AIS është parteneri lokal në projektit e Prezencës së OSCE për Enhansing Policies and Stengthening the Capacities, Transaprency and Accountability of the Publik Procurement System in Albania. Projekti ka për synim të evidentojë mbi risqet për korrupsion dhe parregullsi në sistemin e prokurimit publik në Shqipëri. Qëllimi final është hartimi i rekomandimeve mbi politika për përmirësime dhe rritje kapacitetesh. Projekti do të përkrahë transparencën dhe mbikëqyrjen e të dhënave përmes aktorëve të shoqërisë civile. Hertie School of Governance në Berlin dhe Albanian Institute of Science AIS  janë dy partnerët në këtë projekt pjesë e përpjekjeve të Prezencës së OSCE për të mbështetur Qeverinë Shqiptare në luftën kundër korrupsionit.