dhe Subjekte Juridike 31 Janar 2023

Open Data Albania po hulumton në lidhje me Aksionerët e Bankave të Nivelit të Dytë në Republikën e Shqipërisë. Bankat e Nivelit të Dytë, janë shoqëri që ushtrojnë veprimtari  në bazë të Ligjit nr. 9662 / 2006 Ligji për Bankat në Republikën e Shqipërisë. Ato licencohen nga Banka Qendrore.  Aksionarët e këtyre shoqërive, të licensuara si Banka, mund të jenë persona/subjekte juridik ose individë që…

Të punësuar në Sektorin Bankar 2018-2022

Në vitin 2022 në Sektorin Bankar, banka tregtare të nivelit të dytë punojnë 6 737 punonjës (gjashtë mijë e shtatëqind e tridhjetë e shtatë). Krahasuar me 2018 në tërësi numri i të punësuarve në sektor është rritur me 8%. Aktualisht janë njëmbëdhjetë Banka Tregtare aktive. Numri total i të punësuarve në banka në 5 vjeçarin e fundit është rritur në secilin vit. Përjashtim bën viti…

Thirrje Anëtarësime te reja OpenData Fellowship Youth Network

Rihapet Thirrja, Aplikoni deri ne datën 20 Prill Bëhu Pjesë e OpenData Fellowship Youth #Network AIS për të dytin vit radhazi, hap aplikimet për të rinj që duan të punojnë dhe angazhohen me OpenData Youth Network, të rinj me përgatitje universitare të moshës 20 deri 30 vjeç janë të mirëpritur. Ky grup network do të trajnohet, aftësohet, bëhet pjesë e një program intensiv me qëllim…

Indeksi i Perceptimit të Korrupsionit nga Transparency International TI, ecuria 2000-2022, krahasim me Rajonin

Indeksi i Perceptimit të Korrupsionit bazohet në 13 burime të dhënash, lidhur me sjellje korruptive në sektorin publik. Indeksi lidhet me perceptim sa i takon manifestimit të fenomeneve si vijon: Mirmarrje (rryshfet), Devijimin e Fondeve Publike, Përdorimin e funksionit publik për përfitime personale, Nepotizmin në shërbimin civil dhe Kapje e Shtetit. Vlerësimi i indeksit bëhet në një shkallë nga 0 në 100, ku 0 tregon…